info2000 logo Introduction and documentation 


back to i*m europe 

back to info2000

navigation graphic
RÅDETS BESLUT

Interinstitutionell akt nr 95/0156 (CNS)
4245/1/96
REV 1 LIMITE ECO 6 CULTURE 2


Council Decision

Annex I : Action Lines for INFO2000

Annex II: Indicative breakdown of expenditure

Annex III: The means for implementing INFO2000


EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 130.3 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag f1

med beaktande av Europaparlamentets yttrande f2

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande f3

med beaktande av Regionkommitténs yttrande f4

1.Den europeiska innehållsindustrin kan enligt vitboken "Tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning – utmaningarna och vägarna in i 2000-talet" på ett väsentligt sätt bidra till att stimulera tillväxten, stärka konkurrenskraften och främja sysselsättningen inom gemenskapen.

2.Vid Europeiska rådets möte i Bryssel den 10–11 december 1993 beslutades på grundval av den vitboken att en handlingsplan med konkreta åtgärder, både på gemenskaps- och på medlemsstatsnivå, skulle genomföras, särskilt vad gäller infrastrukturer för information och nya tillämpningar som kräver nytt innehåll.

3.Vid Europeiska rådets möte på Korfu den 24–25 juni 1994 beaktades de rekommendationer som i rapporten "Europa och det globala informationssamhället" lades fram av den arbetsgrupp om informationssamhället som bildats på hög nivå och underströks det förhållandet att gemenskapen och medlemsstaterna har en viktig roll att spela i övergången till informationssamhället genom att ge politisk stimulans, genom att utforma ett tydligt och stabilt regelverk och genom att statuera exempel på områden under deras behörighet.

4.I kommissionens handlingsplan "Europas väg till informationssamhället – en handlingsplan" erkänns innehållets betydelse och det fastställs att kommissionen skall ge förslag på hur gynnsamma förhållanden kan skapas för att de som tillhandahåller innehåll skall kunna anpassa sina färdigheter och produkter till den nya multimediamiljön, samt på hur ökad användning av nya informationstjänster kan stimuleras.

5.Rådet underströk den 28 september 1994 det trängande behovet av att öka den europeiska innehållsindustrins globala konkurrenskraft, med hänsyn till den kulturella mångfalden och dessa produkters påverkan på samhället.

6.Vid Europeiska rådets möte i Essen den 9–10 december 1994 underströks innehållets betydelse för övergången till informationssamhället.

7.I rådets resolution om kultur och multimedia f5 av den 4 april 1995 underströks såväl multimedias betydelse för att underlätta utvecklingen av innehållsindustrin och förbättra medborgarnas tillgång till kulturarvet som medlemsstaternas och gemenskapens roll som katalysator vid skapandet, produktionen och distributionen av kulturella multimediaprogram av hög kvalitet.

8.De tre långsiktiga strategiska målen för gemenskapens innehållspolitik bör vara att underlätta utvecklingen av den europeiska innehållsindustrin, att optimera de nya informationstjänsternas bidrag till tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning i Europa samt att maximera de avancerade informationstjänsternas bidrag till de europeiska medborgarnas yrkesmässiga, sociala och kulturella utveckling.

9.Det finns många hinder för utvecklingen av en europeisk multimediainnehållsindustri och -marknad, och dessa försvårar övergången till ett informationssamhälle.

10.Gemenskapen behöver bygga vidare på den goda konkurrenskraft som den har uppnått i vissa sektorer inom innehållsindustrin, och behöver stärka sin konkurrenskraft inom andra innehållssektorer.

11.Särskild uppmärksamhet bör fästas vid de behov som användarna av informationstjänster har, särskilt i små och medelstora företag och i gemenskapens mindre gynnade regioner.

12.Åtgärder bör vidtas för att främja små och medelstora företags deltagande i programmet.

13.Olika utvecklingstakter när det gäller tillhandahållande och användning av informationstjänster i medlemsstaterna bör särskilt beaktas, med tanke på gemenskapens inre sammanhållning och de risker som hänger samman med ett informationssamhälle i olika hastigheter.

14.Gemenskapsåtgärderna som vidtas beträffande informationsinnehåll bör respektera den språkliga mångfalden i unionen och uppmuntra initiativ som syftar till att anpassa innehållet i multimediainformationen till medlemsstaternas språk.

15.De åtgärder som vidtas inom ramen för detta program syftar till att stärka den europeiska innehållsindustrins ställning och kommer att komplettera andra innehållsrelaterade åtgärder, särskilt de som avser den audiovisuella sektorn f6 (däribland biograffilm och television).

16.Alla innehållsrelaterade åtgärder måste komplettera andra pågående initiativ på nationell nivå och gemenskapsnivå, vilka beskrivs särskilt i kommissionens handlingsplan "Europas väg till informationssamhället", och bör genomföras i samklang med gemenskapsprogram om forskning (program för avancerad teknik, teknik, avancerade telekommunikationstjänster och telematik) och kommissionens åtgärder och initiativ på områdena utbildning, yrkesutbildning f7 kultur, små och medelstora företag samt strukturfonderna.

17.Komplettering av och samverkan med närliggande gemenskapsinitiativ och -program måste säkerställas av kommissionen genom lämpliga samordningsmekanismer.

18.De framsteg som görs beträffande detta program bör övervakas kontinuerligt och systematiskt, så att det vid behov kan anpassas till utvecklingen på marknaden för multimediainnehåll. Så småningom bör en oberoende bedömning göras av framstegen inom ramen för programmet, i syfte att ta fram den bakgrundsinformation som behövs för att fastställa målen för framtida policyåtgärder på innehållsområdet. Efter programmet bör en avslutande utvärdering göras av de resultat som uppnåtts, där resultaten jämförs med de mål som fastställs i detta beslut.

19.Åtgärderna inom ramen för detta program kommer inte på något sätt att påverka tillämpningen av gemenskapens konkurrensregler.

20.De åtgärder inom ramen för detta program som gäller utnyttjandet av information från den offentliga sektorn i Europa kommer att genomföras i enlighet med bestämmelserna i artikel 128 i fördraget och bör vara inriktade på informationssamlingar inom den offentliga sektorn på sådana områden som kommersiella och juridiska informationssamlingar, upphovsrätts- och patentregistreringssystem, utbildnings- och yrkesutbildningsanstalter, bibliotek, museer, historiska arkiv och arkitektoniska och industriella föremål. Dessa åtgärder kommer inte på något sätt att påverka konfidentiell information inom den offentliga sektorn, vilken till exempel rör frågor om nationell säkerhet, försvar, allmän säkerhet eller förebyggande av, utredning om, samt upptäckt och beivrande av brottsliga gärningar.

21.Det kan vara lämpligt att inleda internationellt samarbete med internationella organisationer och tredje land i syfte att genomföra detta program.

22.Det är nödvändigt att fastställa programmets löptid.

23.En finansiell referens enligt punkt 2 i Europaparlamentets, rådets och kommissionens förklaring av den 6 mars 1995 bör införas i detta beslut för programmets hela löptid, utan att det påverkar budgetmyndighetens befogenheter enligt fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed antas ett program (INFO 2000) som syftar till att

 • skapa gynnsamma förutsättningar för utvecklingen av den europeiska multimediainnehållsindustrin,
 • stimulera efterfrågan på och användning av multimediainnehåll,
 • bidra till de europeiska medborgarnas yrkesmässiga, sociala och kulturella utveckling,
 • främja kunskapsutbyte mellan användare och leverantörer av multimediaprodukter och kunskapsinfrastruktur.

I detta beslut avses med multimediainnehåll sammanställningar av data, text, ljud, grafik, animation, stillbilder och rörliga bilder, vilka är lagrade i digital form och tillgängliga på interaktivt sätt. Programmålen inriktar sig på de delar av innehållsindustrin som omfattar tryckt och elektronisk utgivning och dennas bidrag i form av informationstjänster för att främja tillväxten, konkurrenskraften och sysselsättningen i Europa, samtidigt som de också erkänner bidraget från de audiovisuella delarna av innehållsindustrin till utvecklingen av den europeiska multimediainnehållsindustrin.

Artikel 2

För att uppnå de mål som anges i artikel 1 skall följande åtgärder vidtas under kommissionens ansvar, i enlighet med de handlingslinjer som anges i bilaga 1 och de metoder för att genomföra programmet som anges i bilaga III:

 • Stimulera efterfrågan samt höja medvetenheten.
 • Utnyttja information från den offentliga sektorn i Europa.
 • Frigöra europeisk potential på multimediaområdet.
 • Stödåtgärder.

Artikel 3

Programmet skall omfatta en period av fyra år från och med 1 januari 1996 till och med 31 december 1999.

Den finansiella referensen för genomförandet av det nuvarande programmet under perioden 1 januari 1996 till och med 31 december 1999 uppgår till 65 miljoner ecu.

Årliga anslag skall beslutas av budgetmyndigheten inom gränserna för budgetplanen.

En vägledande uppdelning av utgifterna finns i bilaga II.

Artikel 4

1.Kommissionen skall ansvara för programmets genomförande.

Kommissionen skall biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.

2.Det förfarande som föreskrivs i artikel 5 skall gälla

 • antagandet av arbetsprogrammet,
 • uppdelningen av budgetutgifterna,
 • kriterier och innehåll i uppmaningar att avge förslag,
 • bedömningen av de projekt som föreslagits i uppmaningar att avge förslag för gemenskapsfinansiering samt det uppskattade beloppet för gemenskapsbidraget för varje projekt när detta är lika med eller mer än 200 000 ecu,
 • åtgärder för utvärdering av programmet,
 • eventuella avvikelser från de föreskrifter i bilaga III som normalt tillämpas,
 • deltagande i varje projekt av juridiska personer från tredje länder och internationella organisationer.

3. När till följd av fjärde strecksatsen i punkt 2 beloppet för gemenskapsbidraget är mindre än 200 000 ecu skall kommissionen underrätta kommittén om projekten och om resultatet av bedömningen.

4. Kommissionen skall regelbundet informera kommittén om hur genomförandet av programmet i dess helhet fortlöper.

Artikel 5

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttrandet skall avges med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta. Kommissionen skall själv anta de föreslagna åtgärderna om de är förenliga med kommitténs yttrande. Om de föreslagna åtgärderna inte är förenliga med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet. Om rådet inte har beslutat inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 6

1. För att säkerställa att gemenskapsstödet används effektivt skall kommissionen säkerställa att åtgärder inom ramen för detta beslut verkligen bedöms i förväg, övervakas och därefter utvärderas.

2. Under genomförandet av projekt och när dessa har avslutats skall kommissionen utvärdera hur de har utförts och vilken effekt de har haft för att kunna fastställa om de ursprungliga målen har uppnåtts.

3. De utvalda förmånstagarna skall överlämna en årlig rapport till kommissionen.

4. Efter tre år och vid programmets slut skall kommissionen för Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén lägga fram en utvärderingsrapport, när denna har granskats av den kommitté som anges i artikel 5, avseende de resultat som uppnåtts vid genomförandet av de handlingslinjer som anges i artikel 2. Kommissionen får på grundval av dessa resultat lägga fram förslag om justering av programmets inriktning.

Artikel 7

Detta program kan, i enlighet med det förfarande som anges i artikel 5 och utan ekonomiskt stöd från gemenskapen inom detta program, vara öppet för juridiska personer i tredje länder och för internationella organisationer, när deras deltagande på ett effektivt sätt bidrar till programmets genomförande och med beaktande av principen om ömsesidig nytta.

Artikel 8

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den

På rådets vägnar
Ordförande


BILAGA I: HANDLINGSLINJER FÖR INFO 2000

HANDLINGSLINJE 1: Stimulera efterfrågan samt höja medvetenheten

Bristande medvetenhet om potentialen hos de nya multimediala informationsprodukterna och -tjänsterna är en av de faktorer som i hög grad begränsar efterfrågan. Denna handlingslinje bidrar till att åtgärda denna situation genom att ge en europeisk dimension till den verksamhet som sker i upplysningssyfte och inom användargrupper på nationell och regional nivå. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas verksamhet som syftar till att främja utvecklingen av efterfrågan i gemenskapens mindre gynnade regioner och randområden.

1.1Skapande av nya marknader genom att höja medvetnheten på europeisk nivå hos särskilda användargrupper

Genom IMPACT-programmet inrättades ett nätverk av organisationer i medlemsstaterna med ansvar för att genomföra medvetandegörande- och informationskampanjer i samband med nya informationstjänster. Denna roll innehas av olika organisationer i de olika medlemsstaterna, t.ex. handelskammare, yrkesorganisationer eller offentliga organ. Genom att delta i ett europeiskt nätverk kan dessa organisationer ge sin verksamhet en europeisk dimension.

Denna framgångsrika metod kommer även att användas i fortsättningen och utvidgas i samband med INFO 2000. Gemenskapens engagemang i nätverket som katalysator och samordnare förstärker effekten av enskilda verksamheter och infogar dessa verksamheter i ett tydligt europeiskt sammanhang. Förutom ekonomiskt stöd till särskilda verksamheter med en europeisk dimension kommer kommissionen att uppmuntra utbyte av know-how och erfarenheter, användning av gemensamma hjälpmedel för kommunikation och information, samt samarbete mellan olika organisationer i gemensamma projekt.

Organisationerna i nätverket kommer att utföra följande uppgifter: Ge tillgång till informationssamlingar och kataloger i hela Europeiska gemenskapen.

 • Demonstrera och underlätta tillgängligheten till de europeiska elektroniska motorvägarna.
 • Ge användare råd om möjliga källor för att möta deras multimediainformationsbehov, såväl nationellt som internationellt.
 • Stimulera samordnade europeiska medvetandegörandekampanjer på nationell eller regional nivå.

De huvudsakliga målgrupperna för åtgärderna kommer att vara små och medelstora företag samt bibliotek. Det faktiska urvalet av specifika målgrupper kommer att skötas av berörda organisationer på nationell och regional nivå, eftersom de befinner sig närmast målgrupperna.

Efter uppmaningar att avge förslag kommer sammanlagt ett trettiotal organisationer att väljas ut för deltagande i nätverket. Urvalskriterierna kommer att omfatta kunskap om den lokala informationsmarknaden, samhörighet med planerade målgrupper samt vilja att arbeta i ett europeiskt nätverk. Åtgärder som syftar till att stimulera kvinnors intresse för nya informationstjänster skall uppmuntras.

Nätverket kommer att samarbeta med andra relevanta nationella organisationer. Det kommer att stå i nära förbindelse med andra EU-stödda organ och nätverk med kompletterande arbetsuppgifter, såsom projektkontoret för informationssamhället (ISPO), europeiska informationscentra (EIC), nätverket för företagssamarbete (BC-NET), VALUE-informationscentra samt utbildningspartnerskap mellan högskolor och företag (UETP). Organisationer från dessa nätverk kan väljas vid uppmaningar att avge förslag. Ansträngningar kommer att göras för att undvika att nätverken får parallell eller överlappande verksamhet. Nära samverkan och spin-off-effekter eftersträvas också med andra upplysningsverksamheter som bedrivs inom ramen för Fjärde ramprogrammet för forskning, såsom programmen för avancerade kommunikationsteknologier (ACTS) och för telematiktillämpningar.

1.2Främjande av sammanslutningar för alleuropeiska användare

En väl utvecklad efterfrågan är viktig för utvecklingen av en sund marknad för avancerade informationsprodukter och -tjänster såsom multimedia. Med tanke på de snabba förändringar som sker på informationsmarknaden kan övergångsprocessen göras smidigare genom en regelbunden dialog mellan leverantörer och användare. I allmänhet tenderar utbudssidan att vara mer välorganiserad än användarsidan, både på nationell och europeisk nivå. I två av de tre sektorer som utgör multimediaindustrin – informationsteknik och telekommunikationer – håller användarsidan i allt högre utsträckning på att organisera sig, både på nationell och europeisk nivå. I multimediaindustrins tredje sektor – innehållsindustrin – är efterfrågesidan splittrad och mycket sämre organiserad. Historiskt sett har förhållandet mellan leverantörer av innehåll och användare varit indirekt, dvs. att kontakterna har skötts av mellanhänder. Under påverkan av de nya kommunikationsnätverken håller detta dock på att ändras. Man känner även inom innehållsindustrin ett allt större behov av att utveckla direkta relationer mellan leverantörer och användare. På nationell nivå börjar frågan att behandlas inom yrkesorganisationer och organisationer för olika industrisektorer. För att den europeiska marknaden för multimediainnehåll skall utvecklas på ett framgångsrikt sätt är det dock viktigt att användargrupper skapas även på europeisk nivå. De åtgärder som planeras inom ramen för INFO 2000-programmet syftar till att stimulera denna process genom att ge incitament till samarbete och utbyte av erfarenhet mellan nationella användargrupper, och därigenom främja uppkomsten av europeiska sammanslutningar. Särskilda åtgärder kommer att utformas för att behandla centrala problem för användarna, såsom kvalitetssäkring och ansvarsfrågor. Nätverket med organisationer som bedriver upplysningsverksamhet kommer att användas för att analysera situationen i enskilda medlemsstater och kommer att ha rollen som katalysator när det gäller att upprätta alleuropeiska användargrupper.

HANDLINGSLINJE 2:Utnyttja information från den offentliga sektorn i Europa

Den offentliga sektorn samlar in och producerar enorma mängder information som ofta är av intresse för individer och företag, och som kan utgöra råvara för förädlade informationstjänster som produceras av innehållsindustrin. Offentliga statistikorgan, på antingen regional, nationell eller europeisk nivå, är ett exempel.

Följande tre typer av åtgärder kommer att vara särskilt användbara för att stödja den offentliga sektorn i denna roll och utnyttja dess potential på europeisk nivE5† utan att detta inverkar menligt på behörigheten för myndigheterna i de medlemsstater det gäller att tillämpa kulturella program:

 • Utveckling av en policy för tillgänglighet och utnyttjande av information från den offentliga sektorn.
 • Sammanordning av kataloger över information från den offentliga sektorn i Europa.
 • Användning av innehållsmässiga resurser inom den offentliga sektorn.

rskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt att förbättra tillgängligheten i gemenskapens yttre regioner.

Denna handlingslinje syftar inte till likriktning av europeisk kultur.

2.1Utveckling av en policy för tillgänglighet och utnyttjande av information från den offentliga sektorn i Europa

I medlemsstaterna tillämpas mycket olika regler när det gäller tillgängligheten till den offentliga sektorns information; i vissa fall finns inga regler alls. I utvecklingen mot informationssamhället kan denna situation hindra individer och företag i hela Europa från att delta till fullo, och kan dessutom leda till en ojämn fördelning av möjligheterna. Därför krävs initiativ på europeisk nivå för att utveckla en policy som underlättar tillgängligheten i och utnyttjandet av den information som finns inom den offentliga sektorn, särskilt när det gäller informationsresurser av europeiskt intresse.

Kommissionen kommer i nära samarbete med medlemsstaterna och marknadsaktörerna att utarbeta en grönbok med analyser av situationen i de olika medlemsstaterna, EU:s relativa ställning i ett globalt sammanhang och de olika möjligheterna till närmande mellan nationella strategier. Jämförande studier av situationen i de olika länderna kommer att ligga till grund för denna grönbok, och erfarenhetsutbyte mellan länderna kommer att främjas.

2.2Sammanordning av kataloger över information från den offentliga sektorn i Europa

I ett antal medlemsstater har praktiska initiativ tagits för att förbättra tillgången till information från den offentliga sektorn i Europa. I det europeiska informationssamhället måste det säkerställas att relevant information från den offentliga sektorn blir mer lättillgänglig för alla europeiska individer och företag som kan ha intresse av sådan information.

Kommissionen kommer att stödja initiativ för att utarbeta kataloger med ett gemensamt format över informationen från den offentliga sektorn i Europa, så att dessa kan sammanställas och på ett enkelt sätt vara tillgängliga oavsett var i Europa man befinner sig.

Efter en uppmaning att avge förslag kommer stöd att ges till pilotprojekt för att utarbeta informationskataloger med de egenskaper som beskrivs ovan. Dessa pilotprojekt kan till exempel behandla samordningen över gränserna av befintliga nationella eller regionala informationskataloger och samarbete när det gäller utarbetande av nya kataloger. Pilotprojekt baserade på partnerskap mellan offentliga och privata organisationer och som tillämpar flerspråkiga lösningar kommer särskilt att främjas.

2.3Användning av innehållsmässiga resurser inom den offentliga sektorn

Europa har betydande resurser när det gäller "informationssamlingar" som står under den offentliga sektorns kontroll. Dessa informationssamlingar behöver tas i anspråk om Europa skall kunna utnyttja dessa kulturella och ekonomiska tillgångar kommersiellt och förverkliga den potential som följer av att den offentliga sektorn får stöd av avancerad teknologi. De är av stor betydelse för Europeiska gemenskapens styrka i det globala informationssamhället och deras kommersiella och strategiska potential har redan framhävts genom en rad transaktioner som inneburit att kontrollen över vissa av dessa resurser har övergått till privata företag, varav en del har varit utomeuropeiska.

De flesta av dessa informationssamlingar finns fortfarande i analogt format men de digitaliseras i allt större utsträckning. INFO 2000-programmet syftar till att mobilisera dessa digitala samlingar och utnyttja dem i samarbete mellan den offentliga och privata sektorn.

Kommissionen kommer därför att stödja upprättandet av europeiska förteckningar över digitala informationssamlingar och främja samordningen av dessa i hela Europeiska unionen. Detta kräver att man definierar ett gemensamt standardformat för sådana förteckningar och för samman dem med systemen för handel med immaterialrättigheter. Stöd till upprättande av förteckningar och införlivandet av dessa med systemen för handel med immaterialrättigheter kommer att ges på grundval av uppmaningar att avge förslag. Tillhörande standarder och specifikationer kommer att utvecklas genom undersökningar och av arbetsgrupper bestående av de berörda aktörerna.

HANDLINGSLINJE 3:Frigöra europeisk potential på multimediaområdet

Övergången från "skrivare till skärm" innebär snabba och grundläggande förändringar när det gäller innehållsindustrins struktur och de olika aktörernas roller inom denna industri. Internationalisering och multimedia är nyckelord i detta sammanhang. Själva innehållet och nya sätt att skapa, presentera, distribuera och saluföra innehållet blir allt viktigare drivkrafter i denna utveckling.

Ansvaret för att möta dessa utmaningar och utnyttja de nya möjligheterna vilar till största delen hos de berörda industrierna. Förutom ett begränsat antal stora bolag med världsomspännande verksamhet består dock innehållssektorn i Europa för närvarande av små och medelstora företag. Dessa har svårt att hantera den internationella multimediamarknaden som är stadd i snabb förändring och den snabbhet med vilken ändringarna sker. Dessutom innebär produktion av högkvalitativa multimediadokument höga initialkostnader samtidigt som den europeiska marknaden är splittrad på grund av kultur- och språkbarriärer. Det är därför mycket svårare att uppnå den försäljningsvolym som behövs för att t 4„cka den ursprungliga investeringen.

Detta försätter europeiska multimediaförlag, som är vana att verka i nationella eller regionala sammanhang, i ett ofördelaktigt läge jämfört med deras konkurrenter från andra delar av världen. Utnyttjandet av potentialen hos den inre marknaden kommer att få avgörande betydelse för den internationella konkurrenskraften.

Denna centrala handlingslinje syftar till att mildra dessa relativa nackdelar för europeiska producenter på den framväxande multimediamarknaden genom att

 • stimulera till högkvalitativt europeiskt multimediainnehåll,
 • främja en praktisk inställning när det gäller handel med multimediarättigheter,
 • utveckla och utbyta de bästa affärsmetoderna.

3.1Stimulera till högkvalitativt europeiskt multimediainnehåll

Produktionen av högkvalitativt europeiskt multimediainnehåll kommer att stimuleras på fyra strategiska områden: ekonomiskt utnyttjande av Europas kulturarv, företagstjänster, särskilt för små och medelstora företag, geografisk information samt vetenskaplig, teknisk och medicinsk information. Genom IMPACT-programmets pilotprojekt på dessa områden har de problem som hänger samman med en alleuropeisk strategi belysts, och grunden lagts för vidare åtgärder inom ramen för INFO 2000.

Flerspråkiga interaktiva multimediaprodukter kan skapas utifrån ett överflöd av tillgängligt europeiskt innehåll, och på så sätt övervinna språksvårigheter och andra begränsningar för de nationella och regionala marknaderna. Aktiva insatser från det europeiska näringslivets sida på detta område medför inte bara ekonomiska fördelar, utan bidrar sannolikt även till att skydda den kulturella identiteten och den språkliga mångfalden. De kommer också att ge allmänheten ökad förståelse för den kulturella mångfalden i Europa över nations- och regiongränserna.

Genom uppmaningar att avge förslag avseende de områden som nämns ovan – Europas kulturarv, företagstjänster, särskilt för små och medelstora företag, geografisk information samt vetenskaplig, teknisk och medicinsk information – kommer stöd att ges till de inledande stadier i utvecklingen av alleuropeiskt multimediainnehåll som föregår det kommersiella stadiet. Avsikten med stödet är att hjälpa de berörda företagen att komma till rätta med specifika problem vid flerspråkig och mångkulturell (åter)användning av innehåll och vid samarbete över nationsgränserna. I dessa inledande stadier bör ingå produktdefinition, fastställande av samarbetspartner, förhandling om korsvisa licenser, planering av samarbete vid distribution osv. till och med produktion av en prototyp.

Stöd kommer att ges till projekt som bland annat visar att en transeuropeisk, flerspråkig och mångkulturell strategi är genomförbar, har inslag av risktagande, har en starkt katalyserande effekt på marknaden och i stor utsträckning engagerar användarna. Särskilt tilläggsstöd kan ges för att främja deltagande av små och medelstora företag och av organisationer från mindre gynnade och yttre regioner samt från små språkområden.

Uppmaningar att avge förslag kommer att ske i nära samordning med gemenskapsprogrammet Rafael och det integrerade programmet för små och medelstora företag och hantverkssektorn samt med sektorsinriktade policyåtgärder på områdena för handel, turism och samhällsekonomi.

3.2Handel med immateriella multimediarättigheter

Historiskt sett har förvaltningen av rättigheter varit uppdelad på sektorer (text, ljud, bild, video osv.) och länder. I multimediaåldern blir denna situation i allt större utsträckning ett hinder för utvecklingen av marknader för multimediainnehåll, eftersom allt mer tid och allt större ansträngningar måste ägnas åt att identifiera och förvärva olika rättigheter, på grund av det ökande antalet olika typer av data och antalet länder i vilka innehavarna av dessa rättigheter befinner sig. Små företag och nystartade medieverksamheter lider mest av det aktuella systemet eftersom de kan vilja återanvända befintligt material.

Utvecklingen av alleuropeiskt multimediainnehåll kräver ofta bidrag från olika medlemsstater. Verksamma och effektiva mekanismer för handel med multimediarättigheter på europeisk nivå är därför nödvändiga för att en europeisk multimediainnehållsindustri skall kunna utvecklas.

Uppmaningar att avge förslag kommer att göras för att begära in förslag till pilotprojekt som lägger grunden till gränsöverskridande elektronisk handel med multimediarättigheter. Dessutom kommer undersökningar att utföras för att fastställa hur de olika system för handel med immaterialrättigheter som tillämpas på multimediarättigheter i Europa kan samordnas. Som stöd till små och medelstora företag kommer praktiska metoder att utarbetas för att på bästa sätt förvärva, utnyttja och skydda multimediarättigheter. Åtgärderna kommer att utgå från relevant verksamhet på området forskning och teknisk utveckling inom ramen för det fjärde ramprogrammet. Även om svårigheten att nå samförstånd inte bör underskattas kan det på längre sikt bli nF6”dvändigt att harmonisera och rationalisera de rättsliga kraven.

HANDLINGSLINJE 4: Stödåtgärder

Stödåtgärderna inom ramen för programmet syftar till att åstadkomma en förhöjd effekt av programmets centrala åtgärder genom att behandla ett antal övergripande frågor som är relevanta för programmet som helhet.

4.1Övervakning och analys av marknaden för multimediainnehåll

Med regelbundna mellanrum kommer högt kvalificerade experter från innehållsindustrin, användargrupper och medlemsstaterna att sammankallas för att övervaka, analysera och diskutera hur multimedia påverkar innehållsindustrin och de olika aktörerna i informationsförädlingskedjan. Vid dessa möten kommer moderna multimediala hjälpmedel för information och kommunikation att användas där så är möjligt.

Mötenas sammansättning kommer att återspegla de olika segmenten avseende produktion, distribution och användning av innehåll inom Europeiska gemenskapen och de många rättsliga aspekter (t.ex. skydd av personuppgifter) som påverkar den innehållsmässiga dimensionen. Mötena kommer sålunda att tjäna som en samlingspunkt för diskussion, erfarenhetsutbyte och samarbete mellan innehållsindustrins olika sektorer, mellan de politiskt ansvariga på europeisk och nationell nivå och mellan utbudssidan och användarsidan på innehållsmarknaden.

Mötena kommer att inriktas på följande:

 • Långsiktiga scenarier som, vid behov, uppdateras på grundval av den internationella utvecklingen när det gäller marknader, tekniker, industrier och politik.
 • Centrala frågor av gemensamt intresse för marknadsaktörer från olika sektorer och från olika medlemsstater, såsom rättsliga aspekter och kvalitetssäkring.
 • Hinder för marknadsutvecklingen och rekommendationer till berörda industrier, förvaltningar och användare om hur hindren kan övervinnas.
 • Genomförandet av INFO 2000 och utfärdande av rekommendationer om inriktningar och prioriteringar.

Undersökningar kommer att göras för att övervaka förändringar på de europeiska och internationella innehållsmarknaderna och ta fram ingående analyser av centrala frågor.

4.2Spridning av användningen av standarder för multimediainnehåll

Standarder för strukturering och presentation av information och standarder för kodning av innehåll, inbegripet terminologi, är nödvändiga fF6”r att underlätta utbytet av dokument och publikationer och för att möjliggöra utnyttjande, tillgänglighet, underhåll och återanvändning av innehållet.

Det arbete som inleddes på detta område under IMPACT-programmet kommer att fortsätta och utökas. Stöd kommer att ges till projekt som informerar om och stimulerar till användning av befintliga standarder för innehåll, genom seminarier och elektroniska fora och genom publicering av rapporter i tryck och i elektroniskt format.

4.3Främjande av färdighetsutveckling på europeisk nivå

För att stimulera färdighetsutvecklingen kommer relevanta europeiska sammanslutningar att uppmuntras att utveckla och genomföra åtgärder som syftar till att förse europeiska innehållsleverantörer med de färdigheter som krävs för att träda in i multimedia- och interaktivitetsåldern. De åtgärder som ges stöd är vanligen baserade på en trestegsmetod enligt följande:

 • Fastställande av de mest trängande utbildningsbehoven.
 • Utveckling av pilotkurser för att pröva om de föreslagna åtgärderna är verksamma och effektiva.
 • Lansering av verksamhet i relevanta delar av innehållsindustrin och i utbildnings- och yrkesutbildningssystemen.

INFO 2000 kan stödja de två första stegen. Det tredje steget omfattas av program som Sokrates och Leonardo, vilket innebär att betydande multiplikatoreffekter kan uppnås. Kommissionen skall säkerställa att gemenskapsåtgärderna är konsekventa och kompletterar varandra.

Innehållsindustrin kommer att rådfrågas i stor utsträckning för att fastställa trängande utbildningsbehov och centrala områden. Företrädare för universitet och yrkesutbildningsanstalter kommer att vara nära knutna till dessa initiativ. Gemenskapens roll kommer huvudsakligen att bestå i att stimulera, samordna och möjliggöra denna process.

4.4Utveckling och utbyte av de bästa affärsmetoderna

Stöd kommer att ges till åtgärder som syftar till utveckling och utbyte av de bästa affärsmetoderna i multimediainnehållsindustrin på europeisk nivå. Bland sådana åtgärder ingår beskrivningar av affärsprocesser och -modeller som är relevanta för innehållsindustrin, såsom förfaranden för förvärv av immaterialrättigheter och för värdering och förvaltning av innehållstillgångar, samt erfarenhetsutbyte med konsumentpaneler för att prova och utvärdera multimediaprodukter och -tjänster. Denna verksamhet kommer att bedrivas genom en kombination av undersökningar, arbetsgrupper, seminarier och publikationer, i nära samarbete med relevanta organisationer i den europeiska innehållsindustrin.

BILAGA II: VÄGLEDANDE KOSTNADSFÖRDELNING

1.Stimulera efterfrågan samt höja medvetenheten 22–32 %
2.Utnyttja information från den offentliga sektorn i Europa 18–23 %
3.Frigöra europeisk potential på multimediaområdet 45–57 %
4.Stödåtgärder 3–8 %
Summa 100 %

Denna fördelning utesluter inte att ett projekt kan omfatta flera slag av verksamhet.

BILAGA III: METODER FÖR ATT GENOMFÖRA PROGRAMMET INFO 2000

1.Kommissionen kommer att genomföra programmet i enlighet med det tekniska innehåll som preciseras i bilaga I.

2.Programmet kommer att genomföras genom indirekta åtgärder och om möjligt med gemensam finansiering. Gemenskapens bidrag får inte överstiga det lägsta belopp som anses behövas för ett projekt, och skall i princip endast ges om projektet möter finansiella hinder vilka inte kan överbryggas på annat sätt. Vidare skall gemenskapens bidrag till projekt normalt inte överstiga 50 % av den totala kostnaden, förutom i vissa välgrundade fall, med hänsyn särskilt till att främja små och medelstora företags samt mindre gynnade regioners deltagande och med lägre bidrag ju närmare marknaden projektet befinner sig.

3.De projekt som skall finansieras gemensamt väljs ut på grundval av det gängse förfarandet med uppmaningar att avge förslag som offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Innehållet i uppmaningarna att avge förslag fastställs i nära samråd med experter på området och i enlighet med det förfarande som anges i artikel 5 i beslutet. Huvudkriteriet för att ge stöd till projekt genom uppmaningar att avge förslag är projektens potentiella bidrag till att uppnå programmets målsättningar. Förfarandena för genomförande skall beakta alla marknadsaktörers intressen och underlätta deras deltagande i programmet.

4.Ansökningar om gemenskapsbidrag skall i förekommande fall innehålla en budgetplan med en förteckning över alla beståndsdelar av projektens finansiering, inklusive det ekonomiska stöd som begärts från kommissionen, och alla andra ansökningar om eller beviljanden av ekonomiskt stöd från andra källor.

5.Kommissionen kan också införa ett finansieringssystem som ger större flexibilitet än uppmaningar att avge förslag, för att skapa incitament till etablering av partnerskap, i vilka särskilt uppmaningar att avge små och medelstora företag och organisationer i mindre gynnade regioner skulle delta, eller till förberedande verksamhet inom andra segment av marknaden för multimediainnehåll. Detta system kan komma att bli ett permanent inslag.

6.Kommissionen kommer att vara beredd att i undantagsfall beakta projektförslag som inte begärts, om dessa rör en särskilt lovande och viktig utveckling på multimediamarknaden, eller innebär ett starkt nyskapande tillvägagångssätt och en exceptionell teknik eller metodik, och som inte kan lämnas in inom ramen för det ordinarie förfarandet för uppmaningar att avge förslag. Målsättningen att undvika en snedvridning av marknaden kommer att bibehållas.

7.Närmare bestämmelser för de förfaranden som anges under punkterna 5 och 6 kommer att införas genom förfarandet för tillsynskommittéer (typ IIIa) [R å dets beslut 87/373/EEG av den 13 juli 1987 om n ä rmare villkor f ö r ut ö vandet av kommissionens genomf ö randebefogenheter (EGT nr L 197, 18.7.1987, s. 33).] och i enlighet med kommissionens budgetförordningar. Dessa kommer att offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

8.Projekt som finansieras helt av kommissionen inom ramen för studie- och tjänsteavtal kommer att genomföras genom anbudsinfordran i enlighet med gällande finansiella bestämmelser. Verksamhetens öppenhet kommer att säkerställas genom att arbetsprogrammet offentliggörs och sprids till branschorganisationer och andra berörda organisationer.

9.För genomförande av programmet kommer kommissionen också att bedriva förberedande, åtföljande och stödjande verksamhet i syfte att uppnå programmets allmänna mål och de särskilda målen för varje handlingslinje. Häri ingår följande verksamhet: studier och konsultverksamhet till stöd för programmet; förberedande åtgärder för framtida verksamhet; åtgärder för att underlätta deltagande i programmet och göra programmets resultat mer lättillgängliga, publikationer och åtgärder för spridning, främjande och utnyttjande av resultaten; analys av möjliga socioekonomiska konsekvenser i samband med programmet; samt stödverksamhet som till exempel att observera och analysera marknaden för multimediainnehåll, sprida användningen av standarder för multimediainnehåll och främja färdighetsutvecklingen på europeisk nivå. Vid genomförandet av åtgärder enligt handlingslinje 1 får de centrala stöd- och administrativa verksamheterna inte överstiga 35 % av de sammanlagda utgifterna jämfF6”rt med utgifterna för decentraliserade verksamheter.

10.Alla projekt som får ekonomiskt stöd genom INFO 2000-programmet måste märka sina produkter med ett omnämnande av stödet.


(1) EGT nr C 250, 26.9.1995, s. 4.

(2) Yttrandet avgivet den 28 mars 1996 (ännu inte offentliggjort i EGT).

(3)EGT nr C 82, 19.3.1996, s. 36.

(4) Yttrandet avgivet den 18.1.1996 (ännu inte offentliggjort i EGT).

(5)EGT nr C 247, 23.9.1995, s. 1.

(6) Rådets beslut 93/424/EEG av den 22 juli 1993 om en &aringtgärdsplan för införande av avancerade televisionstjänster i Europa (EGT nr L 196, 5.8.1993, s. 48), rädets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (EGT nr L 298, 17.10.1989, s. 23).

(7) Rädets beslut 94/819/EG av den 6 december 1994 om upprättande av ett årädsprogram för genomförandet av en yrkesutbildningspolitik för Europeiska gemenskapen (EGT nr L 340, 29.12.1994, s. 8)

(8) Rädets beslut 87/373/EEG av den 13 juli 1987 om nåmare villkor för ut`vandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT nr L 197, 18.7.1987, s. 33).


Home - Gate - Back - Top - Counc - Relevant