info2000 logo GREEN PAPER ON PUBLIC SECTOR INFORMATION
IN THE INFORMATION SOCIETY

back to i*m europe

back to info2000

navigation graphic

Suomen Kuntaliitto


VIHREÄ KIRJA JULKISEN TIEDON KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNNASSA

Kiittäen mahdollisuudesta kannanottoonsa Suomen Kuntaliitto toteaa lausuntonaan Euroopan komission otsikossa mainitusta vihreästä kirjasta seuraavaa:

1.Yleiset kannanotot

Suomen Kuntaliitto pitää komission vihreää kirjaa ja koko sen valmisteluprosessia tervetulleena keskustelun herättäjänä. Kirjassa julkituotuihin avoimuuden tavoitteisiin on myös Suomen kunnallishallinnossa helppo yhtyä.

Olennaisena puutteena vihreässä kirjassa voidaan pitää sen valtio- ja unionikeskeisyyttä, vaikka valtaosa eurooppalaisesta julkisesta tiedosta tuotetaankin kunnallishallinnossa. Parempi tutustuminen paikalliseen toimintaan olisi tuonut vihreään kirjaan lukuisia uusia esimerkkejä hyvistä käytännöistä.

Kuntaliitossa on arvioitu Suomen kunnallishallinnon bruttotulojen elektronisessa muodossa myytävästä tiedosta olevan noin 7 miljoonaa markkaa vuodessa. Summa muodostuu lähinnä kartta-aineistoista sekä kiinteistötietojärjestelmien tiedoista ja hinnoitteluperusteet ovat valtionhallintoa koskevan maksuperustelain tyyppiset. Näiden markkinoiden kasvu tulee olemaan nopeata, mutta koko kunnallistalouden kannalta marginaalista.

Suomen kunnallishallinto ostaa jo tällä hetkellä suurimman osan niistä palveluista, joita tarvitaan tiedon jalostamiseen uusien medioiden edellyttämään muotoon, yksityisiltä yrityksiltä. Paikallisesti onkin jo syntynyt pääosin vain kunnan tai seutukunnan kuntien palveluista huolehtivia pk-yrityksiä. Yksityisen sektorin osuus kuntien tietopalvelujen kehittäjinä ja ylläpitäjinä tulee edelleen nopeasti kasvamaan.

Kun vastaava kehitys on havaittavissa myös muiden jäsenmaiden kunnallishallinnossa, ei vihreän kirjan yleistavoitteiden kannalta ole juurikaan tarvetta vihreässä kirjassa esitetyille ajatuksille eurooppalaisesta lainsäädännöstä stimuloimaan julkisen hallinnon tiedon saantia tietomarkkinoille.

Kuten vihreässä kirjassakin todetaan, on Internetin yleistyminen laajentanut huomattavasti maksuttoman tiedon tarjontaa. Suomen Kuntaliitto pitää erityisen ilahduttavana sitä, että kunnat ovat ottaneet omakseen tämän uuden kanavan; kasvu tällä sektorilla on maksullisia tietopalveluja selvästi nopeampaa. Useat kunnat ovat kehittäneet erilaiset tarpeet kattavia sekä kansalais- että yrityskäyttöön räätälöityjä maksuttomia tietopalvelujaan Internetissä.

Internet tarjoaa myös helpon kanavan tarjota kuntalaisille ja yrityksille julkisen hallinnon yhden luukun palvelua. Suomen Kuntaliitto pitää valitettavana sitä, että tältä osin koko julkishallinnon sisäisessä yhteistyössä alue- ja paikallistasolla on vielä runsaasti kehittämisen varaa, vaikka eräitä myönteisiäkin esimerkkejä on olemassa.

Suomen Kuntaliitto yhtyy komission esittämään näkemykseen erojen nopeasta kasvusta jäsenmaiden kesken. Tämä on selvästi nähtävissä myös Euroopan kunnallishallinnossa. Keskeisinä syinä ovat erot suhtautumisessa hallinnon avoimuuteen sekä kysyntätekijät. Kun Suomessa on kuntia, joissa yli puolet kotitalouksista käyttää säännöllisesti Internetiä, luo tällainen kysyntävetoisuus uusia palveluita myös kunnallishallintoon. Tarjonnan lisääntyminen puolestaan luo uutta kysyntää.

Suomen Kuntaliitto katsoo, että uusien tietopalvelujen tarjonnan sijasta julkisen hallinnon keskeisimpänä tehtävänä ja vastuuna tietoyhteiskunnassa on varmistaa, että näiden palvelujen käyttömahdollisuus on jakaantunut mahdollisimman tasapuolisesti. Tällöin merkittävä osa resursseista joudutaan käyttämään myös perinteisten tiedonjakokanavien kehittämiseen.

2.Vihreän kirjan erityiskysymykset

2.1. Julkisen sektorin tiedon määritelmät

Suomen Kuntaliitto ei pidä enää nykytilanteessa mahdollisena ryhtyä valmistelemaan vain julkista hallintoa koskevia erityislakeja, vaan säädösten tulisi koskea tasapuolisesti koko tietomarkkinoita.

Vihreässä kirjassa lähtökohtana on se, että itse tieto voidaan luokitella käyttötarkoituksen mukaan ja sen pohjalta suunnitella erityyppiset toimenpiteet. Useimmissa tapauksissa tämä ei pidä paikkansa, vaan samallakin tiedolla on useampia erilaisia funktioita. Esimerkkinä jokin kaavoitukseen liittyvä tieto, joka voi olla

  • demokraattisen vaikuttamisen väline
  • julkisten palvelujen kuluttajan tarvitsemaa
  • jalostettuna kaupallinen tuote.

Kaikissa kolmessa tapauksessa saman tiedon yhteiskunnallinen ja taloudellinen tehtävä poikkeaa olennaisesti toisistaan ja siksi tätä tietoa ei mitenkään voi tarkastella lähtemällä vain yhdestä käyttötarkoituksesta.

2.2. Julkisen sektorin tiedon käyttöehdot

Suomen Kuntaliitto pitää julkisen hallinnon tiedon käytön rajoittamista tietyissä vihreässä kirjassa esitetyissä tapauksissa (salainen tai ei-julkinen tieto) perusteltuna. Näillä tiedoilla on kuitenkin marginaalinen merkitys vihreän kirjan esittämien tavoitteiden toteutumiselle. Ensisijaisesti kyse on julkisen hallinnon kyvystä ja halusta palvella asiakkaitaan kehittämällä julkisen tiedon saatavuutta.

2.3. Tiedon saatavuuden helpottaminen

Tietoverkoissa on jo nyt lukuisa esimerkkejä siitä, miten julkisen tiedon saatavuutta voidaan helpottaa vihreän kirjan kaipaamalla tavalla. Myös esitettyjä metatietojärjestelmiä on jo käytössä ja uusia kehitteillä.

Yhtenä hyvänä vaihtoehtona selkeissä sisällöllisissä kokonaisuuksissa (lainsäädäntö, kuntien vesimaksut, vapaat yritystontit) voidaan ajatella myös seudullisia, alueellisia tai kansallisia julkisen hallinnon tiedon yhteispalvelupisteitä. Tällaiset ratkaisut ovat tarpeellisia myös sen vuoksi, että hallinnollinen tieto siirtyäkseen käyttäjän hyödynnettäväksi tarvitsee usein myös ihmisten välistä kommunikaatiota.

2.4. Tiedon hinnoittelu

Suomen Kuntaliitto yhtyy komission esittämiin perusteluihin tasapuolisen tiedonsaantimahdollisuuden tärkeydestä ja toteaa myös Suomen kuntien sisäistäneen tietopalveluidensa kehittämisessä nämä samat periaatteet. Uusia tietopalveluja kehitetään kunnissa jatkuvasti pitäen tavoitteena:

  • kunnallisdemokratian toimivuuden kehittämistä
  • vaikuttamista positiivisesti alueelliseen kehitykseen
  • tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämistä

Kun uudet tietopalvelut muodostuvat yhä tärkeämmäksi välineeksi näiden tavoitteiden toteuttamiseksi, ei myöskään sen hinnoittelusta tai muutoin epätasapainoisista tiedonsaantimahdollisuuksista tule muodostumaan Kuntaliiton mielestä ongelmaa tarjonnan näkökulmasta. Kunnallistalouden kannalta on siis kysymys paljon enemmän kustannuksien leikkaamisesta kuin tulojen lisäämisestä.

Vihreän kirjan jatkotoimenpiteinä tulisikin nostaa enemmän esille edellä mainittuja yleisiä hallinnon tavoitteita ja mahdollisuuksia sekä julkisen hallinnon vastuuta tasapuolisten mahdollisuuksien tarjoajana.

Suomen Kuntaliitto pitää kuitenkin tärkeänä, ettei yleisiä tarpeita sekä julkiseen hallintoon kohdistettuja yksilöllisiä pyyntöjä sekoiteta keskenään. Mahdolliset velvoitteet palvella muulla kuin todellisia kustannuksia vastaavalla hinnoittelulla yksityisen yrityksen kaupallisia tarpeita aiheuttaa kilpailun vääristymistä.

Julkisen tiedon hinnoitteluun liittyy olennaisesti myös periaatteellinen kysymys siitä, miten julkisen tiedon kerääminen ja ylläpito rahoitetaan. Tältä osin Suomen Kuntaliitto haluaa erityisesti nostaa esille suomalaiset yhteiskunnan perusrekisterit ja herättää keskustelun siitä, olisiko kenties vastaavan eurooppalaisen järjestelmän (henkilötietoja lukuun ottamatta) toteuttaminen yhteisin resurssien yksi mahdollinen ratkaisumalli osaan vihreässä kirjassa esitetyistä kysymyksistä.

2.5. Kilpailusäännöt

Suomen Kuntaliiton mielestä kysymys julkisen hallinnon määräävästä asemasta tietomarkkinoilla liittyy ennen kaikkea digitaalisiin karttoihin. Keskustelua on herättänyt Suomessa sekä valtionhallinnon että kuntien hallussa olevan aineiston käyttö. Karttoihin liittyvät myös kysymykset määräävästä markkina-asemasta sekä julkisen tuen aiheuttama markkinoiden vääristyminen.

Pääasialliset syyt rajoittaa vapaata käyttöä ovat olleet samat kuin vihreässä kirjassa esitetyt; toisaalta kysymys on ollut julkishallinnon maksullisista jalostetuista tuotteista, mutta toisaalta kartat ovat myös tärkeitä viranomaistoiminnan välineitä ja niihin liittyy erityisiä laatuvaatimuksia. On myös olennaista erottaa tässäkin yhteydessä toisistaan karttojen perusteena oleva raakatieto sekä kehittämiskustannuksia vaatineet jalostetut tietopalvelut.

Vihreän kirjan esille ottamat julkisen hallinnon vastuukysymykset ja muut laatuvaatimukset huomioon ottaen antaa julkisen hallinnon hallussa olevan kartta-aineiston vapaampi käyttö Suomen Kuntaliiton mielestä mahdollisuuksia tukea komission esittämiä työllisyystavoitteita.

2.6. Julkisen tiedon tekijänoikeudet

Suomen Kuntaliitto pitää sekä markkinoiden kehityksen että hallinnon avoimuuden kannalta oikeana linjauksena jättää hallinnon omistama julkisesti käytettävissä oleva jalostamaton tieto pääosin tekijänoikeussuojan ulkopuolelle ja suosittelee komissiolle toimenpiteiden valmistelua, joilla tietoisuutta tämän linjauksen positiivisista vaikutuksista tuodaan esille.

Erilaisiin jalostettuihin tietopalvelutuotteisiin, myös kunnan kehittämiin tietorekistereihin, tulisi sen sijaan noudattaa samoja periaatteita sekä julkisessa hallinnossa että yksityissektorilla seuraavin perustein:

  • lainsäädännön läpinäkyvyys ja yksinkertaisuus
  • julkisen ja yksityisen sektorin erottelun vaikeutuminen
  • yksityisen sektorin kasvava osuus julkisen hallinnon jalostettujen palvelujen toteuttajana

2.7. Yksityisyyden suoja ja tietomarkkinat

Suomen Kuntaliitto pitää tärkeänä rajoittaa henkilö- ja muut yksityisyyden suojaan liittyvät tiedot selkeästi vihreän kirjan julkisen hallinnon tietomarkkinoita koskevan periaatekeskustelun ulkopuolelle.

Kysymys yksityisyydestä liittyy olennaisesti siihen, voiko kuntalainen luottaa julkiseen hallintoon ja sen tarjoamiin palveluihin. Sisämarkkinoiden laajentuessa tulisi myös Euroopan tasolla yhä enemmän keskustella siitä, tulisiko julkisen hallinnon käytössä olevan henkilötiedon käyttöä kaupallisiin markkinointitarkoituksiin edelleenkin rajoittaa, mikäli halutaan säilyttää kansalaisten luottamus niiden perustoimintaan ja rekistereistä vastaaviin instituutioihin.

Kuntaliiton mielestä pitäisi myös tarkastella kriittisesti niitä hallinnon rakenteita, jotka luovat julkisen hallinnon yksiköille taloudellisia paineita henkilötietojen käytölle kaupallisiin tarkoituksiin.

2.8. Vastuukysymykset

Suomen Kuntaliitto katsoo, että vastuutaan oman tietonsa luotettavuudesta ei julkisen hallinnon organisaatio voi siirtää millekään ulkopuoliselle taholle. Koska kyse on tärkeästä julkisen hallinnon laatukriteeristä, on vihreän kirjan pelko varovaisen informaatiopolitiikan mielikuvasta aiheeton. Huolta olisi kannettava päinvastoin siitä, että julkisen hallinnon tiedon käyttäjät eivät samaista tätä informaatiota yksityisen sektorin mainontaan.

2.9. Euroopan unionia koskeva tieto

Puuttumatta tässä yhteydessä Euroopan unionin toiminnan avoimuutta koskeviin epäkohtiin Suomen Kuntaliitto pitää eräiden unionin yksiköiden saavutuksia tietopalvelujen kehittämisessä lupaavina. Keskimääräisesti laatua on kuitenkin pidettävä melko heikkona ja erityisen huolestuttavana on pidettävä runsasta vanhentuneen tiedon tarjontaa Internetissä siten, että käyttäjälle sitä markkinoidaan jatkuvasti ylläpidettävänä. Tätä puutetta voitaisiin merkittävästi korjata toteuttamalla esimerkiksi komission sisäiset palvelut siten, että sen virkamiehillä ja suurella yleisöllä olisivat käytössään samat tietojärjestelmät.

Parhaiten ja ehkä vain ainoastaan Euroopan unionia koskevaa merkityksellistä tietoa löytää Internetissä kielitaitoinen ja unionin organisaation hyvin tunteva käyttäjä. Panostaminen aitoon monikielisyyteen ja organisaation sijasta asiapainotteiseen käyttöliittymään palvelisi parhaiten vihreän kirjan tavoitteiden ensisijaisia kohderyhmiä.

2.10 Ensisijaiset toimenpiteet Euroopan tasolla

Suomen Kuntaliitto ei katso olevan mitään tarvetta vain julkishallintoa koskevaan eurooppalaiseen lainsäädäntöön, vaan nykyiset kilpailua, tekijänoikeutta sekä yksityisyyttä koskevat säädökset ja periaatteet soveltuvat sinällään hyvin myös julkisen hallinnon tietoon.

Kun hallinnon avoimuutta koskevat kansalliset erot johtuvat enemmän asenteista ja hallintokulttuurista, on vaikea nähdä, että tältäkään osin sitovilla eurooppalaisilla säädöksillä voitaisiin päästä nopeisiin positiivisiin tuloksiin.

Komission esittämistä toimenpidevaihtoehdoista Suomen Kuntaliitto pitää keskeisinä erilaisia esittely- ja pilottihankkeita ja niihin liittyvää tietoisuuden lisäämistä. Tässä yhteydessä liitto korostaa erityisesti niiden hankkeiden esilletuontia, missä kunnallishallinto yhdessä paikallisten yritysten kanssa on kehittänyt toimivia ja erilaisia tarpeita palvelevia järjestelmiä.

Vanhan hallintokulttuurin murtamiseen hyvä väline saattaa olla erityisesti sen kilpailuedun korostaminen, minkä hallinnon avoimuus ja erityisesti pk-yritysten helppo tiedonsaanti paikallisesti antaa.


SUOMEN KUNTALIITTO
Leena Meisalo  Heikki Lunnas 
Tietohuollon päällikkö   Erityisasiantuntija 

[BACK TO LIST OF COMMENTS ]


Home - Gate - Back - Top - Kuntaliitto - Relevant