Bonn Conference Logo
I*M EUROPE
Conference Home
Ministerial Declaration
DA DE EN ES FR 
GR IT NL PT SV
Industrial Declaration
User Declaration
Theme Paper
Download Theme Paper
Programme
List of Participants 
List of participating 
European Ministers

Promoting Best Use, Preventing Misuse
Legal Advisory Board
Internet issues

Ministereiden julistus

Saksan liittotasavalta ja Euroopan yhteisöjen komissio järjestivät yhdessä ministerikokouksen, jonka otsikkona oli "Maailmanlaajuiset tietoverkot: mahdollisuuksien toteuttaminen". Kokous pidettiin Bonnissa 6.—8. heinäkuuta 1997.

Kokoukseen osallistui ministereitä Euroopan unionin jäsenvaltioista, Euroopan vapaakauppaliiton maista ja Keski- ja Itä-Euroopan maista, korkea-arvoisia vieraita Yhdysvalloista, Kanadasta, Japanista ja Venäjältä sekä teollisuuden, käyttäjien ja eurooppalaisten ja kansainvälisten järjestöjen edustajia.

Kokouksen tarkoituksena oli syventää yhteistä käsitystä maailmanlaajuisten tietoverkkojen käytöstä, yksilöidä käytön esteet, keskustella ratkaisumahdollisuuksista ja virittää avoin keskustelu eurooppalaisen ja kansainvälisen yhteistyön lisäämisestä.

Kokoukseen osallistuneet Euroopan unionin jäsenvaltioiden, Euroopan vapaakauppaliiton maiden, Keski- ja Itä-Euroopan maiden ja Kyproksen ministerit antavat seuraavan julistuksen:

Mahdollisuus kaikille

 1. Ministerit pitävät maailmanlaajuisten tietoverkkojen syntymistä hyvin myönteisenä seikkana. Tämä kehitys on erittäin tärkeää Euroopan tulevaisuuden kannalta ja yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamiseksi kaikille: pienille ja suurille yrityksille, kansalaisille ja julkiselle hallinnolle

 2. Ministerit katsovat, että maailmanlaajuisten tietoverkkojen kehittyminen voi vaikuttaa kaikkiin yhteiskuntamme osa-alueisiin kaupankäynnistä terveydenhuoltoon, koulutuksesta vapaa-aikaan, käytännön hallinnosta demokratian toteutumiseen. He katsovat, että maailmanlaajuisten tietoverkkojen tarjoamiin mahdollisuuksiin on tartuttava tarmokkaasti ja viipymättä, jotta kilpailukykyyn, kasvuun ja työllisyyteen liittyvät edut voidaan hyödyntää. Ministerit huomauttavat, että Internet on jo synnyttänyt uutta liiketoimintaa, uusia pitkälle jalostettuja palveluita ja ennen kaikkea uusia työpaikkoja.

 3. Ministerit korostavat Internetin erityisominaisuuksia ja kansainvälistä perusluonnetta. Internet on näkyvin esimerkki tietoverkoista, jotka poikkeavat lähes joka suhteessa perinteisistä viestintämuodoista. He huomauttavat, että eurooppalaisella tiedeyhteisöllä on ollut uraauurtava rooli World Wide Webin kehittämisessä ja eurooppalaisilla yrityksillä ja käyttäjillä sen maailmanlaajuisessa kasvussa.

 4. Maailmanlaajuiset verkot vaikuttavat voimakkaasti yhteiskuntaan, kasvatukseen ja kulttuuriin. Ne antavat kasvattajille uusia mahdollisuuksia, madaltavat erikielisen aineiston luomisen ja levittämisen kynnystä, poistavat etäisyyden vaikutuksia ja tarjoavat mahdollisuuden käyttää yhä monipuolisempia tietolähteitä.

 5. Yhtä tärkeää ministerien mielestä on se, että maailmanlaajuiset tietoverkot toteuttavat käytännössä ilmaisun ja tiedonsaannin vapautta. Maailmanlaajuiset tietoverkot edistävät demokratiaa, sillä ne parantavat kansalaisten ja hallinnon välistä tiedonvaihtoa ja helpottavat aktiivista osallistumista demokraattiseen prosessiin.

 6. Ministerit myöntävät, että uudet mahdollisuudet tuovat mukanaan myös uusia haasteita. Jo pelkästään kehityksen nopeus voi synnyttää teknisiä ja oikeudellisia epävarmuustekijöitä. Jollei näitä huolenaiheita voida poistaa, liike-elämän investoinnit lykkääntyvät, eivätkä käyttäjät ota verkkoja omakseen.

 7. Ministerit kutsuvat kaikkia eurooppalaisia osapuolia — yrityksiä, kuluttajia ja hallituksia — rakentavaan yhteistyöhön, jotta haasteet voitaisiin voittaa ja maailmanlaajuisten tietoverkkojen tarjoamat taloudelliset ja yhteiskunnalliset mahdollisuudet käyttää täysimittaisesti hyväksi. Ministerit sitoutuvat kaikin tavoin edistämään mahdollisuuksia uusien työpaikkojen luomiseen ja uusien työskentelytapojen hyödyntämiseen (esim. etätyö) sekä yhteiskunnallisten normien, taloudellisen integraation ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ylläpitämiseen. Heidän mielestään on välttämätöntä niin Euroopan tasolla kuin maailmanlaajuisestikin estää yhteiskunnan jakautuminen tiedon haltijoihin ja tiedosta osattomiin.

Talouskasvun edistäminen: verkkojen sisällön ja kaupankäynnin kehittäminen

 1. Ministerit toteavat, että maailmanlaajuiset tietoverkot tarjoavat suuret mahdollisuudet talouskasvun edistämiseen varsinkin viestinnän tehostumisen, uusien sisältöaineistojen kehittämisen ja elektronisen kaupankäynnin käynnistymisen kautta. He katsovat, että Euroopan kilpailukyvyn kannalta on elintärkeää käyttää nämä mahdollisuuden hyväksi ja painottavat, että Eurooppa on sitoutunut tekemään oman osansa kansainvälisen elektronisen kaupankäynnin tehostamisessa ja laajentamisessa.

 2. Ministerit katsovat, että verkkojen sisältö on itsessään avaintekijä elektronisen kaupankäynnin kehittymisessä. Siksi heidän mielestään talouden ja teollisuuden kehittämisessä on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota laadukkaan eurooppalaisen sisällön ja laadukkaiden palvelujen tarjoamiseen. He painottavat, että monipuolinen sisältö ja monipuoliset palvelut eivät vastaa pelkästään eurooppalaisten tarpeisiin, vaan kiinnostavat monimuotoisuutta suosivassa digitaalisessa ympäristössä myös muiden maanosien käyttäjiä.

 3. Ministerit panevat tyytyväisinä merkille, että eurooppalaiset yhtiöt — sekä suuret operaattorit että innovatiiviset pk-yritykset — ovat sitoutuneet multimedia- ja tietomarkkinoiden kehittämiseen ja sijoittaneet paljon kokemusta ja rahaa asemiensa parantamiseksi näillä markkinoilla. Näitä aloitteita on tuettava voimakkaasti. Varsinkin pk-yritysten kilpailukyvyn kannalta on erittäin tärkeää, että ne ottavat maailmanlaajuiset tietoverkot nopeasti hyötykäyttöön.

 4. Ministerit korostavat, että elektroninen kaupankäynti tarjoaa Euroopan yrityksille ja kuluttajille monia mahdollisuuksia. Se tehostaa yritysten toimintaa, parantaa niiden mahdollisuuksia vastata asiakkaiden tarpeisiin ja vähentää kustannuksia. Sen avulla pienet ja uudet yritykset voivat laajentaa toiminta-aluettaan paljon kauemmas kuin ennen oli mahdollista. Myös Euroopan kuluttajat hyötyvät, kun valikoimat kasvavat, erikoistuotteiden saatavuus paranee, tuotetiedot monipuolistuvat, kustannukset alenevat ja palvelu paranee.

 5. Ministerit korostavat Internetissä käytettävien verkkoalueiden nimien (domain-nimien) merkitystä elektronisen kaupankäynnin kehittymisen kannalta. He kannattavat kansainvälisesti tunnustettua ja avointa domain-nimien hallintajärjestelmää ja katsovat, että Euroopalla on oltava riittävä edustus tässä järjestelmässä.

Yksityinen sektori avainasemassa

 1. Ministerit tunnustavat, että yksityinen sektori on avainasemassa maailmanlaajuisten tietoverkkojen syntymisessä varsinkin infrastruktuuriin ja palveluihin suunnattujen investointien kautta.

 2. Ministerit katsovat, että maailmanlaajuisten tietoverkkojen laajenemisen täytyy ensisijaisesti tapahtua markkinavetoisesti ja yksityisten aloitteiden seurauksena ja että elektronisen kaupankäynnin laajenemisen tulee Euroopassa tapahtua yksityisten yritysten toiminnan kautta.

 3. Ministerit panevat tyytyväisinä merkille, että Euroopan teollisuus on ottanut edelläkävijän roolin varsinkin Atlantin yli käytävässä liike-elämän vuoropuhelussa, maailmanlaajuisten viestintämarkkinoiden vapauttamista koskevien WTO:n sopimusten solmimiseen johtaneessa prosessissa sekä tullien ja muiden esteiden poistamisessa tietotekniikan tuotteiden kaupalta. He kehottavat kaikkia osapuolia jatkamaan tältä pohjalta ja omaksumaan samanlaisen johtavan roolin uuden tietosisällön ja elektronisen kaupankäynnin kehittämisessä. Siten voidaan varmistaa, että Eurooppa saa täyden hyödyn, kun siirrytään infrastruktuurin rakentamisesta sisällön kehittämiseen.

 4. Ministerit panevat tyytyväisinä merkille, että teollisuus on itse ottanut merkittävän roolin standardien määrittelyssä. He katsovat, että tekninen ja kaupallinen yhteensopivuus kilpaillussa ympäristössä on välttämätöntä maailmanlaajuisten tietoverkkojen kehittymiselle. Siksi he kannustavat Euroopan yrityksiä osallistumaan aktiivisesti kansainvälisiin standardisoimispyrkimyksiin ja myös hyödyntämään Euroopan erityisvahvuuksia maailmalla.

 5. Ministerit korostavat yrittäjyyden keskeistä osaa maailmanlaajuisten tietoverkkojen syntymisessä. Siksi he haastavat Euroopan teollisuuden aktivoimaan voimavaransa ja käyttämään innovatiivisuuttaan ja luovuuttaan hyvinvoinnin ja työllisyyden luomiseksi.

 6. Ministerit katsovat, että pääoman ja varsinkin "siemenrahoituksen" ja riskipääoman saanti on elintärkeää nopeasti kasvaville tietotekniikan yrityksille. He kehottavat rahoituslaitoksia tarjoamaan lupaaville uusille yrityksille ja pk-yrityksille joustavia ja tehokkaita pääoman hankitakeinoja varsinkin niiden kehityksen alku- ja keskivaiheissa. Ministerit tukevat uusia tapoja investointien kanavoimiseksi tälle alalle.

 7. Ministerit korostavat, että yksityinen sektori voi merkittävällä tavalla edistää kuluttajien etujen suojelua ja eettisten periaatteiden noudattamista ja vaalimista ottamalla käyttöön toimivia itsesääntelyjärjestelmiä, jotka ovat yhdenmukaisia oikeusjärjestelmän kanssa ja joita oikeusjärjestelmä tukee. Ministerit kehottavat teollisuutta ottamaan käyttöön avoimia ja järjestelmistä riippumattomia sisällön luokittelujärjestelmiä, jotka täyttävät käyttäjien tarpeet ja joissa otetaan huomioon Euroopan kulttuurien ja kielten monimuotoisuus. He huomauttavat, että 17. helmikuuta 1997 annettu Euroopan unionin neuvoston päätöslauselma Internetin laittomasta ja haitallisesta sisällöstä tukee vahvasti tällaista lähestymistapaa.

Hallitusten kaksi tärkeää tehtävää: puitteiden luominen ja palvelutarjonnan piristäminen

Puitteiden luominen

 1. Ministerit katsovat, että julkisen sektorin on oltava aktiivinen, jotta kaikki maailmanlaajuisten tietoverkkojen tarjoamat mahdollisuudet voidaan käyttää hyväksi.

 2. Ministerit ovat yhtä mieltä siitä, että elektronisen kaupankäynnin sääntelyjärjestelmän tulisi olla selkeä ja kilpailua edistävä, ja siinä tulisi oikealla tavalla tasapainottaa ilmaisunvapaus ja yksityisen ja julkisen edun suojelu, varsinkin alaikäisten suojelu, ja varmistaa kuluttajansuoja.

 3. Ministerit painottavat, että online-ympäristössä pitäisi soveltaa samoja oikeudellisia periaatteita kuin muuallakin. Koska tekniikka kehittyy nopeasti, ministerit pyrkivät saamaan aikaan tekniikasta riippumattomat sääntelypuitteet. Samalla he pyrkivät välttämään tarpeetonta sääntelyä.

 4. Ministerit työskentelevät sellaisten puitteiden luomiseksi, joihin kuluttajat voivat luottaa ja jotka rohkaisevat yrityksiä investoimaan.

 5. Ministerit kannattavat periaatetta, jonka mukaan maailmanlaajuisissa tietoverkoissa noudatettavat verotuskäytännöt eivät saa syrjiä ketään. He katsovat, että elektronisen kaupankäynnin verotuskysymysten ratkaisemiseksi tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä ja tarvittaessa koordinointia, jottei kilpailu vääristyisi.

Palvelutarjonnan piristäminen

 1. Ministerit kehottavat hyödyntämään verkkoja julkisissa palveluissa, kuten koulutuksessa, terveydenhuollossa ja ympäristönsuojelussa. Verkkojen avulla voidaan edistää "elektronista demokratiaa" antamalla tietoa ja tarjoamalla kansalaisille mahdollisuus tuoda omat mielipiteensä esille. Ministerit aikovat hyödyntää verkkoja kansalaisten, liike-elämän ja hallinnon lähentämisessä esimerkiksi siten, että hallinnollisia muodollisuuksia voitaisiin hoitaa elektronisesti.

 2. Ministerit katsovat, että kilpailulla on tärkeä osuus uusien palvelujen synnyttämisessä, ja että on tärkeää edistää maailmanlaajuisten tietoverkkojen kohtuuhintaisia käyttömahdollisuuksia. He aikovat myös pyrkiä siihen, että verkkojen käyttö olisi helppoa ja kaikille mahdollista julkisten laitosten kuten kirjastojen kautta. Ministerit painottavat, että julkisen sektorin hallussa oleva tieto on tärkeää kansalaisille ja teollisuudelle, ja että se on merkittävä tekijä maailmanlaajuisten tietoverkkojen käytön kannalta. He aikovat varmistaa, että tätä tietoa on entistä laajemmin saatavilla uuden tekniikan avulla.

 3. Ministerit aikovat tehostaa hankintaa julkisella sektorilla, joka on itse merkittävä maailmanlaajuisten tietoverkkojen käyttäjä ja palveluiden hankkija. Tarkoituksena on parantaa yleisölle suunnattujen palveluiden laatua ja hallinnon tehokkuutta sekä lisätä kansalaisten osallistumista. Ministerit edistävät julkisten ja yksityisten osapuolien välisten kumppanuuksien luomista uuden tekniikan ja uusien palveluiden kehittämisen helpottamiseksi.

 4. Ministerit edistävät tutkimusta ja kehitystä innovaation tehostamiseksi ja tietoyhteiskunnan välineiden käytön helpottamiseksi. Ministerit kehottavat tutkimuskeskuksia tehostamaan maailmanlaajuisten tietoverkkojen välityksellä tekemäänsä yhteistyötä, verkottumaan kautta Euroopan ja kytkeytymään "tutkimuksen maailmankylään".

Luottamuksen rakentaminen

 1. Ministerit katsovat, että on lisättävä luottamusta maailmanlaajuisia tietoverkkoja kohtaan varmistamalla, että perusihmisoikeuksia kunnioitetaan, ja turvaamalla yhteiskunnan, myös tuottajien ja kuluttajien, yleiset edut siten, että palveluiden tarjonta on avointa ja rehellistä. Ministerit painottavat, että sovellettavaa lakia ja toimivaltaista oikeusistuinta koskevien sääntöjen on oltava asianmukaiset, varsinkin kuluttajia koskevissa tapauksissa.

Luovuuden ja investointien suojelu

 1. Henkisen omaisuuden oikeudet, varsinkin tekijänoikeudet ja lähioikeudet, ovat avainasemassa luovuuden kannustamisessa ja sisällön kriittisen massan aikaansaamisessa, ja jotta elektroninen kaupankäynti olisi mahdollista maailmanlaajuisten tietoverkkojen kautta.

 2. Ministerit pyrkivät saamaan nopeasti aikaan asianmukaiset muutokset tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia koskevaan lainsäädäntöön tietoyhteiskunnan uusien ilmiöiden ottamiseksi huomioon, ja jotta saataisiin aikaan yhdenmukainen ja suotuisa ympäristö luovuudelle ja investoinneille Euroopassa.

 3. Ministerit kannattavat joulukuussa 1996 solmittuja WIPO:n sopimuksia ja toimivat niiden ratifioimiseksi ja saattamiseksi voimaan pian. Ministerit korostavat, että on tärkeää saattaa TRIPS-sopimus nopeasti kokonaisuudessaan voimaan.

 4. Ministerit toimivat maailmanlaajuisen yhteisymmärryksen puolesta ottamalla aktiivisesti osaa meneillään oleviin, varsinkin WIPOn puitteissa käytäviin, kansainvälisiin neuvotteluihin (jotka koskevat esimerkiksi audiovisuaalisten esitysten suojaa, huomattavia investointeja vaativien tietokantojen suojaa sui generis sekä tavaramerkkien ja domain-nimien suojaa).

 5. Ministerit tuovat jälleen esille sitoutumisensa piratismin vastustamiseen myös suojattujen palveluiden osalta. Ministerit sitoutuvat vahvistamaan kansainvälistä yhteistyötä tällä alalla ja asettamaan tällaisen rikollisuuden torjunnan etusijalle.

Turvallisuus ja luottamuksellisuus

 1. Ministerit katsovat, että tietoturva on yksi maailmanlaajuisten tietoverkkojen menestymisen avaintekijöistä, ja että luotettava salaustekniikka on edellytys elektroniselle kaupankäynnille.

 2. Ministerit toimivat sen puolesta, että kansainvälisesti olisi saatavilla ja vapaasti valittavissa salaukseen liittyviä tuotteita ja yhteentoimivia palveluita, jotka ovat sovellettavien lakien mukaisia. Tämä tehostaisi tietoturvaa ja henkilökohtaisten ja liike-elämään liittyvien tietojen luottamuksellisuutta. Jos valtiot toteuttavat toimenpiteitä, tietojen suojelemiseksi perustelluissa tapauksissa, tällaisten toimien tulisi olla oikeassa suhteessa tapausten luonteeseen ja noudattaa sovellettavia yksityisyyssäännöksiä. Ministerit ottavat huomioon äskettäin hyväksytyt, salauspolitiikkaan liittyvät OECD:n suuntaviivat, jotka voivat toimia kansallisten toimien ja kansainvälisen yhteistyön pohjana.

 3. Ministerit kehottavat voimakkaasti teollisuutta edistämään tieto- ja viestintäjärjestelmiin liittyvän turvallisen tekniikan kehittämistä.

Digitaaliset allekirjoitukset

 1. Ministerit korostavat, että tarvitaan Euroopan laajuiset ja kansainväliset oikeudelliset ja tekniset puitteet, jotka varmistavat digitaalisten allekirjoitusten yhteensopivuuden ja luotettavuuden ja tarjoavat luotettavan ja avoimen tavan varmistaa tietojen, asiakirjojen ja viestien eheys elektronisessa kaupankäynnissä ja julkisten elinten ja kansalaisten välisessä kanssakäymisessä.

 2. Ministerit kehottavat teollisuutta ja kansainvälisiä standardisoimisjärjestöjä kehittämään digitaalisia allekirjoituksia varten teknologia- ja infrastruktuuristandardeja, joilla varmistetaan verkkojen käytön turvallisuus ja taataan yksityisyys ja tietoturva.

 3. Ministerit käynnistävät tarvittavat toimet digitaalisten allekirjoitusten käytön esteiden poistamiseksi oikeustoimista, liike-elämästä ja hallinnosta, sekä varmennusten oikeudellisen ja vastavuoroisen tunnustamisen aikaansaamiseksi.

Toimijoiden vastuu

 1. Ministerit korostavat, että on tärkeää määritellä selvästi oikeudelliset säännöt, jotka koskevat tiedon luomisen ja käytön välillä olevaan ketjuun osallistuvien vastuita. He katsovat, että on tarpeen selkeästi erottaa toisistaan sisällöntuottajien ja sisältöä levitykseen asettavien vastuu ja toisaalta välikäsien vastuu.

 2. Ministerit painottavat, että sisältöä koskevaan vastuuseen liittyvien sääntöjen olisi perustuttava yhteisiin periaatteisiin, jotta kaikki olisivat samassa asemassa. Siksi välittäjiä, kuten verkko-operaattoreita ja yhteyksien tarjoajia, ei yleensä tulisi pitää vastuullisina sisällöstä. Tätä periaatetta olisi sovellettava niin, että välittäjät eivät joudu kohtuuttomien tai syrjivien sääntöjen kohteeksi. Sisällön tarjolle panijoilta ei voida edellyttää sellaisten tietojen ennakkotarkastusta, joiden he eivät voi olettaa olevan laittomia. On kuitenkin otettava asianmukaisella tavalla huomioon se, onko välittäjillä ollut syytä tietää sisällöstä ja mahdollisuuksia valvoa sitä.

 3. Ministerit katsovat, että vastuusäännöissä pitäisi kunnioittaa sananvapauden periaatetta sekä yleistä ja yksityistä etua, eikä niiden pitäisi aiheuttaa toimijoille suhteetonta taakkaa.

Lisää mahdollisuuksia käyttäjille

Osallistumismahdollisuudet kaikille

 1. Ministerit kannattavat toimia, joilla lisätään kaikkien ikäryhmien ja yhteiskunnan sektoreiden tietoja ja tietoteknisiä taitoja. Heidän mielestään käyttäjillä täytyy olla oikeus päättää, miten he haluavat käyttää maailmanlaajuisia tietoverkkoja jokapäiväisessä elämässään.

 2. Ministerit pitävät tärkeänä, että tietotekniikkaa on sukupuolesta, iästä tai taustasta riippumatta tarjolla kaikille, myös syrjäseuduilla asuville, muita heikommassa asemassa oleville (esimerkiksi pitkäaikaistyöttömille), vammaisille ja vanhuksille. Ministerit kannustavat toimia, jotka parantavat tarjontaa käyttäjien omilla kielillä ja edistävät siten kielellistä monimuotoisuutta.

Elektroninen luku- ja kirjoitustaito ja koulutus

 1. Maailmanlaajuisten tietoverkkojen mahdollisuudet voidaan hyödyntää täysimittaisesti, jos kaikilla kansalaisilla ja yrityksillä on keinot tarjolla olevien palveluiden käyttämiseen ja ennen kaikkea taito käyttää niitä. Tämän vuoksi ministerit kehottavat teollisuutta nopeuttamaan helppokäyttöisten käyttöliittymien kehittämistä, jolloin tietoteknisiä taitoja voidaan parantaa ja verkkojen käyttöä rajoittavia tai käyttöhalukkuutta vähentäviä tekijöitä poistaa. Käyttäjien tarpeet vaihtelevat suuresti, ja heidän tulisi voida hankkia omiin tarpeisiinsa sopivat laitteet ja ohjelmat.

 2. Ministerit edistävät koulujärjestelmän ja ammatillisen koulutuksen kehittämistä siten, että verkoista saatavaa tietoa käytetään osana oppimisprosessia kaikilla tasoilla ala-asteelta aina jatkokoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen.

 3. Ministerit katsovat, että opettajilla on tärkeä rooli nuorten valmistamisessa tietoyhteiskuntaa varten. He korostavat, että opettajille olisi annettava valmiudet multimediasisällön ottamiseen mukaan opetusohjelmaan ala-asteelta lähtien. Lasten pitäisi jo varhaisella iällä saada "verkkolukutaidon" opetusta ja tutustua uusiin viestintämenetelmiin ja maailmanlaajuisiin tietoverkkoihin.

Tietosuoja

 1. Ministerit ovat vahvasti sitä mieltä, että maailmanlaajuisten tietoverkkojen käyttäjien henkilötietoja pitäisi kerätä ainoastaan silloin, kun käyttäjä on siihen suostunut tai kun tietojen kerääminen ja käsittely on lain mukaan sallittua. Käyttäjien yksityisyyden suojelemiseksi olisi oltava asianmukaiset oikeudelliset suojakeinot ja tekniset apuvälineet.

 2. Ministerit sopivat yhteistyöstä, jotta saataisiin aikaan maailmanlaajuiset periaatteet tiedon vapaasta kulusta ja yksityisyyden ja henkilökohtaisten ja liike-elämään liittyvien tietojen suojelusta. Tässä yhteydessä tukeudutaan työhön, jota on jo tehty EU:ssa, Euroopan neuvostossa, OECD:ssä ja YK:ssa.

 3. Ministerit hyväksyvät periaatteen, jonka mukaan käyttäjät voivat toimia nimettömästi myös tietoverkkojen ulkopuolella ja tämän vuoksi samat mahdollisuudet pitäisi suoda heille myös tietoverkoissa.

 4. Ministerit kehottavat teollisuutta tarjoamaan teknisiä ratkaisuja, joilla voidaan varmistaa yksityisyys ja suojella henkilökohtaisia tietoja maailmanlaajuisissa tietoverkoissa. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi verkkojen selailu ja sähköposti- ja maksujärjestelmien käyttö nimettömänä.

Käyttäjän valinnan helpottaminen

 1. Ministerit kehottavat ohjelmistoteollisuutta tarjoamaan välineitä, joiden avulla käyttäjät voivat valita ne sisältöluokat, joita he haluavat — tai eivät halua — ottaa vastaan ja siten vastata liiallisen tietomäärän ja epätoivottavan tai haitallisen sisällön muodostamaan ongelman.

 2. Ministerit pitävät tervetulleina tehokkaita palveluja ja ohjelmia, joiden avulla voidaan etsiä ja hakea tietoa ja toimittaa haluttua tietoa suoraan käyttäjille.

 3. Ministerit korostavat sellaisten suodatus- ja luokittelujärjestelmien tärkeyttä, joiden avulla käyttäjät voivat päättää mitä tietoluokkia he itse tai heidän vastuullaan olevat lapset ja nuoret voivat käyttää.

Euroopan vahvuuksien hyödyntäminen

 1. Ministerit katsovat, että Euroopan monet vahvuudet ovat tärkeä tekijä maailmanlaajuisten tietoverkkojen kehittymisessä. Näiden vahvuuksien hyödyntäminen tulisi pitää koko ajan mielessä.

 2. Ministerit katsovat, että Euroopan vahva teknologia- ja infrastruktuuripohja on strateginen kilpailuetu. He panevat erityisesti merkille Euroopan menestymisen tärkeiden maailmanlaajuisia tietoverkkoja koskevien standardien kehittämisessä ja sen johtavan aseman digitaalisten tietoliikenneverkkojen käyttöönotossa ja elektroniseen kaupankäyntiin liittyvien tärkeiden tekniikoiden, kuten älykorttien, kehittämisessä. Ministerit katsovat, että televiestintämarkkinoiden vapauttaminen Euroopassa on ollut erittäin tärkeää maailmanlaajuisten tietoverkkojen syntymiselle ja elektronisen kaupankäynnin kehittymiselle Euroopassa. He sitoutuvat toteuttamaan televiestintämarkkinoiden täydellisen vapauttamisen aikaisempien sitoumusten ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

 3. Sisällön kehittäminen on ministerien mielestä toinen Euroopan vahvuusalue. He katsovat, että Euroopan yhteisen perinnön ytimen muodostava kulttuurien ja kielten monimuotoisuus on selkeä kaupallinen kilpailuetu maailmanlaajuisissa tietoverkoissa. Tältä pohjalta ministerit kannustavat toimia, joilla pyritään levittämään kulttuurisisältöä, kehittämään ja käyttämään tietotekniikan välineitä ja menetelmiä eri kielten välisen tiedonvälityksen helpottamiseksi sekä luomaan kansainvälisiä standardeja, jotka mahdollistavat kirjainmerkistöiltään erilaisten kielten käyttämisen verkoissa.

 4. Ministerit toteavat, että on tarpeen saada aikaan vahva ja monipuolinen eurooppalainen sisältöteollisuus. He ovat tyytyväisiä siitä, että Euroopan multimediayritykset ovat jo valjastaneet huomattavan määrän resursseja ja asiantuntemusta tuodakseen markkinoille pitkälle jalostettuja tietopalveluita ja -tuotteita maailmanlaajuisten tietoverkkojen kautta. He panevat myös merkille, että hyvin innovatiiviset eurooppalaiset pk-yritykset, jotka ovat erikoistuneet monien eri alojen toimintaan, esimerkiksi multimediatuotantoon, edistyneeseen kielenkäsittelyyn ja tietohakuihin, ovat pääsemässä menestyksellisesti maailmanlaajuisille markkinoille. Ministerit edistävät aktiivisesti sisältöön ja palveluihin liittyvää innovointia Euroopan audiovisuaalisen alan, televiestinnän ja kustantajien välisen vuorovaikutuksen kautta. He haastavat Euroopan teollisuuden hyödyntämään näitä mahdollisuuksia ja hallitukset edistämään tällaisia aloitteita konkreettisesti.

 5. Ministerit korostavat, että maailmanlaajuiset tietoverkot voivat merkittävällä tavalla edistää Euroopan integraatiota. Tiedon vapaa kulku ja ajan ja etäisyyksien asettamien esteiden poistuminen antavat kaikkien Euroopan maiden, varsinkin EU:n jäsenyyttä tavoittelevien maiden, liike-elämälle, kuluttajille ja hallituksille mahdollisuuden käyttää samoja tietoja samoin ehdoin. Ne voivat myös olla samaan aikaan tiedon ja palveluiden käyttäjiä sekä tuottajia. Lisääntyvä kilpailu markkinoilla laskee infrastruktuuriin tarvittavien investointien ja verkkojen käytön kustannuksia.

Kansainvälisen ulottuvuuden vahvistaminen

 1. Maailmanlaajuiset tietoverkot ovat perusluonteeltaan kansainvälisiä. Ministerit huomauttavat, että varsinkin elektroninen kaupankäynti on luonteeltaan maailmanlaajuista. He painottavat edelleen, että kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä, jotta voitaisiin poistaa esteet maailmanlaajuisten tietoverkkojen hyödyntämiseltä ja varmistaa, että kaikki edut ovat saatavilla ei vain yksittäisten maiden rajojen sisällä vaan koko Euroopassa ja maailmassa.

 2. Ministerit kannattavat Euroopan verkkojen kytkemistä teollisuus- ja kehitysmaiden verkkoihin, yhteistyötä erityisesti Keski- ja Itä-Euroopan ja Välimeren alueen maiden kanssa sekä G7-kokeiluhankkeisiin ja varsinkin pk-yritysten maailmanlaajuisiin markkinoihin liittyvää yhteistyötä.

 3. Ministerit katsovat, että viimeaikaisilla uraauurtavilla sopimuksilla joita ovat WTO:n televiestinnän peruspalveluja koskeva sopimus, tietotekniikkasopimus ja kahdenväliset varmentamismenettelyjen vastavuoroista tunnustamista koskevat sopimukset — on suora ja myönteinen vaikutus maailmanlaajuisiin tietoverkoihin. Ne piristävät kilpailua, alentavat kustannuksia ja luovat uusia mahdollisuuksia, varsinkin elektronisen kaupankäynnin alueella — kaikkien käyttäjien hyödyksi.

 4. Ministerit kehottavat käyttämään täysin mitoin hyväksi monenvälisiä foorumeita kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseksi niin, että toiminta on asianmukaisesti koordinoitua. Ministerit tekevät yhteistyötä keskenään ja Euroopan neuvostossa, OECD:ssä, WTO:ssa ja muilla kansainvälisillä foorumeilla elektronisen kaupankäynnin esteiden tunnistamiseksi ja poistamiseksi, uusien esteiden muodostumisen estämiseksi ja selkeiden oikeudellisten puitteiden aikaansaamiseksi kansallisella ja mahdollisuuksien mukaan Euroopan ja maailmanlaajuisella tasolla.

 5. Ministerit myöntävät, että maailmanlaajuisten tietoverkkojen väärinkäyttö asettaa erityisiä haasteita. Siksi kansainvälinen yhteistyö tällä alueella on heidän mielestään välttämätöntä. Ministerit edistävät aktiivisesti poliisi- ja oikeusviranomaisten yhteistyötä varsinkin teknologiakoulutuksessa ja keskinäisessä avunannossa laittoman sisällön ja huipputekniikkaan liittyvän rikollisuuden torjumiseksi. He kannattavat kansainvälisten vihjepuhelinverkostojen perustamista.

 6. Ministerit pitävät myönteisinä OECD:n aloitteita kansallisia lainsäädäntöjä koskevan vertailututkimuksen suorittamisesta ja Internetin laittomasta sisällöstä saatujen kokemusten vaihdosta. Ministerit kannattavat monenvälistä ja eurooppalaista lähestymistapaa ja katsovat, että kansainvälinen ulottuvuus on ehdottomasti otettava huomioon, jotta käyttäjät voisivat luottaa maailmanlaajuisiin tietoverkkoihin.

Seuranta

 1. Ministerit kehottavat tietoyhteiskuntafoorumia ja EU:n ja KIE-maiden foorumia harkitsemaan toimia, joilla voitaisiin antaa yleisölle tietoa tietoyhteiskunnasta. Tällainen toimi voisi olla tietoyhteiskunta-aiheisen teemapäivän järjestäminen koko Euroopassa.

 2. Ministerit pitävät hyvinä monien maiden ehdotuksia, joiden mukaan vuoden 1998 aikana järjestettäisiin tässä kokouksessa käsiteltyjä kysymyksiä selvittäviä tapahtumia.

 3. Ministerit kehittävät edelleen kansallisia strategioita ja toimintasuunnitelmia ja vahvistavat yhteistyötään Euroopassa ja kansainvälisesti edistääkseen maailmanlaajuisten tietoverkkojen tarjontaa ja käyttöä tämän julistuksen periaatteiden pohjalta.

 

 

Home - Gate - Back - Top - Finalfi - Relevant