info2000 logo GREEN PAPER ON PUBLIC SECTOR INFORMATION
IN THE INFORMATION SOCIETY

back to i*m europe

back to info2000

navigation graphic

Norwegian Press Association


GRØNNBOK OM INFORMASJON I DEN OFFENTLIGE SEKTOR - HØRING

Norsk Presseforbund (Norwegian Press Association) er et felles organ i etiske og redaksjonelt faglige spørsmål for en samlet norsk presse. Tilgang til offentlig informasjon er blant forbundets hovedarbeidsområder.

Norsk Presseforbund mener generelt at grønnboken i for stor grad vektlegger det kommersielle aspekt ved tilgangen til offentlig informasjon, og i altfor liten grad under-streker den betydning slik tilgang vil ha for utøvelse av demokratiske rettigheter og for den offentlige samfunnsdebatt. Allerede i innledningskapittelet, punktene 12-46, kommer dette klart til uttrykk ved at betydningen for mobilitet, det indre marked, den europeiske integrasjon, økonomisk vekst og kommersielt potensiale gjøres til hovedargumenter for innsyn og gjennomsiktighet. Ordet ”demokrati” er, så vidt vi kan se, nevnt én gang i hele grønnboken, under punkt 21. Manglende tydeliggjøring av innsyn og gjennomsiktighet som forutsetninger for et fungerende demokrati og legitimitet til – ikke minst – de overnasjonale organer, er etter vårt syn grønnbokens største svakhet. Borgernes demokratiske krav på innsyn bør understrekes mye klarere.

Et annet vesentlig skille som grønnboken ikke tydeliggjør, er forskjellen på den aktive informasjon som myndighetene legger til rette for innbyggerne, og den passive adgangen til informasjon som borgerne selv kan utnytte, en adgang til å etterspørre også den informasjon som myndighetene i utgangspunktet ikke har noe ønske om å gi fra seg. Det demokratiske aspektet er først og fremst knyttet til den sistnevnte typen opplysninger. De skandinaviske landenes offentlighetslover er utformet nettopp med det formålet for øye: At borgerne selv, uavhengig av myndighetenes ønsker, skal ha rett til innsyn i forvaltningens dokumenter, når de selv måtte ønske det.

Det kommersielle aspektet er, som nevnt, viet omfattende plass i grønnboken. Til dette hører også spørsmålet om det offentliges økonomiske interesser i å ta betalt for den informasjon som gjøres tilgjengelig for borgerne. Dette er åpenbart en farlig og udemokratisk linje. En rett til informasjon som gjøres avhengig av den enkelte borgers økonomiske evne, er åpenbart ikke i tråd med grunnleggende demokratiske prinsipper. Utgangspunktet må være at alle skal ha fri tilgang til mest mulig informasjon. I tillegg til den informasjonen myndighetene aktivt legger til rette for, må det også innebære gratis tilgang til de dokumenter og registre som myndighetene uansett ville utarbeidet for eget bruk. Dersom det skal åpnes for betaling for offentlig informasjon, må dette i så fall kun gjelde de tilfeller hvor dokumenter eller registre er spesielt bearbeidet eller tilrettelagt med sikte på dette, og hvor det kreves et betydelig merarbeid for forvaltningen å gjøre informasjonen tilgjengelig.

Med bakgrunn i blant annet ovenstående, mener Norsk Presseforbund at adgangen til offentlig informasjon i de europeiske land, og i EUs organer, bør bygge på følgende prinsipper:

  1. Alle bør ha lik adgang til informasjon.
  2. Den informasjon som myndighetene uansett har hånd om til eget bruk, skal være gratis tilgjengelig.
  3. Eventuell betaling for bearbeidet informasjon skal ikke overstige egenkostnadene ved bearbeiding, tilrettelegging og distribuering av informasjonen.
  4. Det skal ikke knyttes opphavsrett til offentlig informasjon. Den enkelte borgers rett til innsyn må ikke obstrueres av opphavsrett.
  5. Eventuelle begrensninger i adgangen til offentlig informasjon begrunnet i personvern-hensyn, bør skje ved hjelp av positiveavgrensninger, slik at reglene for hva som kan unntas fra offentlighet, blir så stramme og presise som mulig.
  6. Det må være fri adgang til kommersiell utnyttelse av offentlig informasjon. Det vil skape like rettigheter for alle kommersielle aktører og motvirke konkurransevridning.
  7. Det må knyttes enkle og effektive klageordninger til innsynsrettene, slik at de som får avslag på begjæring om innsyn, kan få en rask og reell overprøving av negative vedtak.

Med vennlig hilsen 
NORSK PRESSEFORBUND 
(Norwegian Press Association)

Per Edgar Kokkvold 
generalsekretær

Arne Jensen 
organisasjonssekretær

[BACK TO LIST OF COMMENTS ]


Home - Gate - Back - Top - Npa - Relevant