info2000 logo Introduction and documentation


back to i*m europe

back to info2000

navigation graphic

4-årigt arbejdsprogram 1996 - 1999

Download the workprogramme in PostscriptRTF or Winword.


INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING

AKTIONSLINJE 1: STIMULERING AF EFTERSPØRGSEL OG MOBILISERING AF DE EUROPÆISKE BRUGERE

 • Aktionslinje 1.1: Oprettelse af nye markeder ved at mobilisere bestemte brugergrupper på europæisk plan
 • Aktionslinje 1.2: Udvikling af tværeuropæiske brugergrupper

AKTIONSLINJE 2: UDNYTTELSE AF DEN INFORMATION, DER FINDES HOS EUROPAS OFFENTLIGE SEKTOR

 • Aktionslinje 2.1: Udvikling af politikker for adgang til og udnyttelse af information hos den offentlige sektor i Europa
 • Aktionslinje 2.2: Sammenkædning af oversigter over information hos den offentlige sektor i Europa
 • Aktionslinje 2.3: Udnyttelse af indholdsressourcer hos den offentlige sektor

AKTIONSLINJE 3: AKTIVERING AF EUROPAS MULTIMEDIE-POTENTIALE

AKTIONSLINJE 4: STØTTEAKTIONER

Bilag 1: INFO2000 i forhold til andre EU-programmer

Bilag 2: EU-netværk, der arbejder i MIDAS-NET - relaterede områder


INDLEDNING

1. Generel orientering

INFO2000 sigter mod at stimulere den spirende multimedieindholdsindustri, således at nye erhvervsmæssige muligheder kan anerkendes og udnyttes. Betydningen af multimedieindhold er blevet fremhævet i en række fora: på G7-mødet om informationssamfundet i februar 1995, i forummet for informationssamfundet og i ekspertgruppen på højt niveau, der blev nedsat af Kommissionen. Især opfordrede Rådet (industri) af 6.-7. november 1995 Kommissionen til at forfølge initiativer, der bidrager til udviklingen af informationsindholdsindustrien i lyset af behovet for, at informationsindhold og tjenester bliver tilgængelige for hele industrien.

2. Den strategiske målsætning

INFO2000's vigtigste målsætning er udviklingen af en europæisk informationsindholdsindustri, der kan konkurrere på verdensplan, og som er i stand til dække det behov, der er hos de europæiske virksomheder og borgere for informationsindhold, der på den ene side medfører økonomisk vækst, forbedret konkurrenceevne og stigende beskæftigelse, og på den anden side medfører en faglig, social og kulturel udvikling af det enkelte individ. Programmet sigter mod at opfylde disse målsætninger gennem 3 hovedaktionslinjer:

 • stimulering af efterspørgsel og mobilisering af de europæiske brugere
 • udnyttelse af den information, der findes hos Europas offentlige sektor
 • aktivering af Europas multimediepotentiale

Der vil herudover også blive givet støtte til markedsobservationer, og til udvikling af standarder og færdigheder.

Alle aktioner iværksat under dette program vil være i overensstemmelse med de principper, der er angivet i direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger.

3. Stimulering af efterspørgsel og mobilisering af de europæiske brugere

Målet er at etablere nye markeder ved at mobilisere bestemte brugergrupper på europæisk plan. Ca. 20 organisationer, der er strategisk fordelt ud over medlemsstaterne, vil blive udvalgt gennem indkaldelse af forslag, således at der skabes et netværk af mulimedieinformations-, demonstrations- og støttecentre (MIDAS-NET-centre). Disse skal optræde som proaktive rådgivningscentre, der har til formål at vække interessen hos og hjælpe erhvervslivets informationsbrugere. MIDAS-centrene skal anvende den relevante teknologi, som f.eks. WorldWide Web-servere, til at kommunikere med hinanden, med deres særlige målgrupper og med Kommissionen med henblik på at udvikle og sprede information, yde hjælp samt give feedback. Netværket skal have et tæt samarbejde med andre EU-netværk, der tager sigte på at iværksætte forskellige EU-politikker.

Den infrastruktur, der bliver dannet under denne aktionslinje, skal også anvendes til at udsende information om INFO2000-programmets initiativer og resultater og til at modtage feedback fra markedsaktørerne vedrørende alle relevante forhold.

MIDAS-netværket vil være et instrument til etablering af tværeuropæiske brugergrupper for diskussion, samarbejde og erfaringsudvekling. Dette kan stimulere dialogen mellem informationsindholdsudbyderne og brugerne og dermed skabe et sundt marked.

4. Udnyttelse af information hos Europas offentlige sektor

Efter at have gennemført en række undersøgelser og forberedende diskussioner udsendes der i 1996 en grønbog med det formål at starte en offentlig debat om adgangen til den omfattende mængde af information, der findes på forskellige niveauer hos den offentlige sektor, og med forskellige regler for adgang i de enkelte medlemsstater. Resultatet forventes at udmønte sig i forslag til retlige foranstaltninger og mekanismer for informationsudveksling og -koordinering.

Sideløbende vil der blive taget initiativer til at identificere de informationsområder hos den offentlige sektor, der har særlig interesse, og til at samle oplysninger om eksisterende oversigter og tilgængeligt informationsindhold. Der vil blive fastsat retningslinjer for fremstilling af oversigter, der kan sammenkobles og sammenlignes.Man vil også definere et standardformat for registrering af data hos den offentlige sektor. Denne registrering vil indeholde flere detaljer om indhold og adgang end oversigterne. Endvidere vil man offentliggøre indkaldelser af forslag til pilotprojekter til netværkssammenkobling og integration af oversigter med systemer for handel med indholdsaktiver med henblik på kommerciel udnyttelse.

5. Aktivering af Europas multimediepotentiale

I løbet af INFO2000's levetid offentliggøres to indkaldelser til forslag, den første i foråret 1996, den anden i 1997. I begge tilfælde er formålet at stimulere produktionen af multimedieindhold af høj kvalitet og opbygge en kapacitet for sådan en produktion på europæisk plan. Denne aktionslinje sigter mod at støtte den økonomiske og beskæftigelsesmæssige udvikling i den elektroniske forlagsindustri ved at fremskynde overgangen fra skrift til skærm og samtidig støtte produktionen af det multimedieinformationsindhold, der i sig selv vil styrke europæiske virksomheder og betjene Europas borgere.

En alvorlig hindring for multimediepublikationsvirksomhed er det store antal forskellige systemer til identificering og erhvervelse af rettigheder til brugen af informationsindhold på forskellige områder og i forskellige lande. I tilslutning til den forskning og de udviklingsaktiviteter, der har fundet sted under det fjerde rammeprogram, IMPACT-programmet og grønbogen om intellektuelle ophavsrettigheder, vil man undersøge strategier for et nærmere samarbejde mellem forskellige systemer, og der vil blive iværksat en indkaldelse af forslag til pilotprojekter, der vil skabe grundlaget for elektronisk handel med multimedierettigheder på tværs af grænserne.

6. Støtteaktioner

For at sikre at programmet og den spirende multimedieindholdsindustri holder føling med den teknologiske og markedsmæssige udvikling, vil der blive iværksat aktioner med det formål at overvåge, analysere og diskutere den udvikling og de problemer og tendenser, der findes inden for denne industri, i de relevante fora. Senioreksperter inden for industriområdet og relevante observatorieorganer og forskningsinstitutter vil blive bedt om at bidrage til overvågningsaktiviteten, og resultaterne vil blive udsendt på forskellige måder, bl.a. i samarbejde med industrien.

Standarder er af afgørende betydning for udveksling og genanvendelse af information. Lister med standarder og specifikationer vil blive ajourført og offentliggjort, bl.a. gennem MIDAS-netværket. Der vil blive arrangeret Workshops og diskussionsfora på Internettet for at tilskynde til anvendelsen af standarder og kanalisere feedback til de relevante industrisammenslutninger og brugere.

Med henblik på en stimulering af færdigheds- og kreativitetsniveauet for multimedieindholdsindustrien vil der blive taget initiativer, der skal identificere specifikke behov, og som i tæt samarbejde med programmer såsom LEONARDO og SOCRATES skal udvikle og styre passende kurser og træningsværktøjer, samt udsende information om tilgængelige uddannelser.

Endelig vil aktioner til udvikling og udveksling af de bedste erfaringer fra erhvervspraksis i multimedieindholdsindustrien overvejende blive iværksat under aktionslinje 3, aktivering af Europas multimediepotentiale, som en integreret del af udbredelsen af den erfaring og viden, der er opnået i forbindelse med de understøttede projekter.

7. Udnyttelse af synergi

Når INFO2000-programmet sætter fokus på informationsindhold betyder det naturligvis, at dets aktiviteter ofte vil have berøring med områder, der direkte vedrører andre EU-aktiviteter. Samarbejde med andre af Kommissionens tjenester vil derfor være nødvendig for gennemførelsen af programmet, og der vil blive nedsat en fællesgruppe for at lette koordineringen. I meddelelse fra Kommissionen, Kom(95) 149, er der en oversigt over de programmer, der har størst relevans samt deres forhold til INFO2000. Denne oversigt er blevet ajourført og gengives for nemheds skyld i bilag 1. Andre tjenester af betydning for gennemførelsen af programmet er de forskellige industristøttebrancher eller andre tjenester, der beskæftiger sig med informationsindholdet i de understøttede projekter.

INFO2000: Budgetoversigt: 1996 - 1999

 

Aktionslinje % af budgettet * ECU*
AL1.1 Oprettelse af nye markeder ved at mobilisere bestemte brugergrupper på europæisk plan

AL1.2. Udvikling af tværeuropæisk brugergrupper

25,2

0,3

16.400.000

200.000

I alt AL 1 25,5 16.600.000
AL2.1 Udvikling af politikker for adgang til og udnyttelse af information hos den offentlige sektor i Europa 

AL2.2 Sammenkædning af oversigter over information hos den offentlige sektor 

AL2.3 Udnyttelse af indholdsressourcer hos den offentlige sektor
2,0 

5,5 

10,5
1.300.000 

3.600.000 

6.800.000
I alt AL 2 18,0 11.700.000
AL3.1 Stimulering af multimedieindhold af høj kvalitet 

AL3.2 Handel med intellektuelle ejendomsrettigheder til multimedier
44,0 

4,6
28.630.000 

3.000.000
I alt AL 3 48,7 31.630.000
AL4.1 Overvågning og analyse af multimedieindholdsmarkedet 

AL4.2 Udbredelse af brugen af standarder for multimedieindhold 

AL4.3 Tilskyndelse til udvikling af færdigheder på europæisk plan 

AL4.4 Udvikling og udveksling af bedste erfaringer fra erhvervspraksis
3,2 

1,5 

3,1
2.070.000 

1.000.000 

2.000.000 

p.m.
I alt AL 4 7,8 5.070.000
I alt 100,00 65.000.000

* Den nævnte fordeling er vejledende, og det kan være nødvendigt at foretage en regulering i løbet af programmet.


1. AKTIONSLINJE 1: STIMULERING AF EFTERSPØRGSEL OG MOBILISERING AF DE EUROPÆISKE BRUGERE

1.1 AKTIONSLINJE 1.1: OPRETTELSE AF NYE MARKEDER VED AT MOBILISERE BESTEMTE BRUGERGRUPPER PÅ EUROPÆISK PLAN

1.1.1 BAGGRUND

Under IMPACT 2-programmet blev der i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde skabt et netværk af nationale oplysningspartnere, der skulle mobilisere programmets målgruppe. Gennem dette netværk blev kendskab til initiativer inden for elektronisk forlagsvirksomhed og multimedier gjort tilgængelig. Pga. den succes, som denne og andre operationer har haft, og som har bidraget til at lægge opgaven med en grundlæggende mobilisering over til pressen og medierne, vil INFO2000 være koncentreret om selektive demonstrationsaktioner samt vejledning og støtte af brugerne.

1.1.2 MÅLSÆTNINGER

Formålet med denne aktionslinje er at stimulere oprettelsen af nye markeder ved at påvise de muligheder, der ligger i den udvikling, der finder sted på det europæiske marked for informationstjenester og specielt inden for multimedieapplikationer. Hovedformålet er at overbevise målgrupperne, herunder borgerne, om fordelene ved at anvende multimedier og at vise, hvordan man får adgang til informationer hos regeringer og på tværs af grænserne, og at give feedback til den europæiske indholdsindustri med hensyn til udformningen af ny multimedieapplikationer. Målgrupperne skal findes inden for erhvervslivet, især SMV'er, borgere og aktører inden for socialøkonomien (foreninger, kooperativer, gensidige selskaber og fonde).

1.1.3 AKTIONER

De forudsete aktioner er:

 1. udvælgelse af ca. 20 multimedie-informations-, demonstrations- og støttecentre (MIDAS-NET-centre) efter indkaldelse af forslag (UDVÆLGELSESPROCEDURE)
 2. demonstrations-, udbredelses- og kommunikationsaktiviteter (INDIVIDUELLE MIDAS-CENTRES AKTIONER)
 3. Udvikling af et samarbejdsnetværk mellem MIDAS-centrene og iværksættelse af fællesprojekter (MIDAS-CENTRES FÆLLESAKTIONER)
 4. Tilvejebringelse af en ramme for samarbejde og teknisk støtte og af et fælles image for netværket (KOMMISSIONENS STØTTEAKTIONER)

UDVÆLGELSESPROCEDURE

Indkaldelse af for forslag vil blive offentliggjort ved programmets start, og Kommissionen vil så udvælge de centre, der skal være vært for MIDAS-NET-centrene. Antallet af centre afhænger af disponible midler på budgettet, men der skal etableres mindst et center i hver medlemsstat. Herudover forventes det, at der skal ydes støtte til et center, som skal fungere på europæisk plan og have særlig ekspertise på området for statistisk information. Der vil blive oprettet en reserveliste, således at det bliver muligt at øge antallet af centre i tilfælde af en forøgelse af budgettet eller at udskifte centre, der ikke har opnået tilfredsstillende resultater. Det forventes, at Kommissionen vil udpege nogle organisationer blandt de mest aktive med hensyn til multimedieinformation, oplysningsaktiviteter og demonstrationskampagner i medlemsstaterne. Organisationerne skal være i besiddelse af egne finansielle midler og betragte MIDAS-NET-arbejdet som et europæisk supplement til deres faste aktiviteter.

Støtte ydes på grundlag af omkostningsdeling, dvs. at Fællesskabets finansielle bidrag vil udgøre op til 50% (op til 65% i tilfælde af centre i mindre begunstigede områder) af de faktiske omkostninger i forbindelse med de aftalte operationer. Det faktiske støttebeløb vil afhænge af det geografiske område, der dækkes, og af det arbejdsprogram, der opnås enighed om efter udvælgelsesprocessen. Det forventes, at støtten i gennemsnit vil være i størrelsesordenen 100 000 ECU pr. center pr. år for de aktiviteter, der nedenfor er beskrevet som de individuelle MIDAS-NET-centres aktiviteter. Hvad angår iværksættelsen af de aktioner, som MIDAS-NET-centrene udfører i fællesskab, og som er beskrevet nedenfor, vil der blive truffet yderligere aftaler med centrene eller med visse grupper af centre.

MIDAS-NET-centrene vil blive udvalgt af EF ved hjælp af følgende kriterier. MIDAS-NET-centrene skal:

 • have gode kontakter med (potentielle) slutbrugere på linje med de forventede målgrupper
 • have den forventede ekspertise på området for multimedieindhold og adgang dertil på europæisk niveau og være involveret i nationale aktiviteter
 • være en veletableret og anerkendt organisation i hjemlandet/-regionen. Det er meget vigtigt at være troværdig i den forventede målgruppes øjne
 • være i besiddelse af den tekniske infrastruktur og de lokaler, der er nødvendig til demonstration af multimedieprodukter både fritstående og via forskellige telekommunikationsplatforme, herunder en WWW-Server på INTERNETTET;
 • være finansiel stabil og uafhængig af andre tilgængelige medfinansieringsordninger;
 • vise vilje til at forpligte sig til samarbejde med Kommissionen i mobiliserings- og demonstrationskampagner. Dette betyder, at MIDAS-NET-centrene skal:
  • være villige til at investere tid og kræfter ikke kun for egen vindings skyld
  • sørge for, at der i forbindelse med mobiliseringsbegivenheder er en tydelig fælleseuropæisk indfaldsvinkel
  • regelmæssigt rapportere tilbage til Kommissionen om de igangsatte aktiviteter
  • være indstillet på at videregive oplysninger om mulige udviklinger, der vedrører MIDAS-NET-aktioner, til Kommissionen og, med seminardeltagernes tilladelse, også kollektivt at videregive oplysninger om disse potentielle brugere til aktører på informationsmarkedet til opfølgning

INDIVIDUELLE MIDAS-NET-CENTRES AKTIONER

Centrenes mission skal være at opfylde de målsætninger, der er beskrevet ovenfor i punkt 1.1.2 . Den følgende liste giver eksempler på aktiviteter, der sammen med de normale aktiviteter skal igangsættes af netværkscentrene for at mobilisere det potentiale af information, der findes på europæisk niveau:

 • Gennemføre demonstrationsaktioner med deltagelse af udvalgte målgrupper, herunder borgere og foreninger, om hvordan man får adgang til multimedieindhold.
 • På opfordring videregive de informationer, de har om multimedieindholdsmarkedet.
 • Fremskaffe information om tilgængelige lokale projekter og tjenester.
 • Opstille og betjene WWW-tjenester.
 • Opstille og betjene en hjælpetjeneste for brugere (både elektronisk og ved hjælp af en menneskelig operator).
 • Udvikle og lede seminarer og workshops omhandlende informationsindholdsemner og deltage i udstillinger og konferencer.
 • Skaffe feed-back fra brugere og potentielle brugere til gavn for indholdsudbudsindustrien.
 • Stimulere til deltagelse i projekter med relation til informationssamfundet ved at formidle oplysninger om relevante EU-initiativer, navnlig INFO2000.
 • Gennemføre aktioner specielt målrettet mod sociale og økonomiske aktører i mindre begunstigede områder. Disse aktioner skal her skabe bevidsthed om fordelene ved multimedier, hjælpe disse aktører med at afdække deres behov og tilskynde dem til at blive en del af den spirende europæiske multimedieindustri.
 • Udvikle synergier med relevante eksisterende fællesskabsnet og herunder også udpege aktioner, der kan gennemføres i fællesskab til fordel for de pågældende målgrupper.

MIDAS-NET-CENTRES FÆLLESAKTIONER

En række aktioner vil understrege den karakter af netværk, som MIDAS-centrene har:

 • Dannelsen af et fælles netværk ved anvendelse af aktuel teknologi som f.eks. WWW;
 • Udvikling og iværksættelse af fælles projekter mellem centre, på grundlag af MIDAS-centrenes forskellige initiativer.
 • Stimulering af en koordinering af medlemsstaternes aktiviteter, hvilket skal føre henimod et informationssamfund. Den Europæiske Unions rolle er at sætte rammerne for de forskellige initiativer og at udvikle synergi med de forskellige igangværende aktioner ved at samle ressourcerne på europæisk niveau og forbedre adgangen til information på tværnationalt plan.
 • Udveksle/Overføre ekspertise ved at udbrede kendskabet til succeshistorier og de bedste erfaringer fra erhvervspraksis vedrørende de nye multimedieteknologier ved hjælp af særlige målgrupper, der kan optræde som formidlere inden for deres institution eller virksomhed.

Der vil blive lagt særlig vægt på at give støtte i regioner, der ikke er så langt i deres udvikling henimod et informationssamfund. Udveksling af viden og de bedste erfaringer fra erhvervspraksis mellem de deltagende partnere i forskellige geografiske områder vil også fremme samhørigheden.

MIDAS-centrene vil i særdeleshed bidrage til dannelsen af og konsultation hos tværeuropæiske brugergrupper som beskrevet i aktionslinje 1.2.

KOMMISSIONENS STØTTEAKTIONER

Kommissionen vil stille infrastruktur og netværksstøtte til rådighed ved at lette udvekslingen af informationer og ekspertise og ved at sikre, at informationsstrømmen, specielt i retning mod de mindre udviklede regioner, bliver opretholdt. De vigtigste støtteområder er:

 • WWW I'M EUROPE- sammen med CORDIS-, ISPO- og ECHO-serverne til formidling af information om Kommissionens aktiviteter på informationsindholdsområdet.
 • Støtte til dannelsen af netværk mellem de enkelte MIDAS-NET-centre.
 • Almindeligt mobiliseringsmateriale, der bliver kompileret og produceret for at skabe et fælles image for netværket.
 • En central støttegruppe med en flersproget hjælpetjeneste.
 • En fortegnelse over informationsindholdskilder, demonstrationsprodukter og -tjenester.
 • Workshops og udveksling af informationer med henblik på en ajourføring af færdigheder og kompetencer inden for netværket.

Kommissionen vil anspore til, at MIDAS-NET-centrene bliver opfattet og anerkendt som proaktive rådgivningscentre på nationalt plan og sikre, at netværket får en fællesidentitet ved fokusering på aktioner af fælles interesse på netværksplan og ved fastsættelse af fælles minimumsstandarder.

Det samlede støtteniveau kan forhandles med de udvalgte organisationer eller sammenslutninger efter indkaldelse af forslag. Det vil hovedsageligt afhænge af det geografiske område, som centret dækker, og af det aftalte arbejdsprogram.

1.1.5 UDNYTTELSE AF SYNERGI

MIDAS-NETTET er et specialiseret netværk, der prøver at få fat i specielle brugergrupper ved hjælp af forskellige faciliteter i deres demonstrationslokaler, hvilket bliver annonceret lokalt, og ved hjælp af andre aktioner som f.eks. udstillinger og konferencer. I bilag 2 i dette arbejdsprogram vises de forskellige EU-netværk, der for tiden er operative på områder, der har relation til INFO2000. Det forventes, at centrene etablerer kontakter med andre organisationer og netværk, der gennemfører supplerende aktioner med henblik på informationssamfundets etablering i Europa.

Som angivet i forslag til INFO2000-programmet, vil der blive knyttet forbindelser til GD XXII for at sikre synergi mellem de aktioner, der er iværksat under INFO2000 og de, der er iværksat under SOCRATES- og LEONARDO DA VINCI-programmerne. Samarbejde med EIC'erne og BC-NETTET under GD XXIII og med CRAFT-knudepunkterne under GD XII kan skabe kontakt til SMV'erne. GD XXIII-netværkene dannet under IT- og ACTS-programmerne komplementerer MIDAS-NET-centrene og de vil benytte sig af en brugerbase, som MIDAS-NETTET stiller til rådighed. Der vil også blive forsøgt etableret et samarbejde med multimediestøttecentrene under GD III, hvis aktioner er mere direkte rettede mod udbudssiden af markedet.

MIDAS-netværket vil operere i tæt samarbejde med de relevante netværk, informationsindholdssammenslutninger og brugergrupper, deriblandt faglige sammenslutninger og handelskamre. MIDAS-nettet vil navnlig være i dialog med IRIS-I-nettet og de regionale net etableret i forbindelse med innovative aktioner vedrørende informationssamfundet under artikel 10 i EFRU-forordningen. Etablering af kontakter med disse netværk og organisationer, både i specialiseret form og af mere generel art, er en særlig opgave for MIDAS-NET-centrene.

1.1.6 FORVENTEDE RESULTATER

Denne aktionslinje vil resultere i et forbedret samarbejde på europæisk plan og i udveksling af viden og erfaringer. Kvalitative og kvantitative præstationskriterier vil blive aftalt med de udvalgte organisationer og vil blive brugt til at måle de fremskridt, der er gjort. Eksempler på succesindikatorer er parametre som det totale antal deltagere i seminarer, workshops, tilgange til WWW-home pages osv. En fælles rapportstruktur med hensyn til indsamling af relevante data vil blive fastsat. En årlig brugerundersøgelse vil finde sted via WWW, således at man kan fastsætte det antal personer/SMV'er, der, som et resultat af de nævnte aktiviteter, har skaffet sig on-line forbindelse til en udbyder af tjenester, har anskaffet sig et CD-ROM-drev, har købt hvilke CD-ROM-titler osv.

Overvågning af deltagernes tilfredshed vil også angive netværkets succes. Der skal også rapporteres regelmæssigt om graden af samarbejde, udveksling og overførsel af ekspertise ved møder for MIDAS-NET-centrene. Disse møder bliver i gennemsnit arrangeret tre gange om året i forbindelse med informationsdage, konferencer eller på MIDAS-NET-centrene.

AKTIONSLINJE 1.2: UDVIKLING AF TVÆREUROPÆISKE BRUGERGRUPPER

1.2.1 BAGGRUND

Det er vigtigt med en blomstrende efterspørgsel for at udvikle et sundt marked for informationsprodukter og -tjenester såsom multimedier. I lyset af de hastige ændringer på informationsindholdsmarkedet er en regulær dialog mellem indholdsudbyderne og -brugerne påkrævet for støtte markedsudviklingen.

I indholdsindustrien står efterspørgselssiden splittet og er dårligt organiseret. Brugergrupper er begyndt at dukke op på nationalt plan, hvor faglige organisationer og erhvervsorganisationer er begyndt at undersøge informationsindholdsspørgsmålet. Der er behov for nationale og fælleseuropæiske brugergrupperinger for at kunne etablere en effektiv dialog mellem udbuds- og efterspørgselssiden. Det anses for vigtigt, at repræsentanter for lokale og regionale myndigheder og for socialøkonomien deltager, fordi de er vigtige potentielle informationsbrugere, og fordi de er i stand til at sætte sig ind i borgernes behov.

1.2.2 MÅLSÆTNINGER

Formålet med denne aktionslinje er at stimulere ovennævnte dialog ved at tilskynde til samarbejde og udveksling af erfaring med hensyn til informationsindholdsrelaterede emner mellem nationale brugergrupper, for derigennem at tilskynde til etablering af europæiske grupperinger.

1.2.3 AKTIONER

Netværket af MIDAS-NET-centre vil være instrumentelt. På grundlag af deres kendskab til det nationale informationsindholdssamfund vil netværks-centrene medvirke til etablering af brugergrupper ved at stille passende elektronisk infrastruktur til rådighed (WWW og E-mail) for diskussioner og erfaringsudveksling mellem grupperingerne. Grupperne vil fokusere på forskellige forhold og vil omfatte statistikbrugere, brugere fra erhvervslivet og socialøkonomien, og der vil også være grupper, der repræsenterer borgerne og den offentlige sektor. Brugergrupper fra mindre begunstigede områder vil blive tilskyndet til at deltage og vil blive støttet i størst muligt omfang. Endvidere vil MIDAS-NET-centrene arrangere regelmæssige møder (hver sjette måned) for grupperne, hvor særlige spørgsmål og konklusionerne fra E-mail-sessionerne kan diskuteres og viderebearbejdes.

Kommissionen vil hjælpe MIDAS-NET-centrene med at fastsætte en dagsorden for de nationale diskussioner ved at identificere de vigtigste problemer og spørgsmål, der skal op til debat i forbindelse med informationsindhold. Derudover vil Kommissionen anvende I'M-EUROPE WWW-serveren til at skabe en tværeuropæisk infrastruktur for diskussioner mellem de forskellige nationale grupperinger. Kommissionen vil også en gang om året arrangere regulære tv ‘reuropæiske møder for repræsentanter for de nationale grupperinger.

De områder, der er udset til samarbejde og udveksling af erfaringer, vil udover de kerneområder, der er behandlet under aktionslinje 3.1, også være så vigtige områder som informationskvalitet og informationsansvarlighed.

Man vil genanvende den erfaring, man har opnået med informationsindholdstjenester direkte rettet mod slutbrugere og borgere, specielt de tjenester, der allerede er etablerede, men også spirende on-line-tjenester for forbrugere. Der vil blive udvekslet erfaringer med tjenester såsom CompuServe, America On Line, med Bertelsmann, Apple e-world, Microsoft Network, Europe On Line såvel som med EINS (European Information Network) på området for videnskabelig og teknisk information.

1.2.4 UDNYTTELSE AF SYNERGI

MIDAS-NET-centrene er velegnede til at udpege aktive sammenslutninger i deres eget område, men i processen med at etablere grupperingerne vil man også søge rådgivning hos eksisterende grupper, der allerede er beskæftigede med EU-politikker i forhold til SMV'er, socialøkonomien, håndværksfagene, turisme, handel osv. samt hos specialiserede brugergrupper, f.eks. vedrørende statistik.

Denne aktionslinje vil blive iværksat i synergi med andre af Kommissionens aktiviteter og programmer med relation til bla. SMV'er, specielt de, der er iværksat under GD III, GD XII, GD XXII og GD XXIII.

1.3 BUDGETTET FOR AKTIONSLINJE 1

I Rådets beslutning om INFO2000 forudses det, at budgettet for aktionslinje 1 udgør 22-32% af det samlede budget.

65% af det beløb, der er reserveret til aktionslinje 1.1 vil blive bevilget direkte til MIDAS-netværkscentrene, idet det skal dække de enkelte centres aktioner og initiativerne på netværksniveau (individuelle MIDAS-centres aktioner + MIDAS-centres fællesaktioner). De resterende 35% skal tildeles de aktiviteter, der iværksættes i forbindelse med KOMMISSIONENS STØTTEAKTIONER. Idet man går ud fra et aktuelt finansieringsniveau på ca. 25,5% af det samlede budget for fire år, vises en fordeling nedenfor.


BUDGET 
%
ECU
Aktionslinje 1.1 
Individuelle MIDAS-centres aktioner 
Kontrakter med 20 centre à 100 000 ECU pr. år (i gennemsnit)
12,3 8.000.000
MIDAS-centres fællesaktioner 
Netværkscentrenes fællesaktioner
4,1 2.650.000
Kommissionens støtteaktioner 
Personale og infrastruktur
8,8 5.750.00
Aktionslinje 1.2 
Etablering af tværeuropæiske brugergrupper
0,3 200.000
I ALT FOR AKTIONSLINJE 1 25,5 16.600.000


AKTIONSLINJE 2: UDNYTTELSE AF DEN INFORMATION, DER FINDES HOS EUROPAS OFFENTLIGE SEKTOR

AKTIONSLINJE 2.1: UDVIKLING AF POLITIKKER FOR ADGANG TIL OG UDNYTTELSE AF INFORMATION HOS DEN OFFENTLIGE SEKTOR I EUROPA

2.1.1 BAGGRUND

Den offentlige sektor samler og producerer store mængder information, af hvilken meget er af interesse for borgere og virksomheder, og som kan udgøre råmaterialet for de værditilførte informationstjenester produceret af indholdsindustrien. Der gælder meget forskellige regler for adgang til information hos den offentlige sektor i medlemsstaterne, og i nogle tilfælde findes der slet ingen regler. I takt med overgangen til informationssamfundet vil denne situation kunne udgøre en hindring for borgeres og virksomheders fulde deltagelse. En række arbejdsgrupper nedsat af forummet for informationssamfundet har identificeret dette som et emne, der kræver en snarlig aktion.

2.1.2 MÅLSÆTNINGER

Udvikling af politikker for adgang til og udnyttelse af information hos den offentlige sektor til gavn for borgere, virksomheder, de offentlige myndigheder og Den Europæiske Union som sådan.

Nemmere adgang til information hos den offentlige sektor. Det drejer sig om information, der er relevant for ovennævnte gruppers faglige, administrative og personlige aktiviteter. Der vil sandsynligvis også komme et større udvalg af kilder og bedre kvalitets-/prisbetingelser.

Nye muligheder for virksomheder på informationsmarkedet mht. kommerciel udnyttelse af information hos den offentlige sektor på europæisk plan og produktion af værditilførte multimedieinformationsprodukter og -tjenester på områder, der har kommerciel interesse. For erhvervslivet som helhed vil det betyde nemmere adgang til information hos den offentlige sektor, information der har speciel interesse for deres aktiviteter. For de offentlige myndigheder vil det skabe muligheder for og motivere til bedre informationsmanagement, større effektivitet og gennemsigtighed.

Bidrage til åbenhed og gennemsigtighed i Den Europæiske Union.

2.1.3 AKTIONER

Efter en række undersøgelser og indledende diskussioner, vil der blive udarbejdet en grønbog, hvis indhold vil blive diskuteret uformelt med udvalgte repræsentanter for de offentlige sektorer i alle medlemsstater og offentliggjort i april 1996. Denne grønbog vil opfordre til en offentlig debat om alle de berørte emner (mulighed for og ret til adgang til information hos den offentlige sektor, de offentlige og private sektorers respektive roller, supplerende praktiske foranstaltninger, der skal sikre bedre adgang til information, udnyttelse af relaterede EU-initiativer. De første reaktioner på grønbogen vil blive diskuteret på en konference om adgang til information hos den offentlige sektor, der skal afholdes i Stockholm i juni 1996. På grundlag af denne konferences resultater og yderligere reaktioner på grønbogen vil Kommissionen tage beslutning om aktioner, der skal gennemføres i de efterfølgende år. Disse aktioner kunne omfatte:

 • lovgivningsmæssige forslag
 • informationsudvekslings- og koordineringsmekanismer
 • undersøgelser, der fører til yderligere initiativer.

2.1.4 UDNYTTELSE AF SYNERGI

Udviklingen inden for den offentlige sektors informationspolitik kræver bredest mulig enighed. Det er derfor nødvendigt gennem hele processen at diskutere og rådføre sig med alle relevante aktører inden for den offentlig sektor. Med henblik på denne regelmæssige og omfattende konsultationsprocedure vil den offentlige sektors aktører, som f.eks. de nationale statistiske kontorer, blive indbudt til at deltage i diskussioner om grønbogen, ajourføring og opfølgning, workshops, konferencer og forskellige mobiliseringsaktiviteter. Endvidere vil der blive iværksat et vigtigt koordineringsarbejde med relaterede aktiviteter inden for Kommissionen i forbindelse med programmet for tværeuropæiske datanet mellem administrationerne (IDA), telematiske applikationer (isE6‘r applikationer i den offentlige sektor) og gennemsigtighed, og med G7-projektet Government On-Line. I fællesskab med andre af Kommissionens tjenestegrene, herunder GD XXIII, skal det undersøges, hvordan man kan lette adgangen til offentlige informationskilder af interesse for SMV'erne.

2.1.5 FORVENTEDE RESULTATER

Det forventes, at aktionerne vil føre til stigende konsensus mellem medlemsstaterne om disse spørgsmåls vigtighed og om behovet for en tilnærmelse af de nationale politikker.

AKTIONSLINJE 2.2 SAMMENKÆDNING AF OVERSIGTER OVER INFORMATION HOS DEN OFFENTLIGE SEKTOR I EUROPA

2.2.1 BAGGRUND

I en række medlemsstater tages der initiativ til at forbedre adgangen til information hos den offentlige sektor. I det europæiske informationssamfund må det tilsikres, at den relevante information hos den offentlige sektor bliver lettere tilgængelig for alle europæiske borgere og virksomheder, der måtte ønske denne information. I øjeblikket er det stadig vanskeligt at opnå en sådan adgang på tværs af EU pga. manglende gennemsigtighed, besværlige procedurer og manglende sammenkobling mellem de forskellige nationale adgangsveje.

2.2.2. MÅLSÆTNINGER

EU-initiativer til forbedring af adgangen til information hos den offentlige sektor tager sigte på at opnå interoperabilitet på grundlag af standarder og på at opnå gennemsigtighed, således at den frie bevægelighed af information hos den offentlige sektor i det europæiske informationssamfund fremmes. Et vigtigt skridt i den retning er dannelsen af oversigter over information hos den offentlige sektor med fælles standarder, der er kædet sammen, således at interesserede borgere og virksomheder i EU let kan identificere og få adgang til informationen.

2.2.3. AKTIONER

Analyse - udvikling - gennemførelse er de faser, som initiativerne vil gennemløbe. Dette kræver koordinering og dialog med de nationale offentlige myndigheder. Processen understøttes af konsensusfremmende initiativer og af særlige projektgruppers arbejde med at definere og nå frem til konkrete løsninger. Efter indkaldelser af forslag vil der blive iværksat pilotprojekter, der knytter eksisterende nationale, regionale og lokale tjenester og ressourcer sammen, samt pilotprojekter for en fælles implementering af nye tjenester. Der vil navnlig blive tilskyndet til flersprogede løsninger.

Især kan de systemer, der for øjeblikket er ved at blive implementeret i USA, som f.eks. Government Information Locator Service-systemet (GILS), der skal lette adgangen til informationer hos regeringen, tjene som eksempler på aktioner, der skal iværksættes af EU.

Særlige EU-aktioner vil omfatte:

 • udvælgelse af informationsområder hos den offentlige sektor, der har særlig interesse for borgere og udbydere af værditilført information;
 • foretagelse af en registrering af alle eksisterende oversigter over information hos den offentlige sektor;
 • fastlæggelse af retningslinjer for produktionen af brugervenlige oversigter, der kan sammenlignes og kædes sammen;
 • fremme af udviklingen af tværeuropæiske oversigter over information hos den offentlige sektor i et fælles format ved at anvende standarder for adgangs- og søgningsprotokoller, og fremme af udviklingen af fælles metoder til identificering af informationsressourcer;
 • tilskyndelse til nationale projekter, især i de mindre begunstigede regioner, til at etablere digitale nationale eller regionale oversigter i udvalgte områder.

2.2.4 UDNYTTELSE AF SYNERGI

Aktioner vil blive gennemført i tæt samarbejde med nationale institutioner inden for den offentlige sektor, der udarbejder eller som planlægger at udarbejde oversigter over information hos den offentlige sektor, og i samarbejde med andre relaterede initiativer fra Kommissionen.

2.2.5 FORVENTEDE RESULTATER

Dette initiativ vil resultere i et begrænset antal indbyrdes forbundne oversigter over information hos den offentlige sektor. Det vil lægge fundamentet for en hurtig vækst af sådanne oversigter og deres indbyrdes forbindelse, større gennemsigtighed, nemmere adgang for borgere osv. Dette fundament er nødvendigt for at lave et rum for information hos den offentlige sektor i EU.

AKTIONSLINJE 2.3 UDNYTTELSE AF INDHOLDSRESSOURCER HOS DEN OFFENTLIGE SEKTOR

2.3.1 BAGGRUND

Europa er i rigt mål forsynet med informationssamlinger under den offentlige sektors kontrol, f.eks. i museer, biblioteker, ophavsrets- og patentregistreringssystemer, uddannelsesinstitutioner, historiske arkiver og arkitektoniske genstande. Disse informationssamlinger må udnyttes, hvis Europa skal foretage en fuld kommerciel udnyttelse af disse kulturelle værdier, og hvis Europa skal udnytte de avancerede teknologiers potentiale i den offentlige sektors tjenester. Informationssamlingerne er centrale for Unionens styrke i det globale informationssamfund, og deres kommercielle og strategiske potentiale er allerede blevet understreget af den række handler, hvorved kontrollen med nogle informationssamlinger er overgået til private virksomheder, som ikke alle har været europæiske.

De fleste informationssamlinger hos den offentlige sektor foreligger i analog form og er som sådan ikke velegnede til brug for multimedieinformationstjenester, der opererer i et digitalt miljø. Det er nødvendigt at konvertere dem til digital form. En lignende konvertering fandt sted for manuskripter efter 1450, da Gutenberg havde udviklet sin trykketeknik, men ikke kun arten men også rækkevidden af den konvertering var helt anderledes.

2.3.2 MÅLSÆTNINGER

Udnyttelse af indholdsressourcer hos den offentlige sektor komplementerer aktionslinjerne 2.1 og 2.2 og skal tilsikre, at de politiske, organisatoriske og operationelle infrastrukturer, der er opstår som et resultat af disse aktioner, på passende vis vil blive udnyttet af de europæiske aktører. Man vil tilskynde til en etablering af detaljerede oversigter over tilgængelig information i de forskellige informationssamlinger hos den offentlige sektor og stimulere til sammenkobling af disse oversigter for at gøre det nemmere at udnytte disse indholdsressourcer ved hjælp af værditilførte tjenester.

2.3.3 AKTIONER

De første initiativer vil give et overblik over de eksisterende informationssamlinger hos den offentlige sektor på udvalgte områder, såsom geografiske og statistiske informationer. Udvælgelseskriterier vil omfatte markedspotentialet, tilstedeværelsen af fælles standardformater og mulighed for integration med systemer for handel med intellektuel ejendomsret med henblik på at lette etableringen af offentlige/private partnerskaber og anvendelsen af transnationale applikationer. Man vil i udvalgte områder støtte pilotprojekter, der opfylder disse kriterier.

2.3.4 UDNYTTELSE AF SYNERGI

Der vil ske en koordinering med det digitaliserings- og netsammenkoblingsarbejde, der finder sted både på medlemsstatsniveau og i forbindelse med Kommissionens initiativer.

2.3.5 FORVENTEDE RESULTATER

Digitaliserede oversigter og deres netsammenkobling vil understøtte en effektiv udnyttelse af og handel med informationsindhold hos den offentlige sektor, og vil således forbedre mulighederne for at udvikle tværeuropæiske værditilførte tjenester.

2.4 BUDGET FOR AKTIONSLINJE 2

 


BUDGET 
%
ECU
Aktionslinje 2.1

Udvikling af politikker for adgang til 
og udnyttelse af information hos den 
offentlige sektor i Europa

2,0 1.300.000
Aktionslinje 2.2

Sammenkædning af oversigter over 
information hos den offentlige sektor

5,5 3.600.000
Aktionslinje 2.3

Udnyttelse af indholdsressourcer 
hos den offentlige sektor

10,5 6.800.000
I alt aktionslinje 2 18,0 11.700.000


AKTIONSLINJE 3: AKTIVERING AF EUROPAS MULTIMEDIEPOTENTIALE

AKTIONSLINJE 3.1 STIMULERING AF EUROPÆISK MULTIMEDIE-INDHOLD AF HØJ KVALITET

3.1.1 BAGGRUND

Potentielle europæiske multimedieindholdsproducenter udnytter i øjeblikket ikke fuldt ud de rige muligheder i Europa på grund af opdelingen af markederne, sproglige og administrative barrierer, spredningen af kildematerialet, hurtigt skiftende teknologi samt vanskeligheder i forbindelse med de intellektuelle ejendomsrettigheder på forskellige områder og i medlemsstaterne. Tværnationalt samarbejde om at rydde disse hindringer af vejen er forbundet med stor risiko, navnlig for SMV'er, og udgør en yderligere omkostning, og af disse årsager er det påkrævet med støtte på fællesskabsniveau, så pilotforetagender kan vise vejen.

MÅLSÆTNINGER

Aktionen søger at etablere en europæisk informationsindholdsindustri, der vil kunne være konkurrencedygtig på globalt niveau, hvilket vil have en positiv virkning på beskæftigelsen, økonomien og det europæiske sammenhold. For at opnå dette vil aktionen støtte udviklingen af pilotprojekter og -tjenester, der inkorporerer avancerede applikationer ved anvendelse af multimediefunktioner. Sådanne projekter vil være innovative, bringe information af høj kvalitet ud til brugerne og påvise bedste praksis i udviklingen af informationstjenester. Man vil fremme projekter, der tager hensyn til, at der i Unionen tales forskellige sprog, og som sigter mod at udbyde multimedieinformation på det sprog, der tales i medlemsstaterne.

3.1.2 AKTIONER

Der vil blive ydet støtte til projekter, der vil fremskynde udviklingen af multimedieindholdsindustrien på fire nøgleområder: økonomisk udnyttelse af Europas kulturelle arv, bl.a. ved hjælp af "edutainment"-metoder, erhvervstjenester for virksomheder, navnlig SMV'er, geografisk information, samt videnskabelig, teknisk og medicinsk information. Alle projekter, der modtager støtte, skal være i overensstemmelse med det princip, som er fastsat i direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger.

Der vil blive iværksat to indkaldelser af forslag til pilotprojekter: den første i foråret 1996. Senere vil der muligvis blive iværksat yderligere indkaldelser enten i forbindelse med INFO2000-programmet og denne aktionslinje eller koordineret med andre programmer, f.eks. inden for rammerne af initiativet vedrørende multimedie-undervisningssoftware eller andre aktionslinjer.

Projekterne vil modtage støtte i to faser: en definitionsfase på seks måneder, der skal anvendes til udarbejdelse af tekniske og administrative projektplaner, brugerkonsultation, forhandling af samarbejdsaftaler og udarbejdelse af en arbejdsmodel for at demonstrere de påtænkte funktioner. Derefter kommer en implementationsfase (efter evaluering af resultaterne af definitionsfasen og udvælgelse af de resultater, der er bedst egnede til videre udvikling), i løbet af hvilken tjenesten finpudses, de relevante data behandles, brugerafprøvning gennemføres og en operationel tjeneste eller facilitet etableres.

Det kræves, at samtlige projekter skal omfatte en plan til offentliggørelse af information om metodologi og indhentede erfaringer, der vil kunne udnyttes af andre på området. I tillæg til det formelle krav om involvering af partnere fra mindst to medlemsstater skal samtlige projekter påvise nytten af tværnationalt europæisk samarbejde og have mindst fire partnerorganisationer. Dette vil fremme europæisk samarbejde, øge mulighederne for organisationers deltagelse i programmet og sigte mod en bred sproglig og kulturel dækning.

Fællesskabsstøtten vil normalt blive kalkuleret op til 40% af de reelle omkostninger til projektarbejde. Imidlertid vil små virksomheder med under 50 medarbejdere og virksomheder fra mindre gunstigt stillede regioner kunne opnå støtte på op til 50% af omkostningerne. Støtte til definitionsfaseprojekter kan højst andrage 100.000 ECU pr. projekt. Implementationsfaseprojekter er normalt underlagt en begrænsning på 500.000 ECU pr. projekt, men i særlige tilfælde vil der kunne ydes op til 1.000.000 ECU pr. projekt.

3.1.3 EMNEOMRÅDER

Kulturarv

På emneområdet Europas kulturarv er målene at stimulere den økonomiske udnyttelse af Europas kulturelle arv gennem implementering af nye multimedie-informationstjenester samt i mere udstrakt grad at give adgang til disse ressourcer. Billeder, lyd og tekst kan ved hjælp af multimediesystemer kombineres på nye og fantasifulde måder, transmitteres i digitaliseret format samt lagres og gengives eller sendes ud på net til alment brug for offentligheden. De projekter, der støttes, kan have et eller flere af følgende formål for øje:

 • Produktion af nyt multimedieinformationsindhold samt nye undervisnings- eller "edutainment"-redskaber, der skal give adgang til dette indhold og levere det on- eller offline. Disse projekter skal sigte mod at skaffe omkostningseffektive elektroniske informationer, data, billeder, tekster, video og lyd, hvor dette er hensigtsmæssigt, med det formål at øge borgernes forståelse for Europas kulturelle værdier.
 • Oprettelsen af nye fortegnelser og vejledninger vedrørende kulturarvens informationsressourcer, der skal gøre det muligt at udveksle informationer på tværs af de forskellige europæiske regioner uanset deres kulturelle og sproglige mangfoldighed.
 • F 6‘lles digitaliserede dataressourcer skal oprettes og stilles til rådighed. De skal kunne genanvendes af den elektroniske forlagsindustri til udvikling af værdiforøgede produkter og tjenester.

De tjenester, der udvikles, skal anvende leveranceformer, der er alment tilgængelige og anvendelige til formålet. Tjenesternes dataindhold skal, for at dække brugernes behov, påviseligt være af høj kvalitet. I de projekter, der modtager støtte, skal der tages højde for standarder for udveksling og integrering af kulturinformation, og de skal i det omfang, det er hensigtsmæssigt, have sammenhæng med målsætningerne for G7-pilotprojektet om informationssamfundet "Multimedia Access to World Cultural Heritage".

Erhvervsinformation for virksomheder, navnlig SMV'er

SMV'er er på grund af deres vækstpotentiale og væsentlige indflydelse på beskæftigelsen et nøgleelement i den europæiske økonomiske struktur. Det er imidlertid vanskeligt for dem at få adgang til de relevante og aktuelle oplysninger, der er nødvendige for at blive integreret i den tværnationale handel og konkurrencedygtige på et marked, der i stadig højere grad er globalt præget.

Målsætningerne bag aktioner på dette område er at fremme initiativer fra den europæiske informationsindustris side til en forbedring af informationsforsyningen i flersproglig og multimediepræget form til industri- og handelsvirksomheder, navnlig SMV'er. Informationsindholdet skal være af en sådan art, at det kan støtte SMV'erne til en øget produktivitet, forbedret konkurrenceevne og udvidelse af markederne, navnlig på tværs af grænserne.

Udviklere af informationstjenester må påvise en tilfredsstillende forståelse for arbejdsvilkårene for virksomhederne i den pågældende økonomiske sektor, og de tjenester, der produceres, skal anvende accepterede standarder til klassificering og beskrivelse af materialer og tjenester i den pågældende industrigren. Projektforslagene skal påvise væsentlig deltagelse fra slutbrugere og i givet fald tage hensyn til relevante industrisammenslutnings- og EU-mæssige politikker og initiativer, for eksempel hvad angår standardisering af dataindsamling.

Projekterne skal etablere netværkssammenhæng mellem multimedieinformation fra forskellige kilder, behandle dataene af hensyn til lettere brug og udarbejde passende grænseflader til brugerens arbejdsmiljø. Levering kan ske via netværk for tidstro datatilgang kombineret med mere statiske leveringsfaciliteter som CD-ROM. Projekterne skal gennemføres under hensyntagen til de målsætninger og rammer for aktioner, der er udarbejdet i forbindelse med G7-pilotprojektet om informationssamfundet "A Global Marketplace for SMEs", der skal bidrage til udviklingen af et globalt elektronisk miljø og sætte SMV'er i stand til at drive virksomhed på en mere effektiv og rentabel måde. Dette mål er også udtrykt i Fællesskabets tredje flerårige program for virksomheder og SMV'er i Den Europæiske Union, der sigter mod at hjælpe og tilskynde SMV'er til at få adgang til de internationale markeder og forøge handelen, især ved en forbedring af netværk og adgang til markedsinformationer

Geografisk information

Geografisk informationsteknologi (GI-teknologi) er ved at få stigende betydning på grund af dens værdi i forbindelse med integration, modelforsøg, analyse og visualisering af mange forskellige former for informationsindhold. GI-teknologien er for det første afhængig af de tilgængelige basisdata eller topografiske data, der er nødvendige for at udarbejde referencekort, og i øjeblikket er der på tværeuropæisk niveau for få af sådanne basisdata til rådighed, der let kan deles. For det andet er tematisk informationsindhold, med relation til applikationer som demografi, miljø og økonomi osv., hidtil stort set kun blevet udnyttet på nationalt niveau, med forskellige specifikationer.

De projekter, der vil modtage støtte, skal derfor have én eller flere af følgende målsætninger:

 • påvisning, via innovative pilotapplikationer, af de fremskridt, der er sket i forbindelse med integration af basisdata og tematisk indhold. Projekterne skal inkorporere nye eller begyndende GI-standarder, tage fat på nye emneområder og involvere brugersamfundet så meget som muligt.
 • fremskaffelse af tværeuropæisk information om GI, hvad der findes, i hvilket format og hvordan der fås tilgang (metadatatjenester og forbindelser mellem dem).
 • påvisning og integration eller samkøring af basisdata af tværeuropæisk eller grænseoverskridende karakter, der vil kunne danne udgangspunkt for fremtidige kommercielle applikationer, navnlig hvor sådanne projekter vil kunne bidrage til etablering af fælles specifikationer for tværeuropæiske GI-datasæt.
 • påvisning af metodologier til indsamling, udveksling og anvendelse af tværeuropæisk eller grænseoverskridende GI, herunder også faciliteter til netværksadgang til andre tjenester.

Projekterne skal omfatte alliancer mellem dataejere og potentielle brugere i de pågældende applikationssektorer, navnlig i forbindelse med grænseoverskridende GI-applikationer, for derigennem at undgå dobbeltarbejde i forbindelse med dataindsamlingen og for at hjælpe dataleverandørerne til at producere slutprodukter, der opfylder brugersamfundenes reelle behov.

Videnskabelig, teknisk og medicinsk information

Såvel skabere som brugere af VTM-information er hovedsagelig forskere. Imidlertid anvendes den information, de producerer, også af en lang række brugere fra forskellige kulturer og med forskellige målsætninger, navnlig i industrien. Alle disse brugere bør samarbejde om reelt at beskæftige sig med skabelse, offentliggørelse og brug af så kritiske informationer.

Indkaldelserne af forslag vil søge at støtte:

 • Projekter, der imødekommer specifikke sektorielle behov og udvikler produkter og leveringstjenester, der er baseret på påviste kommercielle krav. Informationer kan bla. have relation til den forskningsmæssig og teknologisk udvikling, der er et resultat af EU's FTU-programmer.
 • Integrerede informationstjenester, der specifikt søger muligheder for at integrere industrielle procedurer og systemer med kravene til informationsmarkedsprodukter. F.eks. udvikling af teknisk information, som prøvedata for materialer, der kan integreres med udbuds- og licitationssystemer.
 • Tjenester, der imødekommer behovet hos offentlige planlæggere og administratorer såvel som arbejder- og borgerorganisationer for at få tilgængelig videnskabelig information tilpasset deres behov på specifikke områder, som f.eks. offentlig sundhedsbeskyttelse.

Projekterne skal have aktiv deltagelse af repræsentanter for både forsknings- og slutbrugermiljøerne.

3.1.4 UDVÆLGELSESKRITERIER

Forslagene vil blive bedømt ud fra følgende kriterier:

 • Formelle kriterier, herunder navnlig:
  • Deltagerne skal omfatte mindst 4 uafhængige organisationer, hvoraf mindst én skal være hjemmehørende i en EU-medlemsstat, og derudover skal mindst én være hjemmehørende i en anden stat i EØS.
  • Forslagene skal omfatte en plan til offentliggørelse af resultaterne.
 • Strategiske kriterier, herunder navnlig:
  • Projekterne skal klart imødekomme programmets målsætninger via en stimulering af den europæiske informationsindustri gennem eksempler på europæisk multimedieindhold af høj kvalitet.
  • De skal indeholde muligheder for multiplikatorvirkninger, f.eks. i form af en væsentlig innovation i forbindelse med adgang til, behandling af eller levering af kildeinformationen eller etablering af nye markedsåbninger.
  • Projekterne skal imødekomme et verificeret behov og et potentielt marked, der helst skal kunne dække slutomkostningerne ved produktets afsætning til slutbrugerne samt via brug af hard- og software, der vil blive alment tilgængeligt ved projektets afslutning.
 • Teknisk værdi og metodesoliditet, herunder navnlig:
  • Generel teknisk gennemførlighed og brug af de bedst egnede løsninger.
  • Kvalitetsniveau for slutproduktets informationsindhold, f.eks. pålidelighed, dækningsbredde og -dybde osv.
  • Påvist forståelse for brugernes miljø og informationsbehov, så vidt muligt valideret med referencer til relevante sammenslutninger eller repræsentative grupper.
  • Brug af standarder.
 • Organisation og ledelse, herunder forslagsstillernes erfaring, kvalitetskontrol og ledelsesmetoder.
  • Kommercielle og finansielle aspekter, herunder:
  • Finansieringsplanens soliditet og de tilsvarende midlers disponibilitet.
  • De foreslående organisationers finansielle status.
  • Den kommercielle levedygtighed for de produkter, der foreslås i forbindelse med projektet.

3.1.5 UDBREDELSE AF RESULTATER

For at sikre, at de støttede projekter får en stærk virkning uden for deres eget udviklingsmiljø er det af afgørende betydning, at resultater og erfaringer i så stort omfang som muligt bliver udbredt. Med henblik på deltagelse vil der blive foretaget en udvælgelse af passende, målrettede udstillinger, konferencer og lignende arrangementer, hvor produkterne og personerne bag udviklingen vil blive præsenteret, og hvor der vil blive arrangeret demonstrationer af udviklingsprojekterne for derigennem at udbrede kendskabet til de indhentede erfaringer og tilskynde til yderligere aktivitet i indholdsproduktionsindustrien. For alle projekter, der modtager støtte, kræves, at det i deres dokumentations- eller andet kommunikationsmateriale tilkendegives, hvordan det pågældende projekt er blevet finansieret.

3.1.6 YDERLIGERE AKTIONER

Af andre aktiviteter, der tager sigte på at katalysere multimedieindhold af en høj kvalitet, kan nævnes undersøgelser vedrørende specifikke informationssektorers udviklingsgrad og yderligere behov, metoder til fremme af investeringer i innovation samt grænseoverskridende samarbejde inden for multimedieproduktion.

3.1.7 UDNYTTELSE AF SYNERGI

Det vil være nødvendigt med et tæt samarbejde med andre programmer, herunder deltagelse i evalueringen af de modtagne forslag, for at opnå synergi med programmerne under de forskellige tjenester og sikre, at orienteringen af de støttede projekter bliver sammenfaldende med de pågældende sektorers behov. Der vil navnlig blive tilstræbt et samarbejde med TELEMATICS-applikations-, SOCRATES-, LEONARDO DA VINCI-, MEDIA- OG RAPHAEL-programmerne og programmerne i de forskellige industripolitiksektorer samt med relevante sektorprogrammer f.eks. inden for handel, turisme, socialøkonomien og håndværksfagene.

3.1.8 FORVENTEDE RESULTATER

Det forventes, at der vil kunne ydes støtte til mere end 100 indledende eller definitionsfaseprojekter i løbet af dette fireårs program, og at omkring 30 projekter vil kunne videreføres til prototypeudvikling og -afprøvning. Det forventes, at projekterne i alt vil involvere omkring 500 organisationer, og at de vil tiltrække stor interesse og emulation fra flere hundrede andre. Ved hjælp af reklamemateriale og deltagelse i og demonstrationer på udstillinger, informationsdage og arrangementer for udveksling af bedste praksis vil der blive opnået en katalysatoreffekt og høj synlighed. Erfaringerne fra IMPACT-programmet, hvor omkring 1 600 deltagere (65% af det samlede antal) var SMV'er med mindre end 250 ansatte, kan tjene som indikator for interesse- og deltagelsesniveauet for denne type aktion under INFO2000.

AKTIONSLINJE 3.2: HANDEL MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER TIL MULTIMEDIER

3.2.1 BAGGRUND

Historisk set er administrationen af intellektuelle ejendomsrettigheder enten individuel eller kollektiv, og i sidstnævnte tilfælde i overvejende grad organiseret efter sektor og efter land. Med den nye multimedietidsalder bliver denne situation en stadig større hindring for udviklingen af multimedieindholdsmarkeder, da den tid og indsats, der kræves for at identificere og erhverve de forskellige rettigheder, stiger kraftigt med antallet af involverede datatyper og antallet af lande, hvor rettighedsindehaverne befinder sig. Det er de små virksomheder og de nye på mediemarkedet, der lider mest under det nuværende system, da de kan have behov for at genbruge eksisterende materiale. Udviklingen af tværeuropæisk multimedieindhold kræver ofte bidrag fra flere medlemsstater.

Effektive mekanismer til handel med multimedierettigheder på europæisk plan er derfor af stor betydning for udviklingen af den europæiske multimedieindholdsindustri og vil kunne udgøre grundlaget for en infrastruktur for alle involverede parter. For rettighedsindehavere vil sådanne mekanismer medføre en større eksponering over for potentiel efterspørgsel, lavere transaktionsomkostninger, øget omsætning, større sikkerhed og mere effektiv investeringstilrettelæggelse. For udviklere af multimedieprodukter vil systemer til handel med ejendomsrettighederne betyde en bredere produktpalette, større konkurrence på forsyningssiden, lavere transaktionsomkostninger, samt en mere effektiv styring af projekterne. Slubrugerne vil få deres andel af den øgede effektivitet i form af lavere slutbrugerpriser og bedre kvalitet.

3.2.2 MÅLSÆTNINGER

Den grundlæggende målsætning er at bidrage til en udbygning af det nuværende handelsmiljø for multimedier i EU gennem en forøgelse af effektiviteten af handelsprocesserne vedrørende ejendomsrettigheder mellem rettighedsindehavere og multimedieproduktudviklere. Målsætningen er fokuseret på de organisatoriske og operationelle facetter af handelssystemerne for multimedierettigheder og skal ses som supplement til den lovgivningsmæssige dimension, der er behandlet i Kommissionens grønbog om ophavsret og ophavsretsbeslægtede rettigheder i informationssamfundet (KOM(95) 382 endelig udg. af 19.07.1995). Målsætningen koncentreres ydermere snarere omkring handelssystemer for multimedierettigheder med specifik relation til forbindelserne mellem rettighedsindehavere og multimedieproduktudviklere end omkring almene elektroniske ophavsrettighedsstyringssystemer, der er rettet mod slutbrugermiljøer.

3.2.3 AKTIONER

De foreslåede aktioner vil blive gennemført i nøje samråd med alle berørte parter og er baseret på subsidiaritetsprincippet for så vidt angår Unionens/medlemsstatens og den offentlige/private sektors rolle.

De omfatter en række støtteforanstaltninger, der vil blive gennemført i form af indkaldelser af bud og pilotprojekter, som vil blive udvalgt med udgangspunkt i indkaldelser af forslag.

Støtteforanstaltningerne vil blive iværksat ved indledningen af INFO2000-programmet for derigennem at etablere en strategisk ramme for vurdering af den nuværende situation og udarbejde udviklingsscenarier hvad angår relevante forretningsmæssige, teknologiske, standardiseringsmæssige og retlige spørgsmål. Disse scenarier vil tjene som udgangspunkt for definitionen af prioriterede områder, der skal behandles i forbindelse med indkaldelsen af forslag til pilotprojekter, og vil samtidig bidrage til udviklingen af en mellem- og langfristet politik.

Der vil blive ydet støtte til pilotprojekter i et begrænset antal prioriterede områder, som skaber grundlaget for elektronisk handel med multimedierettigheder på tværs af grænserne. Disse pilotprojekter vil identificere, udvikle og afprøve forretnings-, teknologi-, standardiserings- og retlige modeller og demonstrere gennemførligheden af de foreslåede løsninger.

3.2.4 UDNYTTELSE AF SYNERGI

Aktionerne vil bygge på de relevante aktiviteter vedrørende forskning og teknologisk udvikling under det fjerde rammeprogram og vil blive gennemført under hensyntagen til Kommissionens og strukturfondenes politikker og initiativer på uddannelses-, kultur- og SMV-området. Aktionerne vil tage hensyn til de resultater, der er opnået af det juridiske rådgivende udvalg under IMPACT2-programmet og resultaterne af den konsulteringsproces, der blev igangsat under Kommissionens grønbog om ophavsret og ophavsretsbeslægtede rettigheder i informationssamfundet. Der vil blive taget hensyn til igangværende aktioner på globalt plan, som f.eks. standardisering af arbejdsidentifikatorer og informationsformater, der er udviklet inden for rammerne af WIPO og ISO. Der vil især blive taget hensyn til det teknologiske standardiseringsarbejde, der er udført under ESPRIT-programmet, og der vil blive etableret et tæt samarbejde med projekter som Imprimatur (international standardisering), Copysmart (ECMS) og Copearms (teknologioverførsel).

3.2.5 FORVENTEDE RESULTATER

De foreslåede aktioner sigter mod på en samordnet måde at fremskynde tilpasningen af systemet for handel med intellektuelle ejendomsrettigheder i lyset af multimediekonvergens og internationalisering. For rettighedsindehavere og udviklere af multimedieprodukter vil nøgleresultaterne være lavere transaktionsomkostninger, øget omsætning på tværs af grænser og sektorer samt en mere effektiv investerings- og projekttilrettelæggelse. For slutbrugerne vil udbyttet være lavere slutbrugerpriser og bedre kvalitet.

3.3 BUDGET FOR AKTIONSLINJE 3

 


Dato BUDGET 
%
ECU
AKTIONSLINJE 3.1


1. forslags-indkaldelse- Definitionsfaseprojekter
- Implementationsfase-projekter
1996 
1998
7,7 
12,3
5.000.000 
8.000.000
2. forslags-indkaldelse


- Definitionsfaseprojekter
- Implementationsfase-projekter 
- Projekt- og program-støtte 
- Udbredelse
1998
1999
1998/9
1998/9
6,2
9,8
4,5
3,5
4.000.000
6.400.000
2.930.000
2.300.000
I alt
44,0 28.630.000
AKTIONSLINJE 3.2


Støtteaktiviteter 
Pilotprojekter

1,2 
3,4
750.000 
2.250.000
I alt
4,6 3.000.000
I ALT FOR AKTIONSLINJE 3
48,7 31.630.000


AKTIONSLINJE 4: STØTTEAKTIONER

AKTIONSLINJE 4.1 OVERVÅGNING OG ANALYSE AF MULTIMEDIE-INDHOLDSMARKEDET

4.1.1. BAGGRUND

På grund af de hastige ændringer inden for multimedieindholdsindustrien og dennes stærkt sammensatte natur med en meget stor andel af SMV'er vil en fleksibel og dynamisk indfaldsvinkel for implementering af programmet være påkrævet. Der bør etableres en tæt dialog med såvel aktører i industrien som brugere i forskellige sektorer. Det vil være nødvendigt med periodiske revisioner af metoder, fremgangsmåder og opnåede resultater for at sikre, at de rette målsætninger i programmets fireårige løbetid bibeholdes og opnås på den mest effektive måde. Øget internationalisering og konvergens nødvendiggør, at man anvender tværnationale og tværsektorielle fremgangsmåder.

De heldige erfaringer fra IMPACT-programmet, navnlig hvad angår de strategiske undersøgelser og undersøgelserne i medlemsstaterne, vil blive anvendt som rettesnor for fremtidige aktioner. Sådanne undersøgelser har en afgørende rolle i fintilpasningen af EU's politiske handlingsprogrammer, skærpelse af interessen blandt organisationer og brugere, samt etablering af basiselementerne til Kommissionens og de nationale regeringers udarbejdelse af politikker og strategier.

4.1.2. MÅLSÆTNINGER

Den væsentligste målsætning er at bidrage til en forståelse af muligheder, ændringer og tendenser i multimedieindholdsindustrien. Denne forståelse vil blive opnået gennem fælles analyse og drøftelser, scenarieudvikling, overvågning af de pågældende markeder og de problemer, der findes i denne sammenhæng. Den resulterende viden bør kunne øge tilliden til markedet, lette nye initiativer, navnlig være til nytte for SMV'er og hjælpe med til definition og gennemførelse af offentlige politikker.

Målsætningerne vil derfor være:

 • Identifikation af forhåbninger for indholdsindustrien og informationsbrugersamfundene.
 • Udarbejdelse af langsigtede scenarier, som opdateres, når dette berettiges af væsentlige internationale udviklinger inden for markeder, teknologier, industrier og politik.
 • Undersøgelse af nøgleemner af fælles interesse for markedsaktører fra forskellige sektorer og fra forskellige medlemsstater, f.eks. lovgivningsmæssige aspekter, kvalitetssikring og socioøkonomiske virkninger af multimedieindholdsindustrien.
 • Undersøgelse af hindringer for markedsudviklingen og anbefalinger til de berørte industrier, forvaltninger og brugere om, hvordan disse hindringer kan overvindes.
 • Vejledning af gennemførelsen af INFO2000, udarbejdelse af anbefalinger og henstillinger vedrørende forløb og prioritering.

4.1.3. AKTIONER

Der vil blive inviteret erfarne eksperter fra indholdsindustrien, brugersamfundene og medlemsstaterne, som skal overvåge, analysere og diskutere multimediernes indvirkning på indholdsindustrien og de forskellige aktører i informationsværdikæden. De vil repræsentere de forskellige segmenter i indholdsproduktion, -distribution og -anvendelse samt de mange lovgivningsmæssige aspekter, der berører indholdsdimensionen som f.eks. ophavsretlige forhold, beskyttelse af personoplysninger, mediekonvergens, en universel tjeneste, ansvars- og sikkerhedsspørgsmål. Deres møder vil være et brændpunkt for debatter, erfaringsudveksling og samarbejde mellem de forskellige sektorer i informationsindholdsindustrien, mellem europæiske og nationale politiske beslutningstagere og mellem informationsindholdsmarkedets udbyder- og brugerside.

Eksperterne vil blive inviteret af Kommissionen i tæt samarbejde med repræsentative faglige organisationer og medlemsstaterne. herudover vil der blive oprettet specifikke task-forces til undersøgelse af relevante emner, og MIDAS-netværket vil periodisk aflægge rapport om udviklingen i indholdssektoren. Aktiviteterne vil også modtage input fra de relevante IT-observatorier, forskningsinstitutter og rådgivende organer. Der vil ligeledes blive trukket på eksisterende erfaring omkring identifikation, udarbejdelse og drøftelse af retlige spørgsmål af relevans for den europæiske indholdsindustri.

Der vil blive iværksat aktioner til at følge ændringerne på det europæiske og det internationale indholdsmarked og give dybdegående analyser af nøgleelementer i tæt samarbejde med eksperterne. Disse undersøgelsesaktioner vil være grupperet omkring fire hovedemner: den nuværende og den fremtidige markedsstruktur, herunder opdatering og eventuel udvidelse af medlemsstatsundersøgelserne under IMPACT2, fælles problemer for den europæiske indholdsindustri, strategisk udvikling og konkurrenceevne samt støtte til regeringspolitikker.

Der vil blive ydet støtte til produktion af en årlig gennemgang af den europæiske indholdsindustri for at få et overblik over den nuværende situation, sætte fokus på problemer og skabe perspektiver for multimedieindholdssektoren.

4.1.4. UDNYTTELSE AF SYNERGI

Der vil blive tilstræbt synergi med beslægtede aktiviteter i Kommissionen (informationssamfundsinitiativer, audiovisuel politik, F&U-rammeprogrammet, SOCRATES- og LEONARDO DA VINCI-programmerne), andre internationale organisationer, medlemsstaterne og de relevante IT-observatorier.

4.1.5. FORVENTEDE RESULTATER

Disse aktiviteter vil bidrage til målsætningerne for cost/benefitoptimering af programmet, synergi med relevante globale og nationale offentlige og private initiativer og lettelse af strukturtilpasning, navnlig for SMV'er. Resultaterne vil blive fremlagt i forbindelse med relevante workshops, konferencer og publikationer. De vil blive udbredt elektronisk via I'M Europe's WWW-tjenester og MIDAS-netværket.

AKTIONSLINJE 4.2 UDBREDELSE AF BRUGEN AF STANDARDER FOR MULTIMEDIEINDHOLD

4.2.1. BAGGRUND

Standarder for strukturering og præsentation af information og standarder for indholdskodning, herunder terminologi, er af afgørende betydning for at lette udveksling og genanvendelse af informationer i elektronisk form. På et så nyt område udvikler en lang række organisationer hver deres specifikationer. Det er meget vanskeligt for såvel udviklere af nye systemer som slutbrugere at holde takt med udviklingen for derigennem at kunne træffe de bedste beslutninger.

4.2.2. MÅLSÆTNINGER

Aktionen søger at give alle markedsaktører et overblik over nuværende og spirende standarder for informationsstrukturering og -præsentation samt at skabe en bedre forståelse i indholdsindustrien for fordelene ved at anvende disse standarder. Dette vil give mulighed for væsentlige forbedringer i udnyttelse, adgang, vedligeholdelse og genanvendelse af informationsindhold.

4.2.3. AKTIONER

Aktionerne vil hovedsagelig bestå af udarbejdelse og udbredelse af teknisk dokumentation samt tilrettelæggelse af workshops og elektroniske fora. Man agter navnlig at implementere følgende aktioner:

 • En liste over standarder og specifikationer, der jævnligt opdateres, og som udgives på papir og i elektronisk form med henblik på vid udbredelse, f.eks via I'M Europe og MIDAS-NET.
 • To workshops pr. år om prioriterede emner under aktionslinje 3.1 for målrettede publikummer; feedback af resultaterne til industrien, brugere og standardiseringsfora.
 • Offentliggørelse af rapporter til vejledning i implementering af standarder; case studies om tilgængelighed og brug af standard-baserede forretningstjenester for SMV'er.
 • Undersøgelser af standardprodukter og -tjenester, deres egenskaber og funktionaliteter, samt markedsprodukters vedtagelse af standarder.
 • Drift af et elektronisk diskussionsforum på Internet med henblik på udveksling af ideer og udtryk, der kan bruges som ledesnor for input til standardiseringsprocessen og navnlig rettet mod deltagere fra SMV'er.

4.2.4. UDNYTTELSE AF SYNERGI

Omfanget af disse aktiviteter vil blive fastlagt i tæt samarbejde med Kommissionens tjenester for europæisk standardiseringspolitik. Der vil blive etableret passende foranstaltninger og forbindelser for at sikre, at resultaterne vil kunne passe ind i bredere initiativer som f.eks. et generelt "Dokumentationscenter for Standarder", omfattende alle områder, hvor standardisering anvendes. Input til standardiseringslisten vil blive indsamlet af eksperter, der er aktivt involverede i standardiseringsprocessen. Man vil tilstræbe høringer med GD XXII på områder, hvor disse aktiviteter har relevans for SOCRATES- og LEONARDO DA VINCI-programmerne.

4.2.5. FORVENTEDE RESULTATER

Disse aktioner vil resultere i øget transparens og bedre forståelse af nytten af standarder og specifikationer hos alle markedsaktører. Ved at tilbyde mere og bedre information om eksisterende og spirende standarder vil udviklere og købere af informationssystemer blive i stand til at træffe bedre valg.

AKTIONSLINJE 4.3 TILSKYNDELSE TIL UDVIKLING AF FÆRDIGHEDER PÅ EUROPÆISK PLAN

4.3.1. BAGGRUND

De traditionelle europæiske informationsudbyderes skridt ind i den interaktive multimediealder kræver nye færdigheder og kombinationer af færdigheder. På lang sigt er det af afgørende betydning, at disse færdigheder defineres og udvikles inden for strukturerede rammer, der skal integreres i sektoren for højere uddannelser overalt i Europa. Man skal også tage Europas kulturelle og sproglige arv i betragtning, således at de produkter og tjenester, som indholdsindustrien udbyder, i en senere fase kan anvendes yderligere.

4.3.2. MÅLSÆTNINGER

Aktionen søger at forbedre den europæiske informationsindholdsindustris konkurrencedygtighed ved at stimulere specifik uddannelse i brugen af nye informationsteknologier, multimedieudformning og informationsret. Implementeringen af pilotprojekter vil udgøre det nødvendige grundlag for senere gennemførelse af aktioner i større skala som led i nationale eller fællesskabsprogrammer.

4.3.3. AKTIONER

INFO2000's bidrag på dette område vil være koncentreret om:

 • Identifikation af de uddannelseskurser, der er til rådighed og af eventuelle lakuner og mangler med henblik på udarbejdelse af en oversigt og prioriteter for fremtidig aktion.
 • Udvikling af en række vedvarende uddannelsesmoduler for SMV'er i informationsindustrien og for uddannelsesinstitutioner ved hjælp af samarbejde mellem industrien og universiteterne.
 • Udvikling af nye videregående uddannelser på eksperimentel basis til dækning af de nye faglige færdigheder, der kræves i multimedieindholdsindustrien, f.eks. multimedieteknik, multimedieret og uddannelse af uddannere.
 • Udbredelse af oversigterne og andre resultater af aktionerne.

Kommissionen vil i tæt samarbejde med GD V, GD XXII, indholdsindustrien og repræsentanter for universiteter og faguddannelsesinstitutioner iværksætte en række aktioner med henblik på identifikation af de eksisterende kurser, bedste praksis og lakuner i uddannelsesudbuddet. Resultaterne heraf vil udgøre et klart sæt henstillinger til udvikling og implementering af et begrænset antal pilotkurser.

Der vil blive udskrevet indkaldelser af forslag til projekter med omkostningsdeling, der skal udvikle, gennemføre og evaluere pilotkurserne. Evalueringen vil i særlig grad fokusere på udvikling af en strategi om, hvordan lignende aktioner vil kunne gennemføres i fremtiden. Ansvar for implementeringen vil blive fordelt mellem Kommissionen, medlemsstaternes uddannelsessystemer og indholdsindustrien. Der vil ligeledes blive tale om en udbredelse af resultaterne af forsknings- og udviklingsaktionerne via I'M Europe's WWW-tjenester og MIDAS-netværket.

4.3.4. UDNYTTELSE AF SYNERGI

Der vil blive tilstræbt høringer med GD V, GD XXII og GD X med henblik på støtte til uddannelsesaktioner, der fokuserer på multimedieindholdsindustriens behov. Dette skal ske på en sådan måde, at aktionerne under de relevante fællesskabsprogrammer komplementerer hinanden.

4.3.5. FORVENTEDE RESULTATER

Aktionen vil resultere i større kendskab til de til rådighed stående uddannelseskurser, en forbedring af de kurser, hvor der er svage punkter og som følge deraf en forbedring af kompetencerne i multimedieindustrien.

AKTIONSLINJE 4.4 UDVIKLING OG UDVEKSLING AF DE BEDSTE ERFARINGER FRA ERHVERVSPRAKSIS

4.4.1. BAGGRUND

Den spirende multimedieindholdsindustri vil omfatte elementer fra mange forskellige sektorer: den audiovisuelle sektor, softwareudvikling, offentliggørelse, biblioteks- og informationsvidenskab og endvidere mere specialiseret fagkundskab på specifikke områder. Kombinationen af disse forskellige kulturer og færdigheder byder på enorme muligheder for udvikling, men medfører også vanskeligheder på to områder: organisation og kreativitet. På den organisatoriske side indhentes der i øjeblikket isoleret erfaringer på forskellige arbejdsområder på tværs af forskellige faggrænser og traditioner; en udveksling af disse erfaringer med andre selskaber vil kunne være til nytte via en acceleration af den generelle læreproces og derigennem bidrage til større effektivitet og nytte. For så vidt angår kreativiteten bevirker de nuværende høje omkostninger ved produktion og udarbejdelse af multimediemateriale, at sikre, pragmatiske løsninger ofte bliver foretrukket frem for eksperimenterende og fantasifulde programmer. Det er derfor påkrævet med en stimulans, så kreative udviklinger identificeres og synliggøres for derigennem at fremskynde innovationshastigheden og accelerere fremkomsten af nye multimedieprodukter.

4.4.2. MÅLSÆTNINGER

Formålet med udvikling og udveksling af de bedste erfaringer fra erhvervspraksis er at fremskynde udvekslingshastigheden i den spirende multimedieindholdsindustri og sikre, at fremskridt i enkelte sektorer så hurtigt som muligt bringes til resten af industriens kendskab, så alle kan nyde godt af dem.

4.4.3. AKTIONER

På grund af det begrænsede budget for INFO2000 vil aktionerne blive koncentreret om udbredelse af viden og erfaringer indhentet i forbindelse med gennemførelsen af projekter, der modtager støtte under aktionslinje 3.1, stimulering af europæisk multimedieindhold af høj kvalitet.

Udbredelsesaktionerne vil omfatte demonstration af prototyper og fremlæggelse af metodologier i forbindelse med passende arrangementer som f.eks. konferencer og udstillinger. I sammenhæng med oplysningsaktiviterne under aktionslinje 1 vil der kunne tilrettelægges workshops og seminarer.

Synergi vil blive tilstræbt med relevante aktioner i medlemsstaterne, således som det er fastlagt i rammerne for det integrerede program til fordel for SMV'er, og aktioner vil blive koordineret med udvalget til forbedring og forenkling af erhvervsklimaet.

4.4.4. FORVENTEDE RESULTATER

Aktionen vil bidrage til at forbedre effektivitet og konkurrencedygtighed for den europæiske informationsindholdsindustri (der stort set består af SMV'er), gennem udbredelse af information om hvordan man bedst håndterer forskellige spørgsmål i denne nye industri. Den vil være af nytte såvel for nye virksomheder som for eksisterende forlag, audiovisuelle selskaber osv., der begiver sig ind på nye områder inden for multimedieoffentliggørelser eller online-informationsleverancer.

4.5 BUDGET FOR AKTIONSLINJE 4

 BUDGET 
%
ECU
AL 4.1 
AL 4.2 
AL 4.3 
AL 4.4
Overvågning og analyse af markedet 
Standarder for multimedieindhold 
Udvikling af færdigheder 
Bedste erfaringer fra erhvervspraksis
3.2 
1.5 
3.1 
-
2.070.000 
1.000.000 
2.000.000 
p.m.
I ALT FOR AKTIONSLINJE 4 7,8 5.070.000


BILAG 1:

INFO2000 I FORHOLD TIL ANDRE EU-PROGRAMMER

 


PROGRAMKARAKTERISTIKA
INFO2000 INFO2000 er et EU-program, der skal tilskynde Europas indholdsudbydere til at udvikle nye multimedieprodukter og -tjenester samt stimulere brugernes efterspørgsel efter disse produkter og tjenester. INFO2000 har til formål at skabe gunstige betingelser for udvikling af den europæiske multimedieindholdsindustri, at supplere andre vigtige aktioner, der er bekendtgjort i Kommissionens handlingsplan "Europas vej til Informationssamfundet" (KOM(95)347, endelig udgave) , herunder liberalisering af telekommunikation og etablering af en klar og stabil rammelovgivning. Med INFO2000 ønsker man at fokusere på overgangen fra trykt til elektronisk forlagsvirksomhed samt på de interaktive medier, der dukker frem i disse år. Der er udarbejdet tre aktionslinjer til imødegåelse af flaskehalse på markedet og til opfyldelse af brugernes og producenternes behov på dette markedsområde: aktioner til stimulering af efterspørgslen og til mobilisering af de europæiske brugere, aktioner til udnyttelse af den information, der ligger i Europas offentlige sektor og aktioner til aktivering af Europas multimediepotentiale.

INFO2000-SAMMENHÆNGE
IT OG ACTS IT og ACTS dækker over programmer vedrørende infrastruktur-orienteret forskning og teknologisk udvikling inden for informationsteknologier (henvender sig til software-teknologier, teknologier til informationsteknologiske komponenter og undersystemer samt multimedieteknologier) og avancerede kommunikationsteknologier (henvender sig til den teknologiske basis for interaktive digitale multimedietjenester, fotonbaseret dataoverførsel og -behandling, netværksarbejde med høj hastighed, mobilitet og personlig kommunikation, intelligente netværk og service engineering samt kvalitet og sikkerhed inden for kommunikationstjenester og -systemer). INFO2000 er derimod indholdsorienteret og koncentreres om brugen af både eksisterende og fremtidige teknologier, samtidig med at det mindsker afstanden fra forskning til lancering på markedet. Set i forhold til ACTS-programmet i særdeleshed er INFO2000 neutral i forhold til leveringskanal og sigter mod at stimulere multimedieindhold for både netværksbaserede løsninger og offline-løsninger. Kort sagt stimulerer IT og ACTS den forskning, der er nødvendig for at give bedre "transportmedier" eller informationsinfrastrukturer fremover, mens INFO2000 handler om produktion og distribution af indhold samt adgang til indhold via de aktuelle og fremtidige teknologiske transportmedier, som er skabt af tidligere forskning. INFO2000 vil således bygge på resultaterne af programmerne IT og ACTS, når og hvis de viser sig.
TELEMATICS Særprogrammet Telematiksystemer af almen interesse, som omhandler anvendt forskning, netværk og applikationer, fokuserer på applikationer hos den offentlige sektor. INFO2000 er neutral i forhold til leveringskanalen og handler om at skabe gunstige betingelser for udvikling af indholdsindustrien i den private sektor. Kort sagt stimulerer Telematics anvendt forskning inden for et begrænset antal områder af den offentlige sektor, herunder sundhed, uddannelse, transport og biblioteker, hvorved der demonstreres eksempler på områder, der falder ind under det offentlige. Foranstaltninger under INFO2000 fokuserer derimod på at skabe gunstige betingelser for udvikling af en europæisk multimedieindholdsindustri i den private sektor og for multimedieindholdsmarkedet, hvor informationsprodukter og -tjenester optræder som handelsvarer.
MEDIA II MEDIA II henvender sig til de specifikke behov i det audiovisuelle segment, som er en sektor i indholdsindustrien. Indholdsindustrien består af de virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, pakning og distribution af indhold. Indholdsindustrien omfatter på den ene side de forskellige segmenter af forlagsvirksomhed inden for trykte medier (aviser, bøger, blade og virksomhedspublikationer) eller elektroniske medier (online-databaser, lyd- og billedbaserede informationstjenester (audiotex og videotex), fax- og CD-baserede tjenester, videospil m.v.) samt på den anden side den audiovisuelle industri (fjernsyn, video, radio, audio og biografer). INFO2000 vil bidrage til oprettelse af en omfattende europæisk indholdsindustri og henvende sig til forlagsvirksomhed inden for trykte såvel som elektroniske medier samt til de indholdspolitiske foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået for det audiovisuelle segment. INFO2000 drejer sig først og fremmest om overgangen fra trykt til elektronisk forlagsvirksomhed og om de hastigt fremkommende interaktive multimedieinformationstjenester. Kort sagt henvender begge programmer sig til forskellige multimedieindholdssegmenter, og de foreslår aktioner, som er tilpasset de specifikke behov inden for hvert segment i programperioden. På lang sigt vil programaktionerne sandsynligvis smelte sammen på grund af konvergensen mellem teknologier, aktører og markeder.
RAPHAËL RAPHAËL er for det første et instrument under EU's kulturpolitik, mens INFO2000 grundlæggende er et instrument under EU's politik vedrørende informationssamfundet. For det andet er RAPHAËL et vertikalt program, der specielt henvender sig til sektoren for kulturarv, mens INFO2000 i det væsentlige er et horisontalt program, der behandler mere generelle spørgsmål i forhold til informationssamfundet. For det tredje dækker RAPHAËL over en bred vifte af sektorspecifikke politiske aktioner, der har relevans for EU's kulturarvssektor, mens INFO2000 foreslår et begrænset antal aktioner, der fokuserer på fælles strukturmæssige problemer inden for en række sektorer. De to programmer er sammenfaldende på de områder, hvor multimedier bruges til at gøre kulturelle værdier tydeligere, lettere tilgængelige og billigere som del af en kulturpolitik (RAPHAËL), samtidig med, at kulturelle værdier udnyttes til at udvikle multimedieindholdsindustrien (INFO2000). Kort sagt er INFO2000 og RAPHAËL forskellige på det overordnede politiske plan samt i forhold til sektormæssig dækning og rækkevidden af de foreslåede aktioner. Programmerne supplerer imidlertid hinanden på et begrænset område vedrørende udnyttelse af europæisk kulturarv gennem multimedier.
SOCRATES OG LEONARDO Under SOCRATES-programmet ydes navnlig støtte til: forbedring af kvaliteten i undervisningen, samarbejde mellem institutionerne, fremme af mobiliteten for undervisere og studerende, anerkendelse af eksamensbeviser, åben undervisning og fjernundervisning. LEONARDO DA VINCI-programmet fokuserer på støtte til fremme af erhvervsuddannlesesforanstaltninger, herunder samarbejde mellem universiteter og erhvervslivet, for virksomheder og arbejdstagere samt støtte til udvikling af sprogfærdigheder, udbredelse af kendskabet til og formidling af oplysninger om erhvervsuddannelsesområdet. Fællesmålsætningerne for LEONARDO omfatter fremme af udviklingen af metoder til selvstudium på arbejdspladsen og af åben undervisning og fjernundervisning, især for at lette adgangen til efter- og videreuddannelse. Der er mulighed for at koordinere disse programmer med INFO2000 for at sikre komplementariteten mellem de aktioner, der kan gennemføres under disse programmer.
SMV'er OG HÅNDVÆRKS-
FAGENE
Inden for rammerne af Hvidbogen er formålet med det integrerede program til fordel for SMV'er og håndværksfagene at træffe samlede foranstaltninger, der skal lette det gensidige samråd mellem medlemsstaterne og om nødvendigt koordinering mellem medlemsstater med henblik på at forbedre erhvervsmiljøet gennem en forenkling af de administrative procedurer, fremme af støtteforanstaltninger for virksomheder og identificering af måder, hvorpå Fællesskabet kan bidrage til udviklingen af virksomheder. F.eks. tilbyder telematiktjenesten ARCADE, inden for rammerne af programmet om teknologistimulerende foranstaltninger (TSM) til fordel for SMV'er, nationale knudepunkter, en infopakke vedrørende TSM, bestilling af dokumenter og rådgivning vedrørende præmier til gennemførelse af forundersøgelser. INFO2000 er rettet mod multimedieindholdsindustrien, der hovedsageligt består af SMV'er bortset fra et begrænset antal internationale aktører. Formålet med INFO2000 er at stimulere denne sektor og dens brugere. Kort sagt supplerer det integrerede program og INFO2000 fuldt ud hinanden i bestræbelserne på at forbedre konkurrenceevnen for SMV'er i Europa.
IDA IDA (dataudveksling mellem administrationerne) tager sigte på at finde en effektiv løsning på problemerne vedrørende dataudveksling mellem medlemsstaternes administration, Kommissionen og Den Europæiske Unions institutioner via tværeuropæiske datanet. INFO2000-programmet vil blive gennemført under hensyntagen til de net, der er eller vil blive etableret inden for rammerne af IDA.


Bilag 2:

EU-netværk, der arbejder i MIDAS-NET - relaterede områder

 

Kort-
betegnelse
Navn Antal Målgruppe Opgaver Ansvarligt GD
MIDAS-
NET
Multimedia Information Demonstration and Support nodes 20 SMV'er og biblioteker Tilrettelæggelse af oplysnings- og informationskampagner i sammenhæng med nye informationstjenester GD XIII
EDC European Documentation Centres 357 Højere uddannelsesinstitutioner og forskningsmiljøer Støtte til uddannelsesinstitutioner i forbindelse med EU-integrationsspørgsmål GD X
EIC Euro Info Centres 213 SMV'er Information og målrettet rådgivning om EU-ret, -standarder, -programmer og -finansiering GD XXIII
BC-NET Business Co-operation Network 600 Handelskamre, rådgivende virksomheder, regionale erhvervsudviklingsorganer Fremme af partnerskab og samarbejde mellem SMV'er fra forskellige medlemsstater GD XXIII
UETP University Enterprise Training Programme 205 Højere uddannelsesinstitutioner, forskningsorganer og industrien Identifikation af uddannelsesbehov, tilrettelæggelse af uddannelsesprogrammer, tilrettelæggelse af ekspertudvekslinger GD XXII
Value Relay Centres Nettet af EU's FTU-relæcentre 35 Industrien, højere uddannelsesinstitutioner og forskningsorganer Oplysningsarbejde om EU-forskningsprogrammer, offentliggørelse og udnyttelse af forskningsresultater GD XIII
ISPO Information Society Project Office 1 SMV'er, off. forvaltning, IT-producenter, indholdsudbydere, højere uddannelsesinstitutioner og brugerkredse Støtte til og rådgivning af offentlige og private initiativer til gennemførelse af informationssamfundet GD XIII
NHC National Host Centres 15 IT-udviklere, der i forsknings- og forsøgsøjemed har brug for adgang til bredbåndsnet Demonstration af fordelene ved bredbåndsnet i medlemsstaten ved fremme af informationsudbyderne, ikke brugerne GD XIII
MSN Multimedia Support Networks Udvælgelse er i gang Europæisk industri og europæisk multimedieindustri Støtte til EU-producenter af multimediesystemer, multimedieindhold og -anvendelser; etablering og gennemførelse af bedste faglig praksis for tjenester, der støtter multimediebranchen GD III

NB: Ovenstående oversigt viser kun de vigtigste netværk inden for MIDAS-NET-relaterede områder. Andre netværk er etableret inden for rammerne af TELEMATICS-applikationsprogrammet, f.eks. nationale knudepunkter for biblioteker.


Home - Gate - Back - Top - Wkprda - Relevant