Bonn Conference Logo
I*M EUROPE
Conference Home
Ministerial Declaration
DE EN ES FI FR 
GR IT NL PT SV 
Industrial Declaration
User Declaration
Theme Paper
Download Theme Paper
Programme
List of Participants 
List of participating 
European Ministers

Promoting Best Use, Preventing Misuse
Legal Advisory Board
Internet issues

Ministererklæring

Forbundsrepublikken Tyskland og Europa-Kommissionen har sammen tilrettelagt en europæisk ministerkonference om "Udnyttelse af mulighederne i forbindelse med globale informationsnet”, som blev afholdt i Bonn fra 6.-8. Juli 1997.

Ministre fra Den Europæiske Unions medlemsstater, medlemmer af Den Europæiske Frihandelssammenslutning, repræsentanter for de central- og østeuropæiske lande og Cypern, medlemmer af Europa-Kommissionen, fremtrædende gæster fra De Forenede Stater, Canada, Japan og Rusland samt repræsentanter for erhvervslivet, brugerne samt europæiske og internationale organisationer deltog i konferencen.

Formålet med konferencen har været at øge det almindelige kendskab til anvendelsen af globale informationsnet, at identificere, hvilke hindringer der ligger i vejen for deres anvendelse, at drøfte mulige løsninger og at skabe en åben dialog om nye muligheder for europæisk og internationalt samarbejde.

De deltagende ministre fra Den Europæiske Unions medlemsstater, ministrene fra landene i Den Europæiske Frihandelssammenslutning og ministrene fra de central- og østeuropæiske lande samt Cypern fremsætter hermed følgende erklæring:

En mulighed for alle

 1. Ministrene er af den opfattelse, at skabelsen af globale informationsnet er en yderst positiv udvikling. Den er af afgørende betydning for Europas fremtid og er en mulighed, som står åben for alle, såvel store som små virksomheder, borgerne og de offentlige myndigheder.
 2. Ministrene erkender, at de fremskridt, der er sket i udviklingen af globale informationsnet, vil kunne påvirke ethvert aspekt af vores samfund - fra handel til sundhedspleje, fra uddannelse til fritid, fra offentlig forvaltning til udøvelse af demokrati. De er af den opfattelse, at de muligheder, det globale informationsnet tilbyder, skal udnyttes hurtigt og intensivt, så at man kan høste de fordele, der følger med i henseende til konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse. I den forbindelse bemærker de, at Internettet allerede nu er ved at skabe nye virksomheder, nye højværditjenester og - hvad vigtigere er - nye job.
 3. De understreger Internettets særlige karakteristika og grundlæggende tværnationale karakter. Internettet er det mest slående eksempel på sådanne net, hvilket på næsten alle måder skiller det ud fra traditionelle kommunikationsmidler. De noterer den pionerrolle, som det europæiske forskningsmiljø spiller i udviklingen af World Wide Web, og som europæiske virksomheder og brugere spiller i forbindelse med dettes globale vækst.
 4. Globale net har en afgørende indflydelse på det sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle område. Det åbner flere muligheder for underviserne, er med til at fjerne de hindringer, der ligger i vejen for skabelse og formidling af indhold på forskellige sprog, opvejer den negative virkning, som afstanden har for fjerntboende brugere, og giver brugerne adgang til stadig flere og rigere informationskilder.
 5. Lige så vigtigt er det efter deres opfattelse, at de globale informationsnet giver praktisk mulighed for at kunne ytre sig frit og få adgang til information. Globale informationsnet fremmer demokratiet ved at forbedre kommunikationen mellem borgerne og myndighederne og ved at fremme aktiv deltagelse i den demokratiske proces.
 6. Ministrene erkender, at disse nye muligheder også indebærer nye udfordringer. Navnlig kan det høje tempo i udviklingen skabe teknologisk og retlig usikkerhed. Hvis man ikke her finder frem til passende løsninger, vil det medføre, at virksomhederne udskyder deres investeringer, og at brugernes accept af de nye muligheder trækker ud.
 7. De opfordrer derfor alle europæiske aktører - virksomhederne, forbrugerne og regeringerne - til i et konstruktivt samarbejde at tage disse udfordringer op og udnytte de økonomiske og sociale muligheder, der ligger i det globale informationsnet, optimalt. De er fast besluttet på at udnytte alle muligheder for at skabe nye arbejdspladser, udnytte nye former for beskæftigelse (som f.eks. fjernarbejde), bevare den social standard og sikre større økonomisk integration og social samhørighed. De anser det for yderst vigtigt, at der på europæisk og globalt plan ikke opstår en kløft mellem dem, som "har", og dem, som "ikke har" information.

Fremme af økonomisk vækst: udvikling af indhold og handel

 1. Ministrene erkender, hvor store muligheder det globale informationsnet har for at fremme økonomisk vækst, navnlig gennem mere effektiv kommunikation, udvikling af nye former for indhold og indførelse af elektronisk handel. Efter deres opfattelse er det af afgørende betydning for Europas fremtidige konkurrenceevne, at disse muligheder udnyttes, og de understreger, at Europa er indstillet på at yde sin indsats til at sikre en dynamisk udvidelse af den globale elektroniske handel.
 2. Ministrene erkender, at indhold i sig selv er et vigtigt område og en central drivkraft for elektronisk handel. De mener derfor, at tilvejebringelse af europæisk indhold og europæiske tjenester af høj kvalitet bør prioriteres højt i den økonomiske politik og erhvervspolitikken. De understreger, at et righoldigt og varieret udvalg af indhold og tjenester ikke kun vil opfylde de europæiske forbrugeres behov, men at de i et digitalt miljø, som begunstiger mangfoldigheden, vil vise sig lige så attraktive for brugere i andre dele af verden.
 3. Ministrene noterer med tilfredshed det engagement, som europæiske virksomheder - såvel store virksomheder som innovative SMV'er - har lagt for dagen. De har samlet en betydelig ekspertise og foretaget store investeringer og således med succes fundet en plads på de globale multimedie- og informationsmarkeder. Disse initiativer bør nyde effektivt fremme. Det er af afgørende betydning for virksomhedernes, navnlig SMV'ernes, konkurrenceevne, at de hurtigt begynder at bruge de globale informationsnet.
 4. Ministrene peger på de muligheder, som elektronisk handel tilbyder såvel de europæiske virksomheder som forbrugerne. Den forbedrer virksomhedernes rentabilitet, giver større mulighed for at opfylde kundens ønsker og reducerer omkostningerne. Den gør det muligt for små virksomheder og nye aktører på markedet at udvide deres aktiviteter langt ud over, hvad der tidligere var muligt. Ministrene erkender, at de europæiske forbrugere også vil kunne nyde godt af et bredere udvalg, et større udbud af specialprodukter, mere omfattende produktoplysning, lavere priser og en mere kundeorienteret service.
 5. Ministrene understreger betydningen af Internet-domænenavnene for udviklingen af den elektroniske handel. De støtter princippet om et internationalt anerkendt og gennemsigtigt system til styring af domænenavnesystemet. De finder det bydende nødvendigt, at Europa sikres passende repræsentation i dette system.

En nøglerolle for den private sektor

 1. Ministrene anerkender den centrale rolle, som den private sektor spiller i de globale informationsnets fremvækst, navnlig gennem dens investeringer i infrastrukturer og tjenester.
 2. Ministrene er af den opfattelse, at de globale informationsnets ekspansion principielt bør bestemmes af markedskræfterne og overlades til det private initiativ. De mener også, at det skal være det private initiativ, der skal være drivkraften bag den elektroniske handels ekspansion i Europa.
 3. Ministrene noterer med tilfredshed den pionerrolle, som den europæiske industri, navnlig gennem den transatlantiske erhvervsdialog, har spillet i den proces, som førte frem til WTO-aftalerne om åbning af de globale kommunikationsmarkeder og fjernelse af toldskrankerne og de tekniske handelshindringer for informationsteknologiprodukter. De opfordrer alle aktører til at udnytte denne drivende kraft og spille en lignende ledende rolle i udviklingen af nyt informationsindhold og elektronisk handel for at sikre, at Europa fuldt ud kan drage nytte af overgangen fra infrastruktur til indhold.
 4. Ministrene noterer med tilfredshed den centrale rolle, som industrien selv har indtaget med hensyn til at opstille normer. De er af den opfattelse, at teknologisk og kommerciel interoperabilitet i et konkurrencepræget miljø er en afgørende faktor i den fremtidige udvikling af globale informationsnet. De tilskynder derfor europæiske virksomheder til ikke kun at deltage aktivt i internationale standardiseringsbestræbelser, men også at gøre Europas særlige styrkeområder gældende på globalt plan.
 5. Ministrene understreger den afgørende rolle, som iværksætterne spiller ved skabelsen af de globale informationsnet. Ministrene opfordrer derfor den europæiske industri til at mobilisere sine omfattende ressourcer på dette område og til at prioritere innovation og kreativitet med henblik på at skabe velfærd og beskæftigelse.
 6. Ministrene erkender, at adgang til kapital, navnlig startkapital og risikovillig kapital, er af afgørende betydning for nye vækstorienterede virksomheder inden for informationssektoren. De opfordrer finanssektoren til at sikre lovende, nyetablerede europæiske virksomheder og SMV'er fleksible og effektive mekanismer til at rejse kapital, navnlig på de tidlige og mellemliggende stadier af deres udvikling. De vil fremme innovative måder at kanalisere investeringer over i denne nøglesektor.
 7. Ministrene understreger den rolle, som den private sektor kan spille, når det drejer sig om at beskytte forbrugernes interesser og fremme og respektere etiske normer, ved hjælp af velfungerende selvreguleringsystemer, som er i overensstemmelse med retssystemet, og som støttes af dette. Ministrene tilskynder industrien til at implementere åbne, platformuafhængige indholdsklassifikationssystemer og til at foreslå klassifikationstjenester, som opfylder forskellige brugeres behov og tilgodeser Europas kulturelle og sproglige mangfoldighed. De noterer, at Rådets resolution af 17. februar 1997 om illegalt og skadeligt indhold på Internettet kraftigt støtter en sådan strategi.

To vigtige opgaver for regeringerne: at skabe de nødvendige rammer og at stimulere nye tjenester

At skabe de nødvendige rammer

 1. Ministrene erkender, at den offentlige sektor skal spille en aktiv rolle for at sikre, at det globale informationsnets potentiale udnyttes.
 2. Ministrene er enige om, at en retlig regulering af elektronisk handel skal være klar, forudsigelig og konkurrencemæssig neutral, skal finde den rette balance mellem ytringsfrihed og beskyttelse af private og offentlige interesser, navnlig beskyttelse af mindreårige, og skal sikre beskyttelse af forbrugeren.
 3. Ministrene fremhæver, at de generelle lovrammer skal anvendes på samme måde online, som de anvendes offline. I betragtning af hvor hurtig ny teknologi udvikler sig, vil de stræbe mod at udarbejde regler, som er teknologineutrale og i videst muligt omfang undgå unødig regulering.
 4. Ministrene er enige om at arbejde for at få etableret sådanne lovrammer, som vil indgyde forbrugerne tillid og tilskynde virksomhederne til at investere.
 5. Ministrene støtter princippet om ikke-diskriminerende afgifter på brugen af globale informationsnet. De er enige i, at skattespørgsmål vedrørende elektronisk handel skal løses ved internationalt samarbejde og eventuelt samordning for at undgå konkurrenceforvridning.

At stimulere nye tjenester

 1. Ministrene opfordrer til brug af net inden for offentlige tjenester, som f.eks. uddannelse, sundhedspleje og miljø. De vil støtte brugen af disse net til at fremme "det elektroniske demokrati" ved at stille information til rådighed for borgerne og gøre det lettere for borgerne at svare. De vil bruge nettene til at bringe borgerne og virksomhederne tættere på myndighederne, f.eks. ved at gøre det muligt at afvikle administrative formaliteter elektronisk.
 2. Ministrene anerkender den nøglerolle, som konkurrencen spiller med hensyn til at stimulere nye tjenester, og også vigtigheden af at fremme adgangen til de globale informationsnet og tjenester til overkommelige priser. De vil også arbejde for at skabe let og generel adgang til nettene for alle via offentlige faciliteter, som f.eks. biblioteker. De understreger, at information fra den offentlige sektor er af stor betydning for borgerne og industrien og vil være en betydelig drivkraft bag de globale informationsnet. De vil arbejde for at sikre, at nettene bliver bredere tilgængelige gennem anvendelse af ny teknologi.
 3. Ministrene vil afbalancere indkøbsaktiviteterne i den offentlige sektor, som selv i stort omfang køber og bruger globale informationsnet med henblik på at forbedre kvaliteten af tjenesterne til offentligheden, de offentlige myndigheders effektivitet og borgernes deltagelse. De vil fremme oprettelsen af offentlige/private partnerskaber for at lette udviklingen af nye teknologier og tjenester.
 4. Ministrene vil stimulere forskning og udvikling med henblik på at fremme innovationen og skabe et brugervenligt informationssamfund. Ministrene opfordrer forskningscentrene til øget forskningssamarbejde via de globale informationsnet ved at foretage sammenkobling over hele Europa og slutte sig sammen til en “global forskningsby”.

Behovet for at opbygge tillid

 1. Ministrene erkender, at det er af afgørende betydning at få opbygget tillid til de globale informationsnet ved at sikre, at de grundlæggende menneskerettigheder respekteres, og ved at sikre samfundets interesser generelt, herunder producenternes og forbrugernes interesser, først og fremmest gennem rimelige og gennemsigtige tjenestetilbud. De understreger behovet for at sikre hensigtsmæssige bestemmelser om, hvilke love der skal anvendes, og hvilke domstole der er kompetente, navnlig i sager, som vedrører forbrugerne.

Beskyttelse af kreativitet og investeringer

 1. Intellektuel ejendomsret, navnlig ophavsret og dermed beslægtede rettigheder, spiller en central rolle med hensyn til at fremme kreativiteten og tilgængeligheden af det nødvendige mindstemål af indhold og med hensyn til at muliggøre elektronisk handel på de globale informationsnet.
 2. Ministrene vil arbejde for en hurtig gennemførelse af relevante tilpasninger af lovrammen for ophavsret og dermed beslægtede rettigheder i erkendelse af de nye fænomener i informationssamfundet, og få skabt et sammenhængende og gunstigt miljø for kreativitet og investering i Europa.
 3. Ministrene hilser de to WIPO-traktater, som blev vedtaget i december 1996, velkommen, og de vil arbejde for en hurtigt ratificering og ikrafttrædelse af traktaten. Ministrene understreger behovet for en fuldstændig og planmæssig gennemførelse af TRIPS-aftalen.
 4. Ministrene vil også arbejde for at opnå global konsensus gennem aktiv deltagelse i løbende internationale forhandlinger, navnlig inden for rammerne af WIPO, om de spørgsmål, der er under drøftelse (som f.eks. beskyttelse af audiovisuelle fremførelser, særlig beskyttelse af databaser, der kræver omfattende investeringer, samt varemærker og domænenavne).
 5. Ministrene gentager deres tilsagn om at bekæmpe krænkelser af ophavsretten, herunder krænkelse af ophavsretten i forbindelse med tjenester med adgangsstyring. De forpligter sig til at styrke det internationale samarbejde på dette område og til at bekæmpe denne form for kriminalitet som en af de vigtigste opgaver.

Sikkerhed og fortrolighed

 1. Ministrene betragter informationssikkerhed som et af nøgleproblemerne ved skabelsen af det globale informationssamfund og erkender vigtigheden af, at der er en effektiv krypteringsteknologi til rådighed i forbindelse med elektroniske handel.
 2. De vil arbejde på at gøre krypteringsprodukter og interoperable tjenester internationalt tilgængelige og gøre det muligt frit at kunne vælge mellem disse under iagttagelse af gældende lov. De vil således effektivt bidrage til datasikkerhed og fortrolighed, for så vidt angår personoplysninger og forretningsdata. Hvis et land træffer foranstaltninger til at beskytte legitime behov for lovhjemlet adgang, skal disse foranstaltninger være afpassede og effektive og respektere de gældende regler om beskyttelse af privatlivets fred. Ministrene tager de netop vedtagne OECD-retningslinjer for krypteringspolitik til efterretning som et grundlag for nationale politikker og internationalt samarbejde.
 3. Ministrene opfordrer kraftigt industrien til at fremme udviklingen af sikre teknologier til informations- og kommunikationssystemer.

Digitale signaturer

 1. Ministrene understreger behovet for en retlig og teknisk regulering på europæisk og internationalt plan, som sikrer kompatibilitet og skaber tillid til digitale signaturer, en pålidelig og gennemsigtig måde at sikre data på, dokumenters og meddelelsers autentificering og integritet både i forbindelse med elektronisk handel og elektroniske transaktioner mellem de offentlige institutioner og borgerne.
 2. Ministrene opfordrer industrien og de internationale standardiseringsorganisationer til at udarbejde tekniske og infrastrukturelle standarder for digitale signaturer til at sikre, at nettene kan benyttes sikkert og pålideligt, og opfylde kravene om privatlivets fred og databeskyttelse.
 3. Ministrene vil træffe de nødvendige foranstaltninger til at fjerne hindringerne for brugen af digitale signaturer inden for det retlige område, erhvervslivet og den offentlige administration og til at gennemføre retlig og gensidig anerkendelse af certifikater.

Aktørernes ansvar

 1. Ministrene understreger betydningen af klart at få fastlagt de relevante retsregler for de forskellige aktørers ansvar i informationskæden mellem skabelse og anvendelse af indhold. De erkender nødvendigheden af foretage en klar skelnen mellem ansvaret hos dem, der producerer indholdet og sætter det i cirkulation, og hos formidlerne
 2. Ministrene understreger, at reglerne om ansvar for indhold skal baseres på et sæt fælles principper for at sikre lige betingelser for alle parter. Derfor bør formidlere, som. f.eks. netoperatører og adgangsleverandører, generelt ikke være ansvarlige for indhold. Dette princip bør anvendes på en sådan måde, at formidlere, som f.eks. netoperatører og adgangsleverandører, ikke er underkastet urimelige, uforholdsmæssige eller diskriminatoriske regler. I hvert fald bør det ikke være sådan, at værtstjenester, som formidler tredjepartsindhold, forventes at foretage en forudgående kontrol af indhold, som de ikke har grund til at tro ikke er lovligt. I den forbindelse skal der tages særligt hensyn til, om sådanne formidlere havde rimelig grund til at kende og rimelig mulighed for at kontrollere indholdet.
 3. Ministrene er af den opfattelse, at regler om ansvar skal være forenelige med princippet om ytringsfrihed, respektere offentlige og private interesser og ikke pålægge aktørerne uforholdsmæssige byrder.

Åbning af flere muligheder for brugeren

Hvordan får alle mulighed for at deltage?

 1. Ministrene går ind for aktioner, som skal fremme bevidstgørelsen og IT-alfabetismen blandt alle alders- og samfundsgrupper. Ministrene anerkender brugernes ret til selv at afgøre, hvordan de vil bruge de globale net som en del af deres dagligdag.
 2. Ministrene understreger betydningen af, at der er bred adgang til informationsteknologien for borgere af begge køn, i alle aldre og med en hvilken som helst baggrund, herunder borgere, som bor i fjerntliggende områder, og ugunstigt stillede befolkningsgrupper, f.eks. langtidsledige, handicappede og ældre mennesker. Ministrene vil fremme aktioner, som skal gøre indhold tilgængeligt på brugernes eget sprog og hermed fremme den sproglige mangfoldighed.

IT-alfabetisme og uddannelse

 1. Den bedst mulige udnyttelse af de globale informationsnet kan opnås, såfremt alle borgere og virksomheder ikke kun råder over midlerne til at få adgang til de tilbudte tjenester, men også har tillid til dem og er i stand til at bruge dem. Ministrene opfordrer derfor industrien til at fremskynde udviklingen af brugervenlige grænseflader med henblik på at forenkle brugen af nettene, fremme IT-alfabetismen og håndtere de grundlæggende årsager til en begrænset og/eller tilbageholdende anvendelse af nettene. Brugernes behov varierer fra meget enkle til meget sofistikerede behov, og de skal være i stand til at købe udstyr og software, som opfylder deres behov.
 2. Ministrene vil fremme reformer inden for det teoretiske og praktiske uddannelsessystem, således at de oplysninger, der stilles til rådighed på nettene, kan udnyttes som led i uddannelsesprocessen på alle niveauer, fra folkeskole- til universitetsniveau og i forbindelse med livslang uddannelse.
 3. Ministrene anerkender den centrale rolle, som lærerne kan spille ved forberedelsen af de unge til informationssamfundet. De understreger, at der skal gøres en særlig indsats for at sætte dem i stand til at integrere multimedieindhold i deres undervisningsprogrammer på alle klassetrin. Børn skal allerede i en tidlig alder undervises i "net-alfabetisme", så at de kan blive fortrolige med brugen af den nye kommunikationsteknologi og de globale informationsnet.

Databeskyttelse

 1. Ministrene understreger kraftigt, at personoplysninger vedrørende brugere af de globale informationsnet kun må indsamles og bearbejdes, hvis brugeren har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, eller hvis en sådan indsamling eller bearbejdning er tilladt ved lov, og at der skal tilvejebringes passende retlige kontrolforanstaltninger og tekniske værktøjer til at beskytte brugerens ret til privatlivets fred.
 2. Ministrene er enige om at arbejde hen imod globale principper om frie informationsstrømme og samtidig beskytte den grundlæggende ret til privatlivets fred samt person- og forretningsoplysninger. De vil her bygge videre på det arbejde, som allerede er udført af EU, Europarådet, OECD og FN.
 3. Ministrene anerkender princippet om, at når brugeren kan vælge at forblive anonym offline, bør dette også være muligt online.
 4. Ministrene opfordrer industrien til at implementere tekniske midler til at sikre privatlivets fred og beskytte personoplysninger på de globale informationsnet, som f.eks. anonyme konsultations-, e-mail- og betalingsfaciliteter.

Hvordan lettes brugernes valg?

 1. Ministrene opfordrer softwareindustrien til at tilvejebringe de værktøjer, som er nødvendige for at sætte brugerne i stand til dels elv at vælge, hvilke indholdskategorier de ønsker at modtage, dels at håndtere den flodbøge af informationer, de bombarderes med, samt uønsket og skadeligt indhold.
 2. Ministrene hilser derfor udviklingen af effektive tjenester og softwareværktøjer velkommen, som gør det muligt at foretage søgning og fremskaffelse af information og levering af specielt bestilt information til brugeren.
 3. Ministrene understreger betydningen af, at der er filtreringsteknologi og klassificeringssystemer til rådighed, som sætter brugerne i stand til at bestemme, hvilke kategorier af indhold de selv ønsker, og hvilket indhold mindreårige, som de har ansvaret for, skal have adgang til.

Udnyttelse af Europas styrke

 1. Ministrene er af den opfattelse, at Europas mange stærke sider vil yde et afgørende bidrag til udviklingen af globale informationsnet. Man bør satse på at udnytte disse stærke sider.
 2. Ministrene erkender, at Europas stærke basis inden for teknologi og infrastruktur vil udgøre en strategisk fordel. De noterer bl.a. Europas succes med hensyn til at udvikle nøglestandarder for globale informationsnet, dets førerposition i den tidlige opbygning af avancerede digitale telekommunikationsnet og i udviklingen af den nødvendige teknologi til elektronisk handel, som f.eks. “smart cards”. De erkender den afgørende rolle, som liberaliseringen af telekommunikationssektoren i Europa spillede i forbindelse med skabelsen af de globale informationsnet og i udviklingen af elektronisk handel i Europa. De forpligter sig til en fuldstændig og planmæssig åbning af telekommunikationsmarkederne i overensstemmelse med tidligere tilsagn og internationale aftaler.
 3. Ministrene erkender desuden, at udvikling af indhold er en anden af Europas stærke sider. De er af den opfattelse, at den kulturelle og sproglige mangfoldighed, som er hjertet i Europas fælles arv, også udgør en konkret kommerciel fordel i det nye globale informationsnetmiljø. I dette perspektiv vil ministrene fremme iværksættelsen af aktioner, der sigter mod at formidle kulturelt indhold, begunstige udviklingen og brugen af IT-værktøjer og -metoder, som kan lette overførslen af information mellem sprogene samt fremme de løbende internationale standardiseringsbestræbelser, som skal gøre det muligt at bruge sprog med forskellige karaktersæt på nettene.
 4. Ministrene understreger behovet for at stimulere en stærk og varieret europæisk indholds- og tjenesteindustri. De noterer med tilfredshed, at europæiske multiemedieselskaber allerede nu er ved at mobilisere betydelige ressourcer og ekspertise med henblik på at lancere informationsbaserede tjenester og produkter af høj værdi på de globale informationsnet. De noterer også, at superinnovative europæiske SMV'er, specialiseret inden for så forskelligartede områder som multimedieproduktion, avanceret sprogbearbejdelse og informationssøgning, med stor succes placerer sig på de globale markeder. Ministrene vil aktivt fremme innovation inden for indhold og tjenester gennem aktiv krydsbefrugtning mellem audiovisuelle selskaber, telekommunikationsselskaber og forlagsvirksomheder i Europa. Ministrene opfordrer den europæiske industri til at bygge videre på disse muligheder og regeringerne til konkret at fremme sådanne initiativer.
 5. Ministrene understreger betydningen af det bidrag, som globale informationsnet kan yde til den europæiske integrationsproces. Den frie informationsstrøm og fjernelse af tid og afstand som handicap sætter virksomheder, forbrugere og regeringer i alle europæiske lande - navnlig dem, som søger medlemsskab af Den Europæiske Union - i stand til at få adgang til samme information på samme betingelser og til at blive såvel leverandører som brugere af information og tjenester. Øget konkurrence på markedet vil reducere størrelsen af de nødvendige investeringer i infrastruktur og omkostningerne til brug af nettet.

Styrkelse af den internationale dimension

 1. Ministrene bekræfter endnu engang de globale informationsnets grundlæggende tværnationale karakter. De noterer bl.a., at elektronisk handel ifølge sin natur er global. Ministrene bekræfter igen, at international samarbejde er nødvendigt for at kunne fjerne de hindringer, som ligger i vejen for en optimal udnyttelse af mulighederne i de globale informationsnet, og sikre optimal udnyttelse af fordelene ved informationsnettene, ikke kun inden for de enkelte lande, men også i hele Europa og i hele verden.
 2. De støtter sammenkobling af europæiske net og nettene i de industrialiserede lande og udviklingslandene, samarbejde med navnlig de central- og østeuropæiske lande og middelhavslandene og samarbejde i forbindelse med G7-pilotprojekterne, navnlig den globale markedsplads for SMV'er.
 3. Ministrene erkender, at de seneste skelsættende aftaler - som f.eks. WTO-aftalen om grundlæggende telekommunikationsforbindelser, informationsteknologiaftalen og de bilaterale aftaler om gensidig anerkendelse vedrørende certificeringprocedurer - vil have en direkte positiv indvirkning på de globale informationsnet ved at stimulere konkurrencen, sænke omkostningerne og skabe nye muligheder, navnlig inden for elektronisk handel, til fordel for alle brugere.
 4. Ministrene opfordrer til at udnytte de multilaterale fora fuldt ud med henblik på at styrke det internationale samarbejde, idet man dog bør sikre, at der sker en hensigtsmæssig koordinering af aktiviteterne. I denne ånd vil ministrene samarbejde indbyrdes og med Europarådet, OECD, WTO og andre relevante internationale fora med henblik på at få kortlagt og fjernet de eksisterende hindringer for brugen af elektronisk handel, forhindre, at der opstår nye hindringer, og indføre en klar og rimelig regulering på nationalt plan og om nødvendigt på europæisk og verdensplan.
 5. Ministrene er klar over de særlige problemer, som skyldes misbrug af de globale informationsnet. De mener derfor, at internationalt samarbejde er nødvendigt på dette område. Ministrene vil aktivt fremme styrkelsen af et politimæssigt og retligt samarbejde, navnlig hvad angår teknologiuddannelse og gensidig assistance, for at forhindre og bekæmpe ulovligt indhold og højteknologikriminalitet. De støtter etableringen af internationale hotline-net.
 6. Ministrene hilser OECD's nye initiativ velkommen, som sigter mod at foretage en sammenlignende undersøgelse af de nationale lovgivninger og en udveksling af erfaringer vedrørende problemet med ulovligt indhold på Internet. De støtter en såvel multilateral som europæisk strategi, og de er af den opfattelse, at den internationale dimension er af afgørende betydning for, at der kan opbygges tillid til de globale informationsnet.

Opfølgning

 1. Ministrene anmoder informationssamfundsforummet og EU/CEEC-forummet om at overveje, hvilke aktioner der kan iværksættes for at højne oplysningsniveauet hos offentligheden i Europa, som f.eks. etablering af en “informationssamfundsdag" på europæisk plan.
 2. Ministrene hilser de forslag velkomne, som en række lande har fremsat om at afholde særarrangementer i 1998 med henblik på at opfølge særlige spørgsmål, som har været behandlet på denne konference.
 3. Ministrene erklærer sig rede til at videreudvikle deres nationale strategier og handlingsplaner og styrke deres samarbejde på europæisk og internationalt plan med henblik på at fremme udviklingen og anvendelsen af globale informationsnet på grundlag af principperne i denne erklæring.

 

 

Home - Gate - Back - Top - Finalda - Relevant