Bonn Conference Logo
I*M EUROPE
Conference Home
Ministerial Declaration
DA DE EN ES FI 
FR GR IT NL PT
Industrial Declaration
User Declaration
Theme Paper
Download Theme Paper
Programme
List of Participants 
List of participating 
European Ministers

Promoting Best Use, Preventing Misuse
Legal Advisory Board
Internet issues

Ministerdeklaration

Förbundsrepubliken Tyskland och Europeiska kommissionen har gemensamt organiserat en europeisk ministerkonferens under rubriken "Globala informationsnät: förverkliga potentialen" i Bonn den 6–8 juli 1997.

Ministrar från Europeiska unionens medlemsstater, EFTA, länderna i Central- och Östeuropa samt Cypern, ledamöter av kommissionen, prominenta gäster från USA, Kanada, Japan och Ryssland liksom företrädare för branschen, användarna och europeiska och internationella organisationer deltog i konferensen.

Målet med denna konferens har varit att öka den gemensamma förståelsen för de globala informationsnätens användning, att peka ut hinder för deras användning, att diskutera möjliga lösningar och föra en öppen dialog om vidare möjligheter för europeiskt och internationellt samarbete.

De deltagande ministrarna från Europeiska unionens medlemsstater, ministrarna från Europeiska frihandelsorganisationens medlemsstater samt ministrarna från länderna i Central- och Östeuropa och Cypern förklarar härmed följande:

Ett tillfälle för alla

 1. Ministrarna anser att de globala informationsnätens framväxt är en ytterst positiv händelse. Detta är en fråga av avgörande betydelse för Europas framtid och ett tillfälle för alla, små och stora företag, medborgare och myndigheter.
 2. Ministrarna erkänner att framstegen inom de globala informationsnäten kan påverka alla delar av vårt samhälle – från handel till hälsovård, från utbildning till fritid, från regeringens verksamhet till utövandet av demokratin. De anser att de tillfällen som de globala informationsnäten erbjuder måste gripas snabbt och kraftfullt så att fördelar i form av konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning kan skördas. I detta sammanhang uppmärksammar de att Internet redan har börjat leda till skapandet av nya företag, nya tjänster med högt förädlingsvärde och, viktigast av allt, nya arbetstillfällen.
 3. De betonar särdragen och den i grunden gränsöverskridande karaktären hos Internet, det mest slående exemplet på sådana nät, vilka skiljer ut det i nästan alla enskildheter från traditionella kommunikationsformer. De uppmärksammar den banbrytande roll de europeiska forskarna spelat för att utveckla WWW, och de europeiska företagens och användarnas betydelse för dess världsomspännande tillväxt.
 4. Globala nät utövar ett kraftfullt inflytande på samhället, undervisningen och kulturen – de gör lärarna bättre rustade, sänker trösklarna för att kunna skapa och distribuera innehåll på olika språk, uppväger avstånden för avsides bosatta användare och erbjuder användarna tillgång till allt rikare informationskällor.
 5. Lika viktigt, anser de, är det att de globala informationsnäten omsätter yttrandefriheten och tillgången till information i praktiken. De globala informationsnäten bidrar till demokratin genom att förbättra kommunikationen mellan medborgarna och deras förvaltning, och genom att underlätta en aktiv medverkan i den demokratiska processen.
 6. Ministrarna erkänner att dessa nya tillfällen innebär nya utmaningar. Särskilt kan själva hastigheten i den tekniska utvecklingen medföra ny teknisk och rättslig osäkerhet. Om sådana bekymmer inte beaktas kommer de att bromsa företagens investeringar och spridningen av tekniken till användarna.
 7. De uppmanar därför alla europeiska aktörer – företag, konsumenter och regeringar – att konstruktivt arbeta tillsammans för att möta dessa utmaningar och fullt ut förverkliga de globala informationsnätens ekonomiska och sociala potential. I synnerhet åtar de sig att till fullo ta vara på möjligheterna att skapa nya arbetstillfällen, utnyttja nya former av arbete (såsom telependling), bevara sociala standarder, samt möjligheterna till större ekonomisk integration och social sammanhållning. De anser att det är av yttersta vikt att undvika en klyfta mellan dem som har och dem som inte har information, både i Europa och i världen.

Stimulera ekonomisk tillväxt: utveckla innehållet och handeln

 1. Ministrarna erkänner den avsevärda potential de globala informationsnäten besitter när det gäller att stimulera ekonomisk tillväxt, särskilt genom effektivare kommunikationer, utveckling av nya former av innehåll samt elektronisk handel. De anser att det är av avgörande betydelse för Europas framtida konkurrenskraft att gripa tillfällena, och betonar Europas åtagande att göra sin del för den globala ekonomiska handelns dynamiska tillväxt.
 2. Ministrarna erkänner att innehåll är en viktig sektor i sig och en viktig drivkraft för den elektroniska handeln. De anser därför att tillhandahållandet av europeiskt innehåll och europeiska tjänster av hög kvalitet bör prioriteras högt i den ekonomiska och industriella politiken. De betonar att ett stort utbud av och mångfald i innehåll och tjänster inte bara kommer att tillfredsställa de europeiska konsumenternas behov utan också, i en digital miljö där mångfald uppskattas, i lika hög grad tilltala användare i andra delar av världen.
 3. Ministrarna hälsar med tillfredsställelse de europeiska företagens satsningar – stora aktörer såväl som innovativa småföretag – vilka har satt in ett betydande kunnande och avsevärda investeringar för att ta sig ut på de globala multimedie- och informationsmarknaderna. Dessa initiativ bör stödjas kraftfullt. Det är av yttersta vikt för företagens konkurrenskraft, i synnerhet de små och medelstora företagens, att de snabbt börjar utnyttja de globala informationsnäten.
 4. Ministrarna betonar de tillfällen som den elektroniska handeln erbjuder både de europeiska företagen och konsumenterna. För företagen innebär den större effektivitet, ökad flexibilitet och lägre kostnader. Den gör det möjligt för små företag och nykomlingar på marknaden att utvidga sin räckvidd långt utöver vad som tidigare var möjligt. Ministrarna erkänner att de europeiska konsumenterna också står i begrepp att dra fördel av ett större urval, ökad tillgänglighet av specialiserade produkter, mer omfattande produktinformation, lägre kostnader och en mer lyhörd service.
 5. Ministrarna betonar hur viktigt det är med domännamn på Internet för den elektroniska handelns utveckling. De stöder principen med en internationellt erkänd och genomblickbar förvaltning av domännamnssystemet. De anser att det är av yttersta vikt att se till att de europeiska intressena vederbörligen företräds i detta system.

En nyckelroll för den privata sektorn

 1. Ministrarna erkänner den nyckelroll som den privata sektorn spelar i de globala informationsnätens framväxt, särskilt genom investeringar i infrastruktur och tjänster.
 2. Ministrarna anser att de globala informationsnätens framväxt främst skall vara marknadsinriktad och skötas av det privata näringslivet. De anser särskilt att privata företag skall leda den elektroniska handelns framväxt i Europa.
 3. Ministrarna hälsar med tillfredsställelse den banbrytande roll som de europeiska företagen spelat, särskilt genom den transatlantiska affärsdialogen, i den process som ledde fram till WTO-avtalen om öppnande av de globala informationsmarknaderna och till avlägsnandet av tariffära och icke-tariffära hinder för handeln med informationstekniska produkter. De uppmanar alla aktörer att bygga vidare på vad som redan uträttats och att spela en liknande ledande roll vad gäller utvecklingen av nytt informationsinnehåll och elektronisk handel, och genom detta säkerställa att Europa fullt ut drar fördel av övergången från infrastruktur till innehåll.
 4. Ministrarna hälsar med tillfredsställelse den viktiga roll som branschen tagit sig an inom standardiseringen. De anser att teknisk och kommersiell driftskompatibilitet i en konkurrenskraftig miljö är en avgörande faktor för de globala informationsnätens framtida utveckling. De uppmanar därför de europeiska företagen att inte bara aktivt delta i den internationella standardiseringen utan också att föra fram Europas särskilt starka sidor på global nivå.
 5. Ministrarna betonar den avgörande roll som företagarandan spelar för de globala informationsnätens framväxt. Ministrarna uppmanar därför den europeiska industrin att mobilisera sina avsevärda resurser på detta område och fullt ut vara nyskapande och kreativa i syfte att skapa välstånd och sysselsättning.
 6. Ministrarna erkänner att tillgång till kapital, i synnerhet startkapital och riskkapital, är avgörande för nya informationstekniska företag med hög tillväxt. De uppmanar finansbranschen att förse lovande europeiska nystartade företag med flexibla och effektiva mekanismer för finansiering, särskilt då dessa befinner sig i inledningsskedet och mittskedet av sin utveckling. De kommer att uppmuntra myskapande sätt att leda investeringar till denna viktiga sektor.
 7. Ministrarna betonar den roll som den privata sektorn kan spela för att skydda konsumenternas intressen och främja och följa etiska standarder, genom väl fungerande system för självreglering som överensstämmer med och stöds av det rättsvårdande systemet. Ministrarna uppmanar branschen att utveckla öppna system, som inte beror av någon särskild plattform, för klassning av innehåll, och att föreslå klassningstjänster som uppfyller olika användares behov och tar hänsyn till Europas kulturella och språkliga mångfald. De uppmärksammar att EU:s råd, i sin resolution av den 17 februari 1997 om olagligt och skadligt material på Internet, starkt stödjer ett sådant tillvägagångssätt.

Två viktiga uppgifter för regeringarna: tillhandahålla en ram och uppmuntra nya tjänster

Tillhandahålla en ram

 1. Ministrarna erkänner att den offentliga sektorn måste spela en aktiv roll för att se till att de globala informationsnätens potential förverkligas.
 2. Ministrarna är eniga om att alla eventuella regelverk för den elektroniska handeln bör vara tydliga och förutsägbara, gynna konkurrensen, göra den rätta avvägningen mellan yttrandefrihet och skydd av privata och allmänna intressen, särskilt skydd för minderåriga, samt säkerställa konsumentskyddet.
 3. Ministrarna betonar att den allmänna lagstiftningen skall gälla på informationsnäten som i resten av världen. Med tanke på den hastighet med vilken tekniken utvecklas kommer de att sträva efter att utarbeta bestämmelser som är teknikneutrala, samtidigt som de beaktar behovet att undvika onödig lagstiftning.
 4. Ministrarna är eniga om att arbeta för att sådan lagstiftning upprättas, vilket kommer att öka konsumenternas förtroende och uppmuntra företagen att investera.
 5. Ministrarna stöder principen om icke-diskriminerande beskattning av de globala informationsnäten. De är eniga om att den elektroniska handeln ur skatteperspektiv kräver internationellt samarbete, och i förekommande fall samordning, för att undvika att konkurrensen snedvrids.

Uppmuntra nya tjänster

 1. Ministrarna uppmuntrar användningen av informationsnät i offentliga tjänster, såsom undervisning, hälso- och sjukvård samt miljö. De kommer att stimulera användningen av dem i syfte att frambringa "elektronisk demokrati" genom att tillhandahålla information till och underlätta svar från medborgarna. De kommer att använda näten för att föra medborgare och företag närmare myndigheterna, exempelvis genom att låta administrativa formaliteter skötas elektroniskt.
 2. Ministrarna erkänner den avgörande roll som konkurrensen spelar för att uppmuntra nya tjänster, och erkänner också vikten av uppmuntra tillhandahållande av tillgång till de globala informationsnäten för överkomliga priser. De kommer att arbeta för enkel och vida spridd tillgång för alla, genom offentliga inrättningar som bibliotek. De betonar att den offentliga sektorns information utgör ett betydande värde för medborgarna och näringslivet, och kommer att vara en viktig drivkraft för de globala informationsnäten. De kommer att arbeta för att säkerställa dess ökade tillgänglighet genom användning av ny teknik.
 3. Ministrarna kommer att inrikta den offentliga sektorns upphandling, som i sig är en viktig kund och användare av de globala informationsnäten, på att öka kvaliteten på de tjänster som erbjuds allmänheten, den offentliga förvaltningens effektivitet och medborgarnas medverkan. De kommer att uppmuntra inrättandet av offentliga/privata partnerskap för att underlätta den nya teknikens utveckling.
 4. Ministrarna kommer att stimulera forskning och utveckling för att uppmuntra innovation och skapa ett användarvänligt informationssamhälle. Ministrarna uppmanar forskningscentrer att främja forskningssamarbete över de globala informationsnäten, genom att koppla upp sig i hela Europa och mötas i den "globala forskningsbyn".

Behovet av att skapa förtroende

 1. Ministrarna inser att det är mycket viktigt att skapa tillit till och förtroende för de globala informationsnäten genom att säkerställa att de grundläggande mänskliga rättigheterna respekteras och att de allmänna samhällsintressena tryggas, inbegripet producenternas och konsumenternas intressen, i synnerhet genom korrekta och överskådliga erbjudanden om tjänster. De betonar behovet av att se till att det finns lämpliga bestämmelser om vilken lagstiftning som gäller och vilka domstolar som är kompetenta, särskilt inom konsumenträtten.

Skydd för kreativitet och investeringar

 1. Immateriell egendom, i synnerhet upphovsrätt och närstående rättigheter, spelar en viktig roll för att uppmuntra kreativiteten, för att säkerställa att en kritisk massa av innehåll finns tillgänglig, och för att möjliggöra elektronisk handel på de globala informationsnäten.
 2. Ministrarna kommer att eftersträva att lämpliga ändringar i det rättsliga ramen för upphovsrätt och närstående rättigheter görs skyndsamt, i syfte att dels erkänna det nya fenomenet informationssamhället och dels frambringa ett sammanhängande och gynnsamt klimat för kreativitet och investeringar i Europa.
 3. Ministrarna hälsar de två WIPO-fördragen från december 1996 med tillfredsställelse och kommer att arbeta för att dessa snarast ratificeras och träder i kraft. Ministrarna understryker vikten av att TRIPS-avtalet genomförs i tid och i sin helhet.
 4. Ministrarna kommer också att genom ett aktivt deltagande i de pågående internationella förhandlingarna, i synnerhet inom WIPO, arbeta för en världsomfattande enighet om de frågor som är föremål för förhandlingar (såsom skydd av audiovisuella föreställningar, särskilt skydd för databaser som kräver avsevärda investeringar, samt patent och domännamn).
 5. Ministrarna upprepar sitt åtagande att bekämpa dataintrång, inbegripet sådant i samband med tjänster med villkorad tillgång. De åtar sig att förstärka det internationella samarbetet på området, och att prioritera beivrandet av denna brottslighet.

Säkerhet och sekretess

 1. Ministrarna anser att informationssäkerhet är av stor betydelse för det globala informationssamhällets framväxt och erkänner vikten av att kraftfull krypteringsteknik finns tillgänglig för den elektroniska handeln.
 2. De kommer att arbeta för att ett fritt urval av kryptografiska produkter och driftskompatibla tjänster skall finnas internationellt tillgängliga, under tillämplig lagstiftning, vilket verkningsfullt kommer att bidra till datasäkerheten och sekretessen hos individers och företags information. Om länder vidtar åtgärder för att skydda legitima behov av rättslig tillgång, bör dessa vara proportionerliga och verksamma samt följa de tillämpliga bestämmelserna för privatlivets helgd. Ministrarna uppmärksammar de OECD-riktlinjer om kryptografipolitik som nyligen antagits som en grundval för nationella riktlinjer och internationellt samarbete.
 3. Ministrarna uppmuntrar starkt branschen att främja utvecklingen av säker teknik för informations- och kommunikationssystem.

Digitala signaturer

 1. Ministrarna understryker behovet av en rättslig och teknisk ram på europeisk och internationell nivå som säkerställer kompatibiliteten och skapar förtroende för digitala signaturer, ett pålitligt och överskådligt sätt att se till att data, dokument och meddelanden är ursprungliga och autentiska både för den elektroniska handeln och för elektroniska transaktioner mellan offentliga organ och medborgare.
 2. Ministrarna uppmanar branschen och de internationella standardiseringsorganisationerna att utarbeta teknik- och infrastrukturstandarder för digitala signaturer, i syfte att säkerställa en säker och pålitlig användning av näten och uppfylla kraven på privatliv och dataskydd.
 3. Ministrarna kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att undanröja hinder för de digitala signaturernas användning i rättsliga sammanhang, i affärsvärlden och i den offentliga förvaltningen, samt tillhandahålla rättsligt och ömsesidigt erkännande av certifikat.

Aktörernas ansvar

 1. Ministrarna understryker vikten av att de olika aktörerna i kedjan mellan upphov och användning får sitt ansvar för innehållet klargjort i den berörda lagstiftningen. De erkänner behovet av att göra en tydlig åtskillnad mellan dels dem som skapar och distribuerar innehåll, och dels mellanhänderna.
 2. Ministrarna betonar att bestämmelserna om ansvaret för innehållet bör grundas på gemensamma principer så att samma villkor gäller för alla. Därför bör i allmänhet mellanhänder som nätoperatörer och tillgångsleverantörer inte vara ansvariga för innehållet. Principen bör tillämpas på ett sådant sätt att mellanhänder som nätoperatörer och tillgångsleverantörer inte utsätts för orimliga, oproportionerliga eller diskriminerande bestämmelser. I vilket fall som helst bör de som tillhandahåller värdtjänster åt andra inte åläggas att utöva förhandskontroll på sådant som de inte har anledning att tro är olagligt. Man bör i vederbörlig utsträckning beakta huruvida dessa mellanhänder hade rimlig anledning att känna till och rimliga möjligheter att kontrollera innehållet.
 3. Ministrarna anser att bestämmelserna om ansvar bör följa principerna för yttrandefriheten, ta hänsyn till de allmänna och privata intressena och inte ålägga aktörerna oproportionerliga belastningar.

Sätta användarna i centrum

Låt alla delta

 1. Ministrarna stöder alla åtgärder för att öka medvetenheten och den elektroniska allmänbildningen i alla åldrar och delar av samhället. Ministrarna hävdar användarnas rätt att bestämma hur de vill använda de globala informationsnäten som en del av sin vardag.
 2. Ministrarna understryker vikten av att medborgare av bägge könen, i alla åldrar och oberoende av bakgrund har tillgång till informationsteknik, inbegripet de i avlägsna regioner och mindre gynnade grupper, till exempel långtidsarbetslösa, funktionshindrade och gamla. Ministrarna kommer att stödja verksamhet som syftar till att tillhandahålla innehåll på användarnas egna språk och därigenom uppmuntrar den språkliga mångfalden.

Elektronisk allmänbildning och undervisning

 1. De globala informationsnäten kan uppnå sin fulla potential om alla medborgare och företag inte bara har tillgång till deras tjänster utan också kan använda dem med tillförsikt. Ministrarna uppmanar därför branschen att påskynda utvecklingen av användarvänliga gränssnitt för att förenkla användningen, höja datorkunnandet och ta itu med de grundläggande orsakerna till begränsad och/eller motvillig användning av näten. Användarnas behov varierar från det enkla till det sofistikerade och de bör ha möjlighet att köpa utrustning och programvara som är anpassad till dessa behov.
 2. Ministrarna kommer att uppmuntra utvecklingen i undervisningssystemet och i yrkesutbildningssystemet så att informationen på näten utnyttjas i den dagliga undervisningen på alla nivåer, från lågstadiet till doktorandutbildningen och i det livslånga lärandet.
 3. Ministrarna erkänner den viktiga roll som lärarna kan spela för att förbereda ungdomarna för informationssamhället. De betonar att särskilda satsningar bör göras för att göra det möjligt för dem att införliva multimedieinnehåll i undervisningen från lågstadiet och uppåt. Från späd ålder bör barnen bibringas elektronisk allmänbildning, så att de blir bekanta med användningen av ny kommunikationsteknik och de globala informationsnäten.

Dataskydd

 1. Ministrarna slår fast att personliga uppgifter om användarna av de globala informationsnäten bör samlas in eller behandlas endast i de fall där användaren givit sitt väl övervägda samtycke eller där sådan insamling eller behandling tillåts i lag, samt att lämpliga rättsliga och tekniska åtgärder bör vidtas för att skydda användarnas rätt till privatliv.
 2. Ministrarna är eniga om att de tillsammans skall verka för globala principer för informationens fria flöde, samtidigt som de grundläggande rättigheterna till privatliv och person- och företagsdata skyddas; detta skall ske med utgångspunkt i det arbete som utförts inom EU, Europarådet, OECD och FN.
 3. Ministrarna erkänner principen att i de fall i resten av världen där användaren kan välja att vara anonym skall han också kunna vara det på näten.
 4. Ministrarna uppmanar branschen att genomföra tekniska metoder för att skydda privatlivet och personliga uppgifter på de globala informationsnäten, såsom anonym hypertextläsning, e-postanvändning och betalning.

Underlätta användarnas val

 1. Ministrarna uppmanar mjukvarubranschen att tillhandahålla de verktyg som krävs för att användarna skall kunna välja kategorier av innehåll som de vill – eller inte vill – ta emot, så att informationsöversvämning och oönskat eller skadligt innehåll kan hanteras.
 2. Ministrarna hälsar därför med tillfredsställelse utvecklingen av kraftfulla tjänster och mjukvaruverktyg som möjliggör sökning av information, och leverans direkt till användaren av begärd information.
 3. Ministrarna betonar vikten av att det finns system för filtrering och klassning som låter användarna avgöra vilka innehållskategorier de, eller minderåriga de har ansvaret för, önskar ta emot.

Utnyttja Europas starka sidor

 1. Ministrarna anser att Europas många starka sidor kommer att ge ett viktigt bidrag till de globala informationsnätens utveckling. Man bör satsa på att utnyttja dessa starka sidor.
 2. Ministrarna erkänner att Europas starka grund inom teknik och infrastruktur kommer att utgöra en strategisk fördel. De uppmärksammar särskilt Europas framgångar med att utveckla viktiga standarder för de globala informationsnäten, dess ledarskap i den tidiga utbyggnaden av avancerade digitala telenät samt i utvecklingen av nödvändig teknik för den elektroniska handeln, såsom aktiva kort. De erkänner den avgörande roll som teleliberaliseringen i Europa spelat för de globala informationsnätens framväxt och för den elektroniska handelns utveckling i Europa. De åtar sig att till fullo och i tid öppna telemarknaderna, i enlighet med tidigare åtaganden och internationella avtal.
 3. På liknande sätt erkänner ministrarna att utveckling av innehåll är en annan av Europas starka sidor. De anser att kulturell och språklig mångfald, som är hjärtat i Europas kulturarv, också innebär en klar kommersiell fördel i den nya miljö som de globala informationsnäten utgör. Mot denna bakgrund kommer ministrarna att uppmuntra verksamhet som syftar till att sprida kulturellt innehåll, utveckling och användning av IT-verktyg och -metoder för att underlätta överföring av information mellan olika språk, samt det pågående internationella standardiseringsarbetet för att låta språk med olika teckenuppsättningar användas på näten.
 4. Ministrarna betonar behovet av att stimulera en stark och varierad europeisk bransch för innehåll och tjänster. De ser med tillfredsställelse att europeiska multimedieföretag redan satsar avsevärda resurser och avsevärt kunnande på att lansera informationsbaserade tjänster och produkter med högt förädlingsvärde på de globala informationsnäten. De uppmärksammar också att mycket innovativa europeiska små och medelstora företag, inriktade på så olika områden som multimedieproduktion, avancerad språkbehandling och informationssökning, har etablerat sig framgångsrikt på världsmarknaderna. Ministrarna kommer att aktivt främja innovation inom innehåll och tjänster genom en aktiv korsbefruktning mellan audiovisuella företag, telebolag och förlag i Europa. Ministrarna uppmanar det europeiska näringslivet att bygga vidare på sådana möjligheter och regeringarna att uppmuntra sådana initiativ på konkreta sätt.
 5. Ministrarna understryker det bidrag som de globala informationsnäten kan ge till den europeiska integrationen. Genom informationens fria flöde och avlägsnandet av tid och avstånd som hinder blir det möjligt för företag, konsumenter och regeringar i alla europeiska länder, särskilt de länder som ansökt om medlemskap i Europeiska unionen, att få tillgång till samma information på samma villkor, och att vara såväl leverantörer av information och tjänster som användare. Ökad konkurrens på marknaden kommer att minska kostnaderna för de nödvändiga investeringarna i infrastrukturen och kostnaderna för att använda nätet.

Stärka den internationella dimensionen

 1. Ministrarna betonar de globala informationsnätens i grunden gränsöverskridande karaktär. De uppmärksammar särskilt att den elektroniska handeln är global till sin natur. Ministrarna betonar att det krävs internationellt samarbete för att ta itu med hindren för att fullständigt förverkliga de globala informationsnätens potential och för att säkerställa att fördelarna är fullt ut tillgängliga inte bara i enskilda länder utan i hela Europa och i hela världen.
 2. De stödjer hopkopplingen mellan de europeiska näten och näten i industri- och utvecklingsländer, samarbetsåtgärderna med i synnerhet länderna i Central- och Östeuropa och Medelhavsområdet, samt samarbetet inom G7:s pilotprojekt, särskilt den globala marknaden för små och medelstora företag.
 3. Ministrarna erkänner att de nyligen ingångna milstolparna till avtal – såsom WTO-avtalet om grundläggande teletjänster, informationsteknikavtalet och de bilaterala avtalen om ömsesidigt erkännande av certifieringsförfaranden – kommer att ha direkta, positiva konsekvenser för de globala informationsnäten genom att stimulera konkurrensen, minska kostnaderna och skapa nya tillfällen, i synnerhet inom den elektroniska handeln, till fördel för alla användare.
 4. Ministrarna föreslår att multilaterala forum används fullt ut för att stärka det internationella samarbetet, samtidigt som man ser till att verksamheten i dem samordnas ordentligt. I denna anda kommer ministrarna att i alla frågor samarbeta med och inom Europarådet, OECD, Världshandelsorganisationen och andra lämpliga internationella forum, för att peka ut och undanröja hinder för den elektroniska handeln, förebygga uppkomsten av nya hinder och inrätta en tydlig och förutsägbar rättslig ram på nationell och, där så är lämpligt, europeisk och global nivå.
 5. Ministrarna är medvetna om de särskilda utmaningar som missbruk av de globala informationsnäten innebär. De anser därför att internationellt samarbete krävs på detta område. Ministrarna kommer att aktivt stödja förstärkningen av de rättsvårdande myndigheternas samarbete, i synnerhet inom teknikutbildning och ömsesidig hjälp, för att förebygga och bekämpa olagligt innehåll och högteknologisk brottslighet. De stödjer inrättandet av internationella nät av heta linjer.
 6. Ministrarna hälsar med tillfredsställelse OECD:s nyligen tagna initiativ i syfte att genomföra en jämförande undersökning av de nationella lagstiftningarna och ett utbyte av erfarenheter på området olagligt innehåll på Internet. De stödjer både ett multilateralt och ett europeiskt tillvägagångssätt och anser att den internationella dimensionen är avgörande när det gäller att skapa tillit till och förtroende för de globala informationsnäten.

Uppföljning

 1. Ministrarna uppmanar Forum för informationssamhället och Forum för EU och Central- och Östeuropa att överväga åtgärder för att öka allmänhetens medvetenhet i hela Europa, till exempel genom en "Informationssamhällets dag" på europeisk nivå.
 2. Ministrarna hälsar med tillfredsställelse de förslag som flera länder lagt fram om att anordna särskilda evenemang under 1998 för att vidarebehandla enskilda frågor som togs upp under denna konferens.
 3. Ministrarna åtar sig att vidareutveckla sina nationella strategier och handlingsprogram samt stärka samarbetet på europeisk och internationell nivå för att främja tillhandahållandet och användningen av de globala informationsnäten med utgångspunkt i principerna i denna deklaration.

 

 

Home - Gate - Back - Top - Finalsv - Relevant