info2000 logo GREEN PAPER ON PUBLIC SECTOR INFORMATION
IN THE INFORMATION SOCIETY

back to i*m europe

back to info2000

navigation graphic

Sveriges Allmänna Biblioteksförening - SAB


Med vänlig hälsning
Ylva Mannerheim
Informationschef SAB
ylva.mannerheim@sab.se
Tel. 08-545 132 42, fax 08-545132 31
Sveriges Allmänna Biblioteksförening
Box 3127, 103 62 Stockholm

Bäste Ola-Kristian Hoff, Översänder härmed enligt önskemål SABs bidrag till Grönboken i elektronisk form.

SAB, Sveriges Allmänna Biblioteksförening, välkomnar denna grönbok, som en betydelsefull del i det för demokratin livsviktiga arbetet, att underlätta och demokratisera tillgången till offentlig information.

Föreningen avstår från att besvara de frågor som ställs i grönboken och väljer att enbart kommentera punkt 14 - 15 sid. 11, om behovet av en infrastruktur som möjliggör medborgarnas tillgång till såväl tryckt som digitalt lagrad information.  ²Biblioteken verkar vara särskilt lämpade att ta på sig denna offentliga roll, men man bör även undersöka andra vägar² står det under punkt 15.

De offentligfinansierade biblioteken i Sverige har en lång tradition när det gäller att tillhandahålla offentlig information. De nya möjligheterna inom IKT innebär att biblioteket inte bara kan tillgängliggöra informationen utan även vara en plats för kommunikation mellan myndighet och medborgare.

Offentlig information är trots sin myckenhet ändå bara en del av informationsutbudet. Genom biblioteket ges tillgång till kunskapskällor från alla tider, platser och media. Biblioteket har kompetent personal som kan råda och vägleda i den svårmanövrerade informationsfloden.

Biblioteken är viktiga institutioner vad gäller utbildning, livslångt lärande, bildning och sist men inte minst som en del av den demokratiska processen. Det unika med de offentligt finansierade biblioteken, dess styrka men också pedagogiska problem när det gäller att formulera ²affärsidén² är bibliotekets alla olika funktioner, dess inneboende mångfald, som måste finnas med och sammantaget utgöra den geniala sociala innovationen bibliotek.

I dagens samhälle, där ideologier, religioner och olika sätt att tolka världen och leva i den ställs mot varandra och måste kunna existera tillsammans, utgör biblioteket det enda öppna ickekommersiella gemensamma rum, där allt och alla kan mötas.

Därför ser SAB biblioteken som den självklara infrastrukturen i de sammanhang som grönboken problematiserar. SAB förutsätter att det läggs förslag som framhåller bibliotekets lämplighet som forum för ett aktivt medborgarskap, som en förmedlande länk mellan politiker, beslutsfattare, opinionsbildare, aktivister och alla andra. Bibliotekets självklara roll när det gäller att skapa medvetenhet om och engagemang i den demokratiska processen och vara ett rum för det offentlig samtalet bör framhävas.

Ett möjligt sätt att formulera detta är i form av ett public service uppdrag för biblioteksväsendet i termer av ett heltäckande offentligfinansierat informationssystem fristående från politiska och kommersiella intressen och med krav på bredd, allsidighet och kvalité och utbud även för språkliga, kulturella och andra minoriteter och med uppdrag att värna om språk och kulturarv.

Av detta följer bl a att allt offentligt material fritt ställs till bibliotekens förfogande såsom idag sker t.ex. i Sverige med RIXLEX och LIBRIS.

²Informationskiosker² av olika slag är betydligt sämre och dyrare sätt att förmedla något som självklart borde vara en naturlig del av varje biblioteks utbudsmix.

SAB föreslår att Kommissionen rekommenderar medlemsstaterna att prioritera en utbyggnad av biblioteksväsendet i enlighet med ovanstående och att det även fortsatt finns möjligheter att inom EU:s olika programområden få medel att på det europeiska samarbetets grund genom erfarenhets- och idé utbyte bibliotek och länder emellan fördjupa och förfina sätt och metoder att tillgängliggöra den offentliga informationen som en del i den allt viktigare innehållsbranschen.

Stockholm 1999-05-25
SVERIGS ALLMÄNNA BIBLIOTEKSFÖRENING
Joneta Belfrage, 

[BACK TO LIST OF COMMENTS]


Home - Gate - Back - Top - Sab - Relevant