#NeiDikrich - Biergerworkshoppen

An dësen Ateliere kriss du d‘Méiglechkeet, a klengen, moderéierten Aarbechtsgruppen deng Iddien a Wënsch fir déi zukünfteg Gestaltung vum Zentrum vun Dikrech ma...

Exp image
Centre Culturel "Al Seeërei"