KAJUKO - Kanner- a Jugendkonferenz

Workshop D'Kanner- a Jugendkonferenz zu Wooltz ass eng Plaz fir sech auszetauschen, nozelauschteren a gehéiert ze ginn. Dës Kéier dréint sech alles ëm d’Them...

Exp image
Centre socioculturel régional Prabbeli