Virowend vun Nationalfeierdag

Feiert de Virowend vun Nationalfeierdag am Weeltzer Schlass!Em 17h00 Feierlechen Empfank am SchlassEm 18h00 ÉierewäinEm 18h30 Te Deum an der Kierch Notre Dameab...

Exp image
Château de Wiltz